АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 9. Ревізія доходів і фінансових результатів

Читайте также:
 1. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 2. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 5. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 6. Б) Ревізія розрахунків за податками і платежами
 7. В) Ревізія розрахунків за страхуванням
 8. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
 9. Види доходів населення
 10. Види фінансових посередників
 11. Види формування фінансових ресурсів малого підприємництва: субпідряд, лізинг, факторинг, франчайзинг, факторинг, придбання існуючого бізнесу.
 12. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ (в оборотних коштах)

Основна мета написання цього розділу — визначити чистий прибуток або збиток.

Для наочності наведено схему визначення чистого прибутку (збитку).

 

 

Схема визначення чистого прибутку (збитку)

Дохід Мінус ПДВ Мінус інші вирахування з доходу
Чистий дохід від реалізації продукції Мінус собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток)   Плюс інші операційні доходи Мінус адміністративні витрати Мінус витрати на збут Мінус інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток Збиток Плюс дохід від участі в капіталі Плюс інші фінансові доходи Плюс інші доходи Мінус фінансові витрати Мінус втрати від участі в капіталі Мінус інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток Збиток Мінус податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток Збиток Плюс надзвичайні доходи Мінус надзвичайні витрати Мінусподатки з надзвичайного прибутку
Чистий: Прибуток Збиток

 

У цьому розділі відображаються результати перевірки доходів і фінансових результатів в умовах застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків і фінансової звітності. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

У розділі II звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Розділ III звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються на фондових біржах.

У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображено показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів, на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

З'ясовують причини збитковості підприємства й передбачають заходи щодо ліквідації збитковості.В акті ревізії слід показати як абсолютну суму прибутку, так і відносний показник ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства – показник рентабельності.

Загальна рентабельність підприємства — відношення балансового прибутку до середньої вартості основних засобів і оборотних коштів.

Рентабельність виробництва продукції — відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації продукції.

Розраховуються й інші показники рентабельності: відношення прибутку до витрат чи ресурсів; відношення прибутку до товарообороту тощо.

В акті подають оцінку утворення й розподілу прибутку, виявлення факторів, що впливають на збільшення (зменшення) суми прибутку, а відповідно підвищення або зниження рівня рентабельності.

Встановлюється динаміка валюти балансу і його структура: структура активів підприємства і джерела їх утворення; структура кредиторської заборгованості; показники фінансової сталості, ліквідності, платоспроможності, показники маневрування власних обігових коштів, для чого використовуються: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал; бізнес-план, розшифровка дебіторів і кредиторів; розрахунок нормативних власних обігових коштів; головна книга, статистична й податкова звітність, дані регістрів синтетичного й аналітичного обліку; первинна документація тощо.

У цьому розділі виявляються причини втрат від участі в капіталі, інших витрат; збиток від результатів операційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування, надзвичайних витрат та податку з надзвичайного прибутку.

Показується стан власних обігових коштів у порівнянні з затвердженим нормативом, зазначаються випадки іммобілізації власних обігових коштів і порушень фінансової дисципліни.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)