АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Висновки і пропозиції за результатами ревізії

Читайте также:
 1. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 2. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 3. Висновки
 4. ВИСНОВКИ
 5. ВИСНОВКИ
 6. ВИСНОВКИ
 7. ВИСНОВКИ
 8. Висновки
 9. Висновки
 10. Висновки
 11. Висновки
 12. Висновки

На підставі результатів ревізії ревізор готує висновки і пропозиції у вигляді проекту наказу, в яких узагальнює матеріали ревізії і дає оцінку встановленим фактам недоліків і порушень.

Висновки не мають бути докладним повторенням акта. У них доцільно навести найважливіші факти з акта ревізії з посиланням на відповідні сторінки. Оцінка фактам дається у висновках об'єктивно.

Пропозиції за наслідками ревізії мають особливе значення для поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства. У них слід перерахувати заходи практичного характеру для усунення недоліків і порушень, встановлених ревізором, а також щодо попередження можливості їх повторення.

Пропозиції мають бути стислими, ясними та конкретними. У кожній пропозиції зазначається, що має бути зроблено і як, строки виконання і відповідальні особи.

У пропозиціях не повинно бути загальних фраз, приміром, "домогтися поліпшення", "вжити невідкладних заходів" тощо, оскільки такі фрази унеможливлять перевірку виконання розроблених рекомендацій, які мають випливати з висновків.

Розроблені ревізором висновки і пропозиції за результатами ревізії подаються на розгляд керівнику організації, який призначив ревізію. Він ретельно перевіряє відповідність розроблених ревізором висновків матеріалам ревізії, встановлює реальність внесених пропозицій щодо ліквідації недоліків і порушень і приймає відповідне рішення щодо ліквідації встановлених зловживань, відшкодування заподіяної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

Іноді ревізори знайомлять керівника і головного бухгалтера підприємства, де проводилася ревізія, з проектом наказу за результатами ревізії, а потім погоджують з ними пропозиції та строки їх виконання, що підвищує рівень вагомості висновків і пропозицій.

З метою здійснення контролю за відшкодуванням заподіяної шкоди ревізор складає відомість нарахувань, яка є додатком до акта ревізії.

Проект наказу за результатами ревізії складається приблизно за такою формою.

 

Проект

Наказ

____________тресту

Протокол засідання № від “__”_____201_р.

"Про наслідки ревізії__________________________фірми".

Ревізією фінансово-господарської діяльності__________________________________________фірми за період з "__"_________201_ р. по "__"____________201_ р встановлено, що:

виробничу програму виконано на ____%.

товарна продукція за 201_ р. становить __________ тис.грн

(або не виконана — вказати причину)

У касі _________________________________ фірми виявлено нестачу в сумі

(зазначити прописом)

Касиром _____________________ допускалися випадки підроблення документів і

(ПІП)

привласнення готівки в сумі ___________________________________________ (зазначити прописам)

Не виконано завдання з прибутків у сумі _______________________________________

(зазначити прописом)

внаслідок невиконання виробничої програми й незабезпечення плану реалізації продукції.

Втрати від участі в капіталі становлять _________________ тис. грн.

____________________________________________________________________________

(вказати посади й прізвища відповідальних осіб)

Не було оперативного контролю за роботою матеріально відповідальних осіб, зокрема, не дотримано порядку ведення касових операцій, не вжито заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості.

Завдання щодо її зниження не виконано на _______________ тис.грн.

Встановлені факти приписки до виконання завдання з товарної продукції (зазначити суму), порушення Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":________ _____________________________________________________________________________

(навести конкретні факти порушень)

Для усунення зазначених у акті ревізії недоліків і порушень наказую:

1. _________________________________________________________________

(зазначити посади й прізвища відповідальних осіб)

Вжити конкретних заходів щодо виконання виробничої програми, реалізації товарної продукції, для чого слід _______________________________________________________________________________________ (запропонувати практичні заходи, які б забезпечили виконання планових завдань)

‡агрузка...

(впровадити нові прогресивні технології, укласти перспективні договори на постачання сировини і матеріалів, на реалізацію готової продукції, вивчити кон'юнктуру ринку тощо).

2. Для забезпечення збереження грошових коштів та матеріальних цінностей ______________________________________________________________________________

(зазначити заходи щодо посилення контролю за збереженням коштів та інших цінностей) (дотримання Порядку ведення касових операцій, строків проведення ревізій каси, упровадження оперативного контролю за своєчасністю і повнотою здачі виторгу в банк тощо).

3. Стягнути суму збитків__________________________________________________________________

(зазначити прізвища посадових осіб, суму шкоди, терміни і порядок стягнення)

Матеріали щодо нестачі грошей у касі оформити і передати (зазначити конкретний

строк) у судово-слідчі органи для притягнення касира_______________________________________________________

(ПІП)

до відповідальності згідно з законом.

4. Головному бухгалтеру ______________________ фірми __________________

(ПІП)

у строк до __________________ усунути зазначені недоліки і порушення в організації й

веденні обліку і контролю (зазначити, які недоліки усунути і заходи вжити щодо їх попередження в майбутньому).

Впровадження оперативного контролю за якістю і кількістю надходження сировини й. матеріалів та відвантаження готової продукції, ефективне використання комп'ютерної техніки тощо).

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника керуючого трестом з економічних питань _____________________________________________________________________

(ПІП)

Керуючий трестом ___________________________________ ________________

(підпис)

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)