АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фірма як досконалий конкурент в умовах рівноваги

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 3. Анализ конкурентной среды
 4. Анализ конкурентов
 5. Анализ конкурентов бренда «Сибирская Корона» на рынке
 6. Анализ конкурентоспособности продукции
 7. Анализ основных конкурентов (схема и описание)
 8. Анализ профессиональной и конкурентной среды рынка
 9. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 10. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 11. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 12. Безконкурентне інгібування

Сучасна економічна теорія стверджує, що максимізація прибутку або мінімізація витрат досягається тоді, як граничний дохід дорівнює граничним витратам (МR = MC). В умовах досконалої конкуренції ціна дорівнює граничному доходу, а також кривій попиту (Р = МR =Д). В умовах короткострокового періоду можна визначити чотири типи фірм.

1) Фірма якій вдається покрити тільки середні граничні витрати – називається граничною фірмою (AVC = Р)

 
 

    У такому випадку фірма може працювати в умовах тільки короткострокового періоду. При AVC = Р, фірма може покрити середні змінні витрати, при виробництві Q1 продукції. У випадку збільшення ціни вона в змозі покрити не тільки AVC, але і всі витрати.    
Рис. 8.9. Гранична фірма.  

 

2) Фірма якій не вдається покрити середні змінні витрати повинна бути закрита (Р<AVC) називається заграничною фірмою.

 

 
 

    У цьому випадку фірма не може бути конкурентоспроможною. Вона не може своїм доходом покрити середні змінні витрати.
Рис. 8.10. Загранична фірма    

 

3) Фірма яка може покрити не тільки середні змінні витрати, але і середні сукупні витрати називається дограничною фірмою з нормальним прибутком.


 

 

 


При ATC =Р фірма може покрити середні сукупні витрати. Це дозволяє їй отримати нормальний

 
прибуток.

Рис. 8.11. Догранична фірма з нормальним прибутком

 

4) Фірма, якщо ціна на її продукт значно вище середніх сукупних витрат, то вона буде отримувати надприбуток.

    У цьому випадку (P>ATC) фірма може покрити як АТС так і AVC і отримувати при виробництві Q. надприбуток. Це фірма є дограничною фірмою з надприбутком.
Рис. 8.12. Догранична фірма з надприбутком.

 

На основі цих випадків можна зробити висновок:

q якщо MC<P, то виробництво можна збільшити;

q якщо MC>P, то таке виробництво здійснюється в збиток і його потрібно припинити.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)