АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Попит і закон попиту

Читайте также:
 1. B) Наличное бытие закона
 2. II закон Кирхгофа
 3. II. Законодательные акты Украины
 4. II. Законодательство об охране труда
 5. II.3. Закон как категория публичного права
 6. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 7. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 8. IX.3.Закономерности развития науки.
 9. А 55. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ КОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
 10. А) Закон диалектического синтеза
 11. А) совокупность предусмотренных законодательством видов и ставок налога, принципов, форм и методов их установления.
 12. А. Законодательные (представительные) органы власти республик в составе Российской Федерации

 

Стан ринкової економіки, рівень її розвитку, основні проблеми ринкової організації виробництва вирішуються через механізм попиту та пропозиції. Загальне уявлення про попит – це потреба в певних благах. В економічній теорії розглядається потреба в благах, яка забезпечується грошовими коштами споживача, тобто платоспроможний попит. Аналіз попиту та пропозиції, виявлення взаємозв’язків між ними дає можливість розкрити дію ринкового механізму.

Попит на певний товар характеризує зміни в поведінці споживача у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів. Попит (Д) – це бажання та спроможність споживача купувати блага. Кількість благ та послуг, які споживачі бажають і мають можливість придбати в даний час і в даному місці є обсяг попиту (Q).

Попит окремого споживача є індивідуальний попит. Попит який визначається як сума індивідуальних попитів відповідаючи певному рівню цін називається ринковим попитом. Існує співвідношення між ринковою ціною і кількістю товару на який є попит. Це співвідношення може бути відображене графічно кривою попиту (рис. 5.1.)

Крива попиту показує від’ємну пропорційну залежність між ціною (Р) і кількістю товару (Q), яку бажають та можуть купувати споживаючи.

Обернена залежність між ціною та величиною попиту називається законом попиту.

Ця залежність може бути відображена графічно (Рис. 5.1.)

Цей закон стверджує, що по мірі того, як ціна на товар підвищується, то попит на певну кількість товару зменшується і навпаки. Загальновизнане визначення кривої попиту D (Demand). Крива попиту має від’ємний нахил, що свідчить про бажання споживача купити велику кількість товарів при меншій ціні.

 

 
 

 


50▪ ▪

 

40▪ ▪

 

30▪ ▪

 

20▪ ▪

 

10▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Таблиця 5.1.   Данні ціни та величини попиту.  
Р Q

 

1 2 3 4 5  

 

Рис. 5.1. Залежність величини попиту від ціни

 

Крива попитуце крива, що показує яку кількість товару готові придбати споживачі за різними цінам у даний момент часу.Крива ринкового попиту показує загальний обсяг попиту товару при будь-якій ціні на який пред’являється попит. Це крива, яка будується як сума кривих індивідуальних попитів.

Ринковий попит залежить від тих же факторів, що й індивідуальний, крім того, він залежить від кількості споживачів.

Функція попиту –функція яка визначає попит в залежності від факторів що впливають на нього.

1. Ціновий фактор Qg =f (P)

Чим нижче ціна тим вище попит. Зміна ціни показує рух по кривій попиту.

2. Нецінові фактори, які впливають на попит.

q Збільшення чи зменшення доходів споживача.

q Зміни смаків та уподобання.

q Цінові та дефіцитні очікування.

q Коливання витрат на рекламу.

q Зміни цін товарів – субститутів та комплементарних товарів.

q Зростання кількості покупців.

Попит є функцією всіх цих факторів:

Qg =f (P, І, Z, W, PS, PC, N, B)

де Qg – обсяг попиту на товар

P – ціна товару;

І – доход;

Z - смаки та уподобання;

W - очікування;

PS - ціна товару – субституту;

PC – ціна комплементарного товару;

N – кількість покупців;

B – інші фактори.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)