АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Попит на продукцію конкурентної фірми

Читайте также:
 1. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 2. В) фірми, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність у
 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Еластичність попиту і пропозиції
 6. Еластичність попиту та пропозиції відносно ціни
 7. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти
 8. Еластичність попиту. Види еластичності. Фактори еластичності
 9. За військову продукцію
 10. Закон попиту і пропозиції – закон, згідно з яким пропозиція формує
 11. Закон попиту і пропозиції,його сутність та механізм дії.
 12. Закон попиту і пропозиції.

В умовах досконалої конкуренції ні одна з фірм не може впливати на ринкову ціну товару, бо кожна з них згідно з умовами формування ринку досконалої конкуренції має дуже незначну ринкову частку продажу.

Особливості попиту на продукт конкурентної фірми проявляється через динаміку основних показників, що характеризують її доходи, залежно від обсягів продаж.

Валовий доход (ТR) –загальна виручка від продажу всього обсягу продукції.

Середній дохід (АR) –валовий доход у розрахунку на одиницю проданої продукції.

 

 

Граничний доход (МR) –приріст валового доходу від продажу кожної додаткової одиниці продукції

 

 

Графічно залежність динаміки перелічених показників від обсягів виробництва показано на основі табличних даних

 

Таблиця 9.1.

 

    TR = P*Q = 131*1 =131    
Валовий середній, граничний доходи фірми

 

Р Q TR MR AR

 

 
 

 

      Рис. 9.1. Валовий, середній та граничний доходи конкурентної фірми  

 

 

Валовий доход конкурентної фірми зростатиме прямо пропорційно обсягу продаж. Ціна за одиницю товару, середній та граничні доходи в умовах конкурентного ринку завжди будуть рівними Р =АR=МR.

Крива попиту досконалої конкурентної фірми –це крива, яка відображає попит на продукцію окремої фірми обсяг продажу якої не впливає на зміну ринкової ціни.

Графічно ця крива зображається у вигляді горизонтальної лінії. Попит є досконало еластичний за ринковою ціною.

 
 


Рис. 9.2. Крива попиту конкурентної фірми


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)