АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу

Читайте также:
 1. А 55. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ КОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
 2. Абиотические факторы
 3. Абиотические факторы
 4. Абиотические факторы и приспособления к ним
 5. Абіотичні екологічні фактори
 6. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 7. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 8. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФАКТОР
 9. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕД, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ (4-Й ЭТАП)
 10. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции
 11. Анализ факторов изменения объема реализации продукции
 12. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия

Капітал це ресурс тривалого користування з метою виробництва більшої кількості товарів і послуг. Відмінність капіталу від інших факторів виробництва полягає в тому, що вони є короткостроковими і використовуються протягом певного часу, а реальний капітал (обладнання) найчастіше є власністю фірми.

Капітал –це будь-який ресурс, який створюється з метою виробництва великої кількості економічного блага.

Капітал на відміну від землі має здібність відтворення, у той час як земельний фонд показує фіксовану величину і не може бути швидко збільшений.

 

Форми капіталу:

q фізичний капітал;

(машини, споруди, обладнання, сировина)

q людський капітал.

Це сукупність ресурсів праці (сукупні і спеціальні знання, навички праці, виробничий досвід).

Фізичний капітал.Основні фонди зберігають свою натуральну форму в період багатьох циклів виробництва продукту. Їх вартість переноситься на витрати виробництва товару поступово в період ряду кругобігів і повертається підприємству в грошовій формі і частинами.

 

 
 

 

 


Рис. 12.11. Класифікація основних виробничих фондів

 

Оборотні форми в період одного виробничого циклу повністю використовуються, відповідно повністю входять у витрати виробництва продукту і повертаються підприємству в грошовій формі після кожного кругообігу.


 

 


 

Рис. 12.12. Класифікація оборотних фондів.

 

З натурально-речовим складом основні виробничі фонди не однакові.

Одні з них беруть безпосередньо участь у виробничому процесі (машини, верстати тощо) і тому їх називають активними.

Інші (будівлі) – лише не пряму участь і тому дістали назву пасивних.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.042 сек.)