АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття ринкової рівноваги, її аналіз

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 3. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 4. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 5. Аналіз беззбитковості підприємства
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз виробничого левериджу
 8. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 9. Аналіз етапів інноваційного циклу
 10. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 11. Аналіз ефектів.
 12. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів

Об’єктом аналізу часткової рівноваги є кожен із суб’єктів мікроекономіки, який виявляє поведінку окремого ринку, домашнього господарства, фірми.

Часткова рівновага –це рівновага, яка складається на окремому ринку, тобто означає встановлення рівноважної ціни та рівноважного обсягу продукції під впливом тих факторів, що діють лише для даного ринку.

Аналіз загальної рівноваги, навпаки, виявляє, як одночасно взаємодіють усі домашні господарства, фірми.

Загальна рівновага –це рівновага, яка виникає в результаті взаємодії усіх ринків, коли змінна попиту або пропозиції на окремому ринку впливає на рівноважні ціни і обсяги продаж на всіх ринках.

Загальна економічна рівновага описує кругообіг економічного життя. Це стан економіки, коли встановлюються ціни рівноваги. Характеризується сукупністю цін рівноваги та відповідних обсягів виробництва і споживання.

Основні питання аналізу ринкової економіки:

 

q Чи сприяє ринковий механізм досягненню загальної рівноваги і яким чином?

q Чи з’являється ефективна рівновага єдиним, або виникає ряд варіантів цін, які відповідають цій потребі?

q Чи буде ефективна загальна рівновага стійкою?

 

Аналіз загальної рівноваги складає такі етапи:

 

q первинні зміни;

q ринки товарів-субститутів;

q ринки взаємодоповнюючих товарів;

q ефект зворотного зв’язку.


а) автомашини б) бензин

     
в) мотоцикли       г) ремонт автомашин  
Рис. 13.1. Взаємозв’язок ринків в економіці

 

а) Збільшення цін автомобілі приводить до зниження на них попиту ціна зросте з 7000 до 10000 у.о. Попит падає з 20млн. автомашин до 15 млн.

б) Зниження попиту на бензин (комплементарний товар) з 12 млн. л. до 10 млн. л. за добу. Ціна буде знижена з 50 до 40 ум. од. за літр.

в) Товаром-субститутом в даному випадку є мотоцикли. Попит зросте з 50 до 60 млн. за рік., тоді їх ціна зросте з 1000 до1100 ум. од.

г) Довге використання автомашин приведе до зростання попиту на таку сферу послуг як ремонт машин. Їх кількість зросте з 100 до 120 млн. послуг за рік ціна послуг почне рости з 400 до 500 ум. од.

 

Все це приведе до того, що попит на автомашини спаде до 12 млн. од. за рік. Це змушує виробників знизити ціну з 10000 до 8000 ум. од.



Ефект зворотного зв’язку, який відображає зміни часткової рівноваги на даному ринку в результаті змін, які виникають на сполучених ринках під впливом початкових змін на даному ринку.

Аналіз загальної рівноваги показує, що зменшення пропозиції і відповідний ріст ціна на деякому ринку приводе до падіння попиту на додатковий товар і його росту на товари – субститути.

Взаємозв’язок товарних ринків можна записати з допомогою системи рівнянь. Одним з перших хто це зробив, був Леон Вальрас.

Закон Вальраса передбачає економічну рівновагу з допомогою системи рівнянь.

В ринковій економіці ціни передбачають обсяг виробленої продукції, а обсяг випуску в значній ступені визначають ціни. Ціни споживчих товарів залежать від цін ресурсів. А ціни ресурсів від споживчих благ, на які існує платоспроможний попит. Вирішити це питання можна через рішення системи рівнянь.

Наприклад, візьмемо комп’ютери. Кількість проданих комп’ютерів залежать від цін усіх інших товарів. Якщо в державі продаються і купуються 10000 різних товарів, а комп’ютери займають 13 місце у списку, то попит 13 товару – комп’ютерів буде виглядати таким чином:

 

Q13 = Д1312,.... Р10000, А,М)

де, Q13 – кількість проданих комп’ютерів;

Д13 – функція попиту на комп’ютери;

Р1, Р2 ...Рn - ціни останніх 10000 товарів і послуг;

А – показник реальних активів, які відображають багатство країни;

М – запаси наявних грошей.

 

Пропозиція 13 товару:

Q13 = S131, Р2,... Р10000, А,М)

Система рівнянь для усіх 10000 товарів

Д11, Р2... Р10000, А,М) = S1 1, Р2... Р10000, А,М)

Д21, Р2... Р10000, А,М) = S2 1, Р2... Р10000, А,М)

Д100001, Р2... Р10000, А,М) = S10000 1, Р2... Р10000, А,М)

 

Дана система рівнянь є системою рівнянь загальної рівноваги.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.024 сек.)