АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Витрати виробництва в довгостроковому періоді

Читайте также:
 1. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 2. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 3. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 4. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 5. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 6. Виробництва
 7. Виробництва благ громадського вжитку; коригування побічних наслідків
 8. Виробництва монополістом
 9. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 10. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 11. Витрати в довгостроковому періоді.
 12. Витрати в короткотерміновому періоді

В умовах довгострокового періоду фірма може змінити всі свої ресурси (всі фактори стають змінними), галузь поповнюється новою кількістю фірм.

Фірма може при зміні своїх параметрів розширити виробництво, знижуючи при цьому середні витрати.

У випадку зростання продуктивності середні сукупні витрати зменшуються (перехід від АТС1, до АТС2), (Рис. 8.13.)

 
 

 

При спадної продуктивності середні сукупні витрати зростають (перехід від АТС3 до АТС4). З’єднання точок мінімуму АТС1, АТС2, АТС3 ,АТС4 дозволяє отримати середні сукупні витрати у довгостроковому періоді (ATCL)
   

q Якщо має місце позитивний ефект масштабу, то крива довгострокових середніх витрат, має негативний нахил.

q Якщо має місце постійна віддача від масштабу, то крива має горизонтальний вигляд.

q При зростанні витрат від росту масштабу виробництва крива спрямовує до верху.

 

Питання для самоконтролю

1. Які фактори впливають на поведінку фірми?

2. У чому полягає сутність економічного та бухгалтерського прибутку?

3. Дайте характеристику постійних та змінних витрат?

4. Побудуйте графік всіх видів витрат.

5. Поведінка фірми у довгостроковому періоді.

 

Тести

 

1) МR=МС спрацьовує:

а) у короткотерміновому, але не у довготерміновому періоді;

б) у довготерміновому, але не у короткотерміновому періоді;

в) і в короткотерміновому, і в довготерміновому періодах;

г) тільки в умовах конкуренції. Правило

 

2) Якщо граничні витрати перевищують середні витрати при обсязі виробництва, що максимізує прибуток, то фірма:

а) отримує економічний прибуток;

б) вибирає обсяг виробництва, що відповідає точці, розміщеній правіше мінімуму кривої середніх витрат;

в) все вказане вірно;

г) все з наведеного невірно.

 

3) Середні сукупні витрати досягають мінімального значення при такому обсязі випуску, коли:

а) AVC=FC;

б) MC=ATC;

в) MC= AVC;

г) жодна відповідь не є правильною.

 

4) Петро відкрив лоток з продажу морозива. Які з наведених витрат не слід включати до зовнішніх витрат:

а) заробітну плату найманого продавця;

б) вартість цукру та сиропу;

в) орендну плату за обладнання;г) доход Петра як менеджера цього виробництва.

 

Задачі

 

Завдання 1. Підприємець, відмовившись від посади інженера із заробітною платою 5 000 у.г.о. на місяць, організував фірму в якої використав свої заощадження у сумі 15 000 у.г.о. крім цього для здійснення діяльності було залучено кредит у розмірі 50 000 у.г.о., з яких 30 000 у.г.о. використано на придбання обладнання, яке щорічно зношується на 20%. Чому будуть дорівнювати економічні і бухгалтерські витрати фірми, якщо процент за кредит складає 20%, де депозитна ставка – 12%.

 

Завдання 2.Сукупні витративиробництва 100 шт. товару складають 300 тис. грн., а 500шт. – 600 тис. грн. Вважаючи функцію лінійною, визначте величину сукупних витрат для випуску 400 шт. товару.

 

Завдання 3.Залежність сукупних витрат фірми від обсягів випуску наведено в таблиці:

 

Q
TC

Якщо ціна одиниці товару дорівнює 6 грн., то який обсяг виробництва обере підприємець?

Завдання 4.За наведеними даними обчисліть ринкову ціну, зміні сукупні та середні втрати і визначте, що повинно робити фірма – збільшити або зменшити випуск продукції чи закритися?

 

D Q TR TC FC VC AC AVC MC
        5,5 5,0

Завдання 5.Фермерськегосподарство вирощує картоплю. Динаміка короткострокових змінних витрат та обсягів випуску наведена у таблиці. Постійні витрати дорівнюють 40 од. Розрахуйте такі витрати TC, VC. ATC, AFC, MC.

Q (т)
AVC (од) 46,6 86,6

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)