АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Життєздатність насіння бур’янів

Читайте также:
  1. Вплив світла на проростання насіння
  2. ІІ. Визначення життєздатності насіння за активністю дихальних ензимів
  3. Методи визначення життєздатності насіння
  4. Морфологія насіння
  5. Проростання і життєздатність насіння
  6. Розробка режимів зберігання насіння.
  7. Тривалість збереження життєздатності насіння
  8. Фізіологічні причини старіння насіння

Втрати продуктивності культур від забур’янення досягають 30%. Вони знижують родючість грунту, конкурують за вологу і поживні речовини,затінюють площу.На забруднених посівах температура грунту зменшується щонайменше на 2-40С. Це знижує активність ґрунтових організмів, сповільнює процеси розкладання органічної речовини грунту і зменшує кількість поживних елементів в грунті. Фітонциди бур’янів пригнічують ріст і розвиток культурних рослин. На бур’янах живуть різні шкідники і збудники хвороб, які поширюються на с/г рослини.

Ефективний захист від бур’янів неможливий без глибоких знань біології їхнього насіння. В процесі тривалої еволюції у бур’янів виробилась низка пристосувань, яка і дає їм можливість виграшу у боротьбі з культурними рослинами: висока насінна плодючість, нерівномірне дозрівання і посилене осипання насіння, розтягнений період проростання, наявність періоду спокою не лише у насіння, а й кореневищ, та надземних стебел. Згідно проведених підрахунків в орному шарі товщиною 30 см може накопичитись у середньому від 100 млн. до 4 млрд. і більше насінин бур’янів. кількість (Исаев Е.П Прогноз и картографирование сорняков. М. 1990.).

У грунті насіння бур’янів може роками, а то й десятиліттями зберігати життєздатність. Найчастіше насіння перебуває у вимушеному спокої, тобто у набухлому стані і так залишаються до того моменту, поки не створяться сприятливі для проростання умови. Примітно, що інтенсивність дихання такого насіння зведена до мінімуму. За часткового підсушування чи дії інших факторів (світло, температура, аерація, механічні порушення покривів…)насіння виходить із стану спокою і швидко проростає.

За несприятливих умов воно не проростає і навіть зберігає життєздатність впродовж тривалого часу: придоріжник -7, куряче просо -10, щириця – більше 40 років. Виразною особливістю насіння бур’янів є їхня здатність проростати не тільки довготривалий термін (що важливо у біологічному і еволюційному плані), але й неодночасно. Так, період проростання насіння рижика, куколя, волошки синьої склав 15 днів, а більшості із 136 досліджених видів – був розтягнений до 102 днів. У деяких видів до 50% насіння так і не проросло, зберігши при цьому життєздатність.

Головною метою пошуку факторів, що регулюють збереження життєздатності насіння в грунті є розробка технології боротьби з бур’янами. Їхнє насіння проростає лише після переривання спокою. Звідси витікає висновок, що найбільш корисні результати може дати вивчення механізмів, що регулюють форми спокою.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)