АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Антимонопольна політика

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. Антимонопольная политика и основные ее виды.
 3. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:
 4. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 5. Державна кадрова політика.
 6. Державна політика в освіті та культурі Незалежної України
 7. Державна регіональна політика.
 8. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика: суть та особливості
 9. Економічна політика і макроекономічна рівновага. Основні макроекономічні цілі
 10. З урахуванням цього грошово-кредитна політика повинна ґрунтуватись на таких принципах:
 11. Завойовницька політика Мюрада ІІ (1421 – 1444) та Мехмеда ІІ (1451 – 1481). завоювання Константинополя

Антимонопольне законодавство –законодавство, що спрямовано проти утворення в суспільстві монопольної влади.

 

Причини антимонопольної політики:

q вивчення ринків, виявлення серед них конкурентних та монопольних. Використовуються показники ступені монопольної влади або концентрація ринку;

q ступінь перевершення на ринку однієї або декількох великих фірм;

q диференційний підхід до монопольних ринків. Мета політики держави – залишити в економіці тільки зону природної монополії;

q виявлення зони природної монополії яка не належить до демонополізації;

q виявлення монополії у визначенні яких держава проводить жорстоку антимонопольну політику;

q сполучення антимонопольної політики, правових норм та організаційного механізму, забезпечуючи їх реалізацію.

 

Питання для самоконтролю:

1. Чому монополіст не може призначити будь яку ціну та виробити ту кількість товару, яку запланує?

2. Які методи ціноутворення можна розглядати як найбільш “ефективні” з точки зору монополіста.

3. У чому виявляється антимонопольна політика держави?

4. У чому полягає суть цінової дискримінації?

5. У чому полягає монопольна влада?

 

Тести

1) Вибираючи обсяг використання праці монополія порівнює:

а) граничний продукт праці у грошовому вираженні і граничні витрати на працю;

б) граничний продукт праці і граничні витрати на працю;

в) граничний продукт праці і ринкову ціну одиниці праці;

г) граничний продукт праці у грошовому вираженні і ринкову ціну одиниці праці.

 

2) В умовах монополії ціна продукції (Р) зменшується при збільшенні обсягу випуску (Q). Яка динаміки виручки (TR):

а) TR зменшується із зростанням ціни;

б) TR зростає, якщо AR=MR;

в) TR зростає, якщо AR>MR;

г) TR зростає, якщо AR<MR.

 

3) Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, виробляє такий обсяг продукції, за якого:

а) попит нееластичний, або одиничної еластичності;

б) еластичний, або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

 

4) З якими історичними процесами пов’язано формування державно-монополістичної моделі капіталізму?

а) світовими війнами;

б) економічною кризою 1929-33 рр.;в) розвитком НТП;

г) дією об’єктивних економічних законів;

д) всі відповіді правильні;

е) всі відповіді помилкові.

 

Задачі

 

Завдання 1. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС=50 + Q2 (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні - Q2). Попит на продукцію монополіста задано як P=40 – Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

 

Завдання 2.Фірма монополізувалавиробництво самоварів. Скільки продукції буде впущеною фірмою і за якою ціною реалізовано, якщо MR=1000 – 20Q; TK=1000Q – 10Q2; MC=100 + 10Q, де P – ціна одного самовару, Q - обсяг випуску?

 

Завдання 3.Фірма випускає товар в умовах чистої монополії. Функція попиту на даний товар: H=144 – 3Q, а функція середніх витрат AC=(25:Q) + Q. При якому обсязі випуску (Q) прибуток фірми буде максимальним?

 

Завдання 4. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50+Q2 (тобто постійні витрати ТFС становить 50 грош. од., а змінні Q2). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 – Q. Знайдіть, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)