АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ефекти доходу та заміщення

Читайте также:
 1. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 2. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 3. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 4. Вартісні показники ефективності використання
 5. Визначення порівняльної економічної ефективності капіталовкладень
 6. Вкажіть номер правильної відповіді. Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення в мирний час складає:
 7. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності
 8. Гранична норма заміщення
 9. Декларирование физическими лицами совокупного годового дохода, порядок перерасчета и уплаты налога по совокупному годовому доходу
 10. Динамічні та статичні ефекти міжнародної економічної інтеграції.
 11. Дія ефектів доходу та заміщення
 12. Економічна ефективність ремонтно-реконструкційних заходів в об’єкти нерухомості міста
  Ефект Споживання товарів
Нормального Неякісного
Доходу: - ціна зменшується - ціна зростає   Заміщення - ціна зростає - ціна зменшується   зростає зменшується     зменшується зростає   зменшується зростає     зменшується зростає

 

Розмежування ефекту доходу та ефекту заміщення має важливе значення для розуміння закономірностей ціноутворення в умовах ринкової економіки і дозволяє визначити зміни попиту при зростанні та падінні цін на товари і послуги.

q Неякісний товар для якого ефект доходу переважає над ефектом заміщення називається товаром Гіффена.

q Зростання споживання неякісного товару із підвищенням ціни на нього є парадоксом Гіффена.

       
 
 
   
 

      Якщо ціна на товар збільшується з Р1 до Р2 то Q1 знизиться до Q2 Але у випадку неврожаю з ростом ціни (РС) на неякісний товар попит збільшується до Q3. З’єднуючи точки N1 і N2 ми маємо у довгостроковому періоді криву попиту, яка змінюється у тому ж напрямку як і ціна. У цьому випадку крива довгострокового попиту має позитивний нахил.
   

 

Рис. 4.6. Парадокс Гіффена

Питання для самоконтролю

1. Що визначає крива “доход-споживання”.

2. Дайте пояснення кривої “ціна -споживання”.

3. Як розкривається ефект доходу?

4. Ефект заміщення і його особливості.

5. У чому полягає суть парадоксу Гіффена?

6. Що є товаром Гіффена, визначте його особливості?

 

Тести

1) Ефект заміщення спрацьовує, коли:

а) скорочення грошових доходів спонукає споживача придбати більше нормальних товарів;

б) рівновага споживача може бути досягнута лише тоді, коли споживач купує товари –субститути;

в) зниження ціни товару дозволяє споживачеві купувати його більше порівняно з іншими товарами при даному рівні грошових доходів;

г) при збільшенні ціни товару споживач має змогу купувати його більше за рахунок скорочення споживання інших товарів.

2) При заданих цінах частка сімейного бюджету на продукти харчування має тенденцію:

а) збільшення по мірі зростання доходу;б) зменшення по мірі зростання доходу;

в) зменшення по мірі зменшення доходу;

г) правильна відповідь відсутня.

3) Якщо споживання неякісних товарів має тенденцію зростати по мірі збільшення доходу, то це:

а) закон;

б) ефект заміщення;

в) парадокс Гіффена;

г) ефект доходу.

 

4) Якщо ціна товару збільшується ефект заміщення означає:

а) зменшення споживання даного товару і збільшення споживання інших товарів;

б) зменшення споживання тільки даного товару;

в) зменшення споживання даного та інших товарів;

г) зменшення споживання даного товару і ніяких змін у споживанні інших товарів.

 

Задачі

Завдання 1.Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів X і Y, ціна на яких однакова і дорівнює 10 грн. Побудуйте криву “дохід – споживання” для даного споживача, якщо рівень його доходу послідовно змінюватиметься від 20 до 40 грн., від 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним. Для якого типу товарів характерна така конфігурація кривої?

Завдання 2.На рисунку зображено рівновагу споживача У (Ру=20 грн.). Побудуйте лінію ціна – споживання для даного споживача і криву попиту на товар Х за умови, що ціна на товар Х послідовно змінюється від 20 до 10 грн. і від 10 до 5 грн., а доход і ціна товару У залишаються незмінними.

 

Завдання 3.Споживач має дохід 20 грош. од. і втрачає його на придбання блага Х по ціні 10 грош. од. і блага У по ціні 20 грош. од. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 12 одиниць Х і 4 одиниці У. Збільшення ціни товару Х до 20 грош. од. викликає зменшення точки рівноваги (4Х; 6У), зниження до 5 грош. од. – відповідно (20Х; 5У).

а) Зобразіть графічно, як змінюється положення бюджетної лінії у разі зниження та підвищення ціни;

б) побудуйте лінію “ціна-споживання”;

в) Використовуючи лінію “ціна-споживання”, побудуйте криву попиту споживача на товар Х.

 

Завдання 4. У стані рівноваги споживач купує в місяць 5 лазерних дисків по ціні 6 грош. од. за диск. Його місячний бюджет 100 грош. од. Накресліть бюджетну лінію споживача (для дисків і всіх інших благ). Покажіть витрати на диски та на інші блага. Якою буде гранична корисність дисків для покупця, що знаходиться у стані рівноваги.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)