АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мета, завдання і зміст дисципліни

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 5. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 6. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 7. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 8. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 9. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 10. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 11. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 12. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word

Мета дисципліни полягає в засвоєнні знань основ мікроекономіки, що сприяє більш ефективному веденню господарства у ринкових умовах та допомоги до прийняття обґрунтованих рішень. Знання предмету сприяє більш ефективному розподілу власних коштів, раціональному веденню справ, допомагає в управлінні підприємством.

Мікроекономіка – це складова частина економічної теорії, яка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними одиницями, які прагнуть досягти мети шляхом вибору обмежених ресурсів і наявності альтернативних можливостей.

 

Блочно-змістова схема дисципліни

       
   
 
 

 


Питання для самоконтролю

1. Поясніть чому мікроекономіка є складовою частиною економічної теорії?

2. Що вивчає мікроекономіка?

3. Обмеженість ресурсів, що це визначає?

4. Дайте характеристику мікроекономічних моделей.

5. Назвіть та дайте пояснення методів мікроекономічного аналізу.

6. Поясніть особливості раціональної поведінки суб’єктів ринкових відносин.

7. У чому відмінність позитивного та нормативного підходів в мікроекономіки?

8. Дайте характеристику об’єктів та суб’єктів мікроекономіки.

Тести

1. Мікроекономіка:

а) оперує сукупними чи загальними рівнями доходів, зайнятості та виробництва;

б) вивчає інформацію про економічну систему;

в) докладно досліджує окремі економічні суб’єкти, що становлять економічну систему;

г) базується на широкому підході до діяльності економічної системи.

 

2. Мікроекономіка вивчає як ринкова економіка визначає:

а) ціну товару;

б) ціну послуг;

в) ціну економічних ресурсів;

г) будь-які ціни.

 

3. У ринковій економіці проблеми що виробляти, як виробляти і для кого виробляти вирішують:

а) комітетом з планування;

б) виборним органам;

в) Кабінетом Міністрів;

г) ціновим механізмом.

 

4. Будуючи моделі економісти:

а) намагаються дублювати світ;

б) розробляють припущення, які спрощують ситуацію;

в) включають всю наявну інформацію;

г) мають використовувати математичні моделі.

 


Задачі

Завдання 1.Як, на ваш погляд, вирішуються споконвічні питання економіки – “Що виробляти”, “Як виробляти?” і “Скільки виробляти і по якій ціні продавати?” – в умовах ринкового господарства? 

Завдання 2.Згідно з американською статистикою лише 5 з 10 нових компаній успішно проходять весь життєвий цикл фірми і демонструють реальні результати. Інші 5 компаній збанкротуються. В чому ж полягає секрет успіху в бізнесі?

 

Завдання 3.Сьогодні цілий ряд вчених-економістів стверджують, що “підприємницькі здібності” поряд з “працею, землею і капіталом” є фактором виробництва. Чи згодні ви з такою точкою зору і чому?

 

Завдання 4.Радянський період історії України (1919 – 1991 рр.) іноді називають “великим економічним експериментом”, який продемонстрував недосконалість командно-адміністративної системи господарювання. Чи згодні ви з такою точкою зору і чому?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.247 сек.)