АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поділ ядра мікроспори при утворенні чоловічого гаметофіту

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 3. Біноміальний закон розподілу
 4. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 5. Види міжнародного поділу праці.
 6. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 7. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.
 8. Випадкові величини та їх розподіл
 9. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 10. Властивості емпіричної функції розподілу
 11. Властивості функції розподілу
 12. Геометричний закон розподілу

Після формування оболонок пилкового зерна розпочинається ділення первинного ядра мікроспори, яке завжди відбувається в пиляках за декілька днів до розкривання квітки.

У злаків первинне ядро пилинки розміщене навпроти пори, ближче до одного боку оболонки (ексцентрично). В результаті цього веретено поділу в метафазі закладається на різних полюсах неодночасно, що і спричинює асиметрію веретена, диференційне ділення і утворення генеративної і вегетативної клітин різної величини, з ядрами також різного розміру. (Батыгина, 1987, рис. 15, 16-26).

Тривалість мітозу первинного ядра мікроспори залежить від вологості повітря, температури, умов живлення мікроспори у порожнині пиляка (особливостями тапетума, як тканини, що живить мікроспори).

За даними Бишопа (1962) тривалість мітозу при гаметогенезі в пиляках традесканції

за 300 С тривав 31, 2 год.

Після ділення первинного ядра пилинки відбувається цитокінез і утворюється дві клітини: вегетативна - велика з рідкою вакуолізованою цитоплазмою і круглим рихлим ядром, крупним ядерцем та генеративна – невелика за розмірами, з густою цитоплазмою, високим вмістом РНК і більш щільним ядром збагаченим ДНК. (Батыгина, 1987, рис. 15, 16-26).

Вважають, що вегетативна клітина живиться поживними речовинами, що надходять із зовні, в той час як генеративна росте і розвивається за рахунок поживних речовин вегетативної клітини.

Форма генеративної клітини у пилковому зерні різна в різні періоди її онтогенезу: округла, еліптична, лінзовидна, серповидна, амебоподібна тощо.

Оболонка генеративної клітини – тонка подвійна плазмова мембрана, вона не дає реакції на целюлозу і складається з пектинів.

За кількістю цитоплазми розрізняють багатоплазмові та малоплазмові генеративні клітини. В клітинах були виявлені формені елементи: рибосоми, мітохондрії, пластиди (лейкопласти, рідше хлоропласти ?!). Цитоплазма вегетативної клітини містить багато різних запасних речовин.

У більшості видів покритонасінних рослин на цьому етапі формування чоловічого гаметофіту в пилкових зернах закінчується. Їхні зрілі пилкові зерна є двоклітинними ідвоядерними.Утворення чоловічих статевих клітин–сперміїв (сперміогенез) відбувається під час проростання пилинки у пилковій трубці.Рис. Схема розвитку чоловічого гаметофіту: 1-мікроспора; 2 – утворення вакуолі;

3-ділення первинного ядра; 4-5-утворення двох клітин (генеративної і вегетативної); 6-7-ділення генеративної клітини у пилковому зерні; 8-спермії- клітини в пилковому зерні; 9-10- утворення сперміїв у пилковій трубці.

 

Ядро генеративної клітини, як і сама клітина, мітотично ділиться тільки один раз і утворюється два спермії. У деяких же випадках мали місце відхилення від цього правила (Дзевалтовський, Литвиненко,1973.) спостерігали утворення декількох генеративних клітин в одній пилинці і т. д.

У багатьох видів покритонасінних (складноцвіті, злакові, льонові, у клейстогамних рослин таких як Oxalis acetosella, Viola odorata) розвиток чоловічого гаметофіту у пилковому зерні не закінчується, а продовжується далі, і сперміогенез відбувається у пиляках до цвітіння. На час розкриття квіток у зрілих пилкових зернах утворюються готові чоловічі гамети-спермії. Ці пилкові зерна є триклітинними і триядерними. Триклітинний тип пилку, на думку більшості ембріологів, є більш прогресивним, ніж двоклітинний.

В літературі описано утворення як дво-, і три клітинних пилкових зерен у одного й того ж виду (напр. у низки видів роду Nicotiana за даними Піддубна–Арнольді).

Вивчення структури сперміїв заслуговувало уваги багатьох учених усього світу

(Поддубная –Арнольди, 1976. с. 95–140): форма, величина, наявність плазми, утворення

і розвиток, запасні речовини і т. д.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)