АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ринок праці з недосконалою конкуренцією

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 2. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 3. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 4. Аудит у сфері оплати праці
 5. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 6. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 7. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 8. Безтарифна система оплати праці
 9. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 10. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 11. Валютний ринок та види валютних операцій ( касові (СПОТ) і строкові)
 12. Валютний ринок та його рівновага

На ринку праці часто виникає ситуація, коли монопольне становище займає покупець трудових послуг. Ця ситуація визначається як монопсонія.

Монопсонія –це ринок праці, де монопольне становище займає покупець трудових послуг.

 

Основні риси монопсонії:

q кількість зайнятих на даній фірмі складає основну частку від всіх зайнятих якимось характерним видом праці;

q цей вид праці є відносно немобільним або в силу географічних факторів, або у тому розумінні, що, якщо працівники знайшли альтернативу застосування своєї праці, вони змушені здобувати нову кваліфікацію;

q фірма “диктує заробітну плату” у тому розумінні, що ставка заробітної плати, яку фірма повинна виплачувати, знаходиться в прямій залежності від кількості найманих працівників.

Однак в умовах монополії крива граничних витрат на ресурс буде розташовуватися вище від кривої пропозиції ресурсів, бо монополіст повинен збільшувати ставки заробітної плати при наймі додаткових працівників і платити цю збільшену заробітну плату всім працівникам. Монополіст буде наймати менше працівників, ніж при умовах конкуренції, щоб добитися ставки заробітної плати меншої, ніж конкурентна ставка, і тим самим одержати більше прибутку.

 

 
 

 

 

 

 

    Крива граничних витрат на ресурс (MRC) на монопсонічному ринку праці розміщена вище кривої пропозиції (S)    
Рис. 12.7 Формування зарплати на ринку монопсонії  

 

Урівноважуючи (MRC) з попитом на працю MRР в точці В монопсоніст буде наймати Lm працівників у порівнянні з Lc в умовах конкуренції і платити ставку зарплати Wm тим самим збільшуючи прибуток.Двобічна монополія- це таке становище, коли продавець і покупець праці займають монопольне положення, тобто профспілки вимагають рівня зарплати, не нижче мінімального рівня, а фірма наполягає на нижчій зарплаті. Фактично ціна на такому ринку залежить від співвідношення сил.

Якщо на ринку праці профспілки натикаються на протидію монопсоністів має місце двобічна монополія

Якщо монопсоніст прагне встановити ставку зарплати на рівні Wm , а профспілки на рівні Wu, яка перевищує рівновагу, то результат буде Wc.     
Рис. 12.8. Двобічна монополія на ринку праці.  

 

Профспілки підвищують зарплати таким чином:

q збільшення виробничого попиту на працю;

q обмеженістю пропозиції на працю з використанням замкнутих профспілок;

q безпосереднім збільшенням заробітної плати вищої від рівноважної за допомогою відкритих профспілок.

Отже профспілки завжди будуть прагнути до підвищення ставок заробітної плати, а підприємці, навпаки, до збереження її колишнього рівня і навіть до зниження. Якщо обидві сторони не доходять згоди, то в якості арбітра виступає представник уряду або профспілкової інстанції більш високого рангу. Проте в останні роки роль профспілок не обмежується регулюванням зарплати, а охоплює все більшу частину трудових відносин. Серед них слід відзначити залучення працівників до прийняття рішень з питань технологічної політики, пов’язаних з економією праці через застосування нових технологій, переборення відчуження працівника від результатів його праці, виховання у нього почуття власної гідності та ініціативи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)