АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Про інші властивості поліембріонії

Читайте также:
 1. А) Властивості бінарних відношень
 2. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. БУДОВА Й ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ
 5. Властивості дисперсії
 6. Властивості диференціальної функції
 7. Властивості емпіричної функції
 8. Властивості емпіричної функції розподілу
 9. Властивості інтегральної функції
 10. Властивості ймовірностей подій
 11. Властивості ймовірності
 12. Властивості лінії графіків

До гаметофітно-спорофітної поліембріонії належать випадки розвитку додаткових зародків із клітин нуцелуса і інтегументу - адвентивна ембріонія. Більшість видів схильних до адвентивної поліембріонії, характеризується здатністю утворювати багато зародкове насіння. Їх розвиток може зреалізуватися двома шляхами:

1) у зародковому мішку після подвійного запліднення утворюється зародок і триплоїдний ендосперм; одночасно в тканинах нуцелуса чи інтегументів виникають великі клітини, які називають сомацити; сомацити трансформуються в адвентивні зародки.

2) подвійне запліднення не відбувається, клітини яйцевого апарату дегенерують, але ендосперм розвивається; одночасно із сомацитів формуються адвентивні зародки.

Адвентивна поліембріонія є: індукована і автономна. Остання зустрічається дуже рідко. Необхідною умовою для розвитку сомацитів у зародок є наявність у зародковому мішку ендосперму.

Поліембріонія буває випадкова і постійна. Остання зустрічається менше. У деяких видів (орхідні, цитрусові) поліембріонія є дуже частим явищем. Інколи у одного виду виявляють декілька типів поліембріонії.

Не всі зародки, що утворилися при поліембріонії, можуть проростати. Більшість їх гине і не розвивається у проростки. Проте часто виявляються рослини-близнята, що народилися із насіння з двома, трьома і навіть чотирма однаковими або різнохромосомними зародками всередині однієї і тієї ж насінини.

Стосовно причин поліембріонії існує чимало припущень. На думку одних поліембріонія виникає за умов надмірного (обильного) живлення чи інших зовнішніх умов. Другі автори вважають, що вона спричинюється спадковими факторами, треті - дією гормонів, четверті – гібридизацією.

Утворення багатозародкового насіння у покритонасінних є ознакою більш древньою, ніж однозародкового насіння, адже менш високорозвинені вищі рослини (голонасінні) характеризуються систематичною поліембріонією.

Нині поліембріонію можна штучно індукувати. Так, додаткові зародки отримували при дії на колос пшениці пара-дихлорфеноцтовою кислотою. Запилення кукурудзи і лілії опроміненим пилком значно збільшило процент утворення додаткових зародків. Затримка запилення кукурудзи підвищила частоту багатозародковості з одночасним збільшенням кількості гаплоїдних близнюкових зародків.Поліембріонія є потужним джерелом зародження нових форм рослин: гаплоїдів, поліплоїдів, анеуплоїдів. Усі ці форми потрібні у селекційно-генетичній роботі, у зв’язку з чим увага до явища поліембріонії суттєво посилилась.

 

СР: опрацювати матеріал по темі: поліембріонія у рослин.

1) Історія виявлення явища поліембріонії.

2) Поширеність поліембріонії у рослинному світі

3) За яким принципом розрізняють справжню і несправжню поліембріонію?

4) За яким принципом побудована класифікація М.С.Яковлєва?

5) Які типи поліембріонії у системі М.С.Яковлєва?

6) Схарактеризувати особливості адвентивної ембріонії ії розвиток.

7) Які причини поліембріонії і її практична значимість.

 

Література:

Банникова В.П, Хведынич О.А.Основы эмбриологии растений.1982.с.105 -110 .

Поддубная –Арнольди В.А. Цитоэмбриология покрытосеменных растений.

1976. с.357 -389.

 

 

Розділ 9


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)