АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Позитивний зовнішній ефект

Читайте также:
 1. Алгоритмы поиска дефектов
 2. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 3. Аналіз ефектів.
 4. Бездефектное изготовление продукции на Саратовском авиационном заводе
 5. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 6. Вартісні показники ефективності використання
 7. Види ефектів у масовій комунікації.
 8. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 9. Визначення порівняльної економічної ефективності капіталовкладень
 10. Вимірювання великих струмів, що грунтуються на ефекті Фарадея
 11. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса
 12. Вимірювання струмів, що грунтуються на гальваномагнітних ефектах

Він виникає у випадку, якщо діяльність одного економічного агента надає вигоду іншим, які не беруть участь у ринковій угоді.

MSB = MPB+MEB

де, MSB – граничні сукупні вигоди;

MPB – граничні приватні вигоди;

MEB– граничні зовнішні вигоди.

Граничні зовнішні вигоди (MEB) – це додаткова вигода, яку отримують треті особи, що не беруть участи у ринковій угоді.

 

 
 

 


Рис. 14.2. Позитивний зовнішній ефект

  Наприклад. В наслідок забезпечення вищого рівня професійності та продуктивності людського капіталу забезпечується вигода всьому суспільству через наявність більш продуктивної та універсальної робочої сили.

 

Ринкова рівновага F встановлюється в точці перетину граничних приватних вигод і граничних соціальних витрат (МРВ = MSC)

Між тим граничні соціальні вигоди більше граничних приватних вигод на величину граничних зовнішніх вигод. Тому для суспільства ефективна рівновага була б досягнена в точці перетину граничних соціальних вигод та витрат, тобто в точці К. Ефективність збільшується на площі трикутника АFК.

Таким чином, при наявності позитивного зовнішнього ефекту економічне благо продається і купується в меншому порівнянні з ефектом обсягу тобто має місце недовиробництво товарів і послуг з позитивними зовнішніми ефектами.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)