АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ринкова поведінка монополістичного конкурента в умовах короткострокової та довгострокової рівноваги фірми

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 3. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 4. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 5. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 6. В умовах сучасного світу
 7. В) фірми, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність у
 8. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 9. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 10. Визначення ринкової рівноваги.
 11. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 12. Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ

Визначення ціни й обсягу виробництва в короткостроковому періоді надаються таким чином.

q Обсяг виробництва та ціна в умовах монополістичної конкуренції зазнають впливу:

а) з боку конкурентних сил на ринку;

б) з боку монопольної влади, яку має кожна фірма.

Елемент монопольної влади означає, що крива попиту фірми має від’ємний нахил. Це означає, що крива попиту менш еластична, ніж при чистій конкуренції, але більш еластична. Ніж у чистій монополії.

q Ступінь еластичності в умовах монополістичної конкуренції залежить як від кількості конкурентів, так і від глибини диференціації продукту.

q Чим менше конкурентів та більш диференційований продукт, тим менш еластичною буде крива попиту, і навпаки.

q За короткостроковий період в умовах монополістичної конкуренції виробники можуть отримувати як прибуток, так і зазнавати збитків.

q Фірми будуть вибирати ціну та обсяг випуску продукції, що максимізують прибуток або мінімізують збитки, спираючись на принцип рівності граничних витрат та граничного доходу (МС = МR)

Об’єм випуску при якому фірма отримує максимальний прибуток визначається перетином прямих граничних витрат і граничного доходу, а ціна задається кривою попиту. При ціні P1 в умовах короткострокового періоду фірма виробляє Q1 одиниць продукції і отримує максимальний прибуток Р1КЕА.

 
 

   
 

 

 


Рис. 11.7. Фірма максимізує прибуток

 

 

  При наявності у галузі економічного прибутку починається перелив капіталу з інших галузей. Поява кожної нової фірми буде приводити до того, що ринковий попит покупців на дану продукцію почне розподілятися на все більшу кількість фірм і крива попиту окремої фірми зміститься ліворуч.  
Рис. 11.8. Фірма мінімізує збитки  

 

У такому випадку фірми замість прибутку почнуть мати збитки. На графіку збитки фірми визначаються прямокутником Р1 ЕВС.

У випадку, якщо фірми несуть збитки з галузі почнеться відплив капіталу. Вихід фірм закінчиться у тому випадку, коли фірми що залишилися, будуть отримувати нульовий прибуток.

Визначення ціни й обсягу виробництва в довгостроковому періоді надаються також наступним чином.У даному періоді фірма, що виробляє продукцію в умовах монополістичної конкуренції може збільшити виробництво. У цієї галузі можуть з’явитися нові фірми. Їх буде приваблювати економічний прибуток.

 
 

  В умовах збільшення випуску фірма буде мати прибутки, керуючись правилом МR = LMC.   Збільшення в галузі кількості продавців відповідно збільшує у довгостроковому періоді і пропозицію товарів, що приводить до зниження цін на товари.  
Рис. 11.9. Рівновага в умовах довгострокового періоду

 

При одержанні економічного прибутку, фірмами на ринок цього виду продукції намагаються війти в інші фірми які зменшать попит на продукцію окремої фірми.

Галузь не може знаходитися в стані рівноваги, поки фірми можуть встановлювати ціни на товар більш ніж середні витрати при випуску що максимізує. В умовах довгострокового періоду при рівновазі крива попиту на товар фірми в галузі є дотичною до кривої довгострокових середніх витрат.

Якщо попит на ринку монополістичної конкуренції знизиться після встановлення рівноваги Р =LАС,то фірми почнуть виходити з галузі.

 
 

  При MR = LМС, після скорочення попиту фірма при ціні Р1 на відрізку КС несе збитки. У цьому випадку ціна на продукцію нижча ніж середні витрати на її виробництво. Зона збитковості фірми відображена чотирикутником АКСР1.  
Рис. 11.10. Умови збитковості  

 

У цієї ситуації фірми, які мають у галузі збитки вийдуть з неї. Вони перемістять свої ресурси в інші галузі. Все це приведе до зрушення кривої попиту і кривої граничних витрат вгору.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)