АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Еластичність попиту і пропозиції

Читайте также:
 1. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 2. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 4. Висновки і пропозиції за результатами ревізії.
 5. Еластичність попиту та пропозиції відносно ціни
 6. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти
 7. Еластичність попиту. Види еластичності. Фактори еластичності
 8. Еластичність пропозиції та фактори, що її визначають.
 9. Закон попиту і пропозиції – закон, згідно з яким пропозиція формує
 10. Закон попиту і пропозиції,його сутність та механізм дії.
 11. Закон попиту і пропозиції.

Важливу роль у вивченні всіляких реакцій з боку економічних агентів на зміни ціни грає поняття еластичності.

Еластичність –це ступінь реакції однієї змінної на зміну іншої, яка виражена відношенням відсоткових змін.

Практичне значення при цьому мають не абсолютні величини, а відносні.

В якості змінних тут виступають такі фактори як ціна та величина попиту.

Еластичність попиту за ціною (Еdp) – це відношення відсоткової зміни у величині попиту на товар до даної відсоткової зміни його ціни.

 

 

Наприклад, Р1 = 10 грн. Q1 = 200 шт.

Р2 = 12 грн. Q2 = 150 шт.

 

Якщо Р1 зростає до Р2 то:

Еdp = [(150-200)/200] / [(12-10)/10] = - 1,25

 

Якщо Р зменшується з 12 до 10 грн., то

Еdp = [(200-150)/150] / [(10-12)/12] = - 2

 

Оскільки залежність між ціною і величиною попиту обернена, показник цінової еластичності попиту є величиною від’ємною.


 

Попит вважається:

     
 
 
Q

 

q еластичний (Еdp >1), якщо дана відсоткова зміна ціни веде до більшої відсоткової зміни величин попиту.  
  Рис.5.12. Відносно еластичний попит  
         
       
   
Q
 
Q1 Q2
 

 

q Нееластичний попит (Еdp < 1), якщо дана відсоткова зміна ціни супроводжується меншою відсотковою зміною величини попиту.  
  Рис. 5.13. Нееластичний попит     Рис. 5.14. Одинична еластичність       q Одинична еластичність (Еdp = 1) визначає, що деяка зміна ціни приведе до якої ж самої відсоткової зміни величини попиту    
       
 
   
Q
 
 

 

 

q Досконало еластичний попит (Еdp = ∞) визначає, що незначна зміна ціни може змінити величину попиту від 0 до ∞  
Рис. 5.15. Досконало еластичний попит
 
 

 

 


Рис. 5.16. Досконало нееластичний попит

  q Досконало нееластичний попит (Еdp = 0) свідчить про те, що зміна ціни не приводить до змін у кількості продукції.
       

Еластичність розділяють:      Точкову яка може бути визначена, якщо провести дотичну до кривої попиту Значення точкової еластичності буде обернено пропорційно тангенсу куту нахилу.  
Рис. 5.17. Точкова еластичність   Дугова еластичність –це показник середньої реакції попиту на зміну ціни товару, визначеної кривої попиту на відрізку Д1 Д2  
Взаємозв’язок зміни еластичності ціни та загальної виручки (TR) TR = Р*Q Р – це ціна ; Q – кількість; q Якщо попит по ціні еластичний (Еdp >1), то зниження ціни викликає зростання сукупної виручки (TR). q Якщо попит нееластичний ціна і загальна виручка будуть змінюватись в одному і тому ж напрямку. У цьому випадку ціна падає і загальна виручка зменшується . У випадку одиничної еластичності зростання чи зниження ціни залишить загальну виручку без змін.
    Рис. 5.18. Крива попиту та загальна виручка
     

Таблиця 5.4.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)