АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ефективність у виробничій сфері

Читайте также:
 1. Аудит у сфері оплати праці
 2. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 3. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
 4. Державне управління у соціально-культурній сфері.
 5. Державне управління у сфері національної безпеки.
 6. Державні гарантії права у сфері зайнятості в Україні.
 7. Економічна ефективність ремонтно-реконструкційних заходів в об’єкти нерухомості міста
 8. Ефективність бюджетної політики
 9. Ефективність використання основних фондів
 10. Ефективність виробництва
 11. Ефективність виробництва
 12. Ефективність виробництва: сутність і показники

Розподіл ресурсів ефективний при тому, коли обсяг продукції, який випускається за певний період часу, розподіляється між споживачами таким чином, що стає неможливим поліпшити становище однієї особи без завдання шкоди іншої.

 

Рис. 13.4. Діаграма Еджворта

 

Обсяг виробництва продуктів QX = 400; QУ =300. Споживачі А і Б їх придбають у пропорції, що відповідає точці С. Криві байдужості UB1 і UA1 визначають ступінь задоволення потреб споживачами А і Б.

Розподіл заданого обсягу продукції між двома споживачами буде ефективним, коли він буде відповідати дотику кривих байдужості цих споживачів.

Оптимальний стан у економіки – ефективність у виробництві по Парето.

Ефективність досягається якщо не можливо якщо не можливо збільшити випуск одного товару без зменшення випуску будь якого іншого товару. В теорії фірми оптимум виробника передбачає рівність граничної норми технологічного заміщення одного ресурсу іншим та їх цінового співвідношення, яке в свою чергу передбачає відповідне співвідношення граничних продуктів.

MRTSKL = PL/PK = MPL/MPK

Ефективність у виробництві буде виражена рівністю MRTS для всіх виробників: MRTSAKL = MRTSBKL

Виробництво є ефективним, якщо ресурси розподілені між виробниками таким чином, що стає не можливим їх розподіл, який призводить до збільшення випуску одного продукту і при цьому не зменшується випуск будь-яких інших продуктів. У цьому випадку досягається технологічно-ефективний розподіл ресурсів.

Загальна рівновага, яка досягається на якісно новому рівні є рівновагою на рівні квазіоптимума.

Теорія квазіоптимума стверджує, що в випадку коли в одній галузі перекручування не можуть бути усунені, краще відмовитись від досягнення максимуму ефективності в іншої галузі. З тим, щоб збалансувати економіку в цілому.

Ця теорія має місце тоді, якщо обмін між покупцем і виробниками на вільному ринку не зумовлює досягнення максимуму ефективності випуску.

Така ситуація є типічною коли виникають негативні або позитивні зовнішні ефекти, виробляються суспільні блага.

 

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає часткова рівновага?

2. Дайте характеристику загальної рівноваги.

3. Закон Вальраса і його особливості.4. Особливості Парето-оптимум у розподілі благ.

5. Парето-оптимум у розподілі ресурсів.

6. Що визначає крива споживчих та виробничих контрактів?

 

Тести

1) Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на цукор змінюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

а) тільки ринок цукру;

б) усі ринки, де цукор є товаром-замінником;

в) усі ринки, де цукор є ресурсом для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на цукор може призвести до зміщення кривих попиту або пропозиції.

 

2) Зміна рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках є аналізом:

а) загальної рівноваги;

б) споживчої рівноваги;

в) часткової рівноваги;

г) рівноваги виробника.

3) Під час вільного обміну між двома споживачами остаточне положення на кривій контрактів залежить від інших:

а) купівельної спроможності;

б) стартових умов;

в) уподобань переваг:

1) Тільки 2;

2) Тільки 3;

3) Тільки 2 та 3;

4) 1, 2 та 3.

 

4) Економічна рівновага – це:

а) стан ринку, при якому обсяги попиту та пропозиції збігаються;

б) об'єктивний наслідок обмеженості ресурсів;

в) можливість проникнення в галузь нових фірм;

г) досягнення найбільших результатів при мінімальних витратах.

 

Задачі

Завдання 1. Крива виробничих потужностей описується рівнянням Х2 + Y2=450. Функція корисності суспільства U(X,Y)=XY. Визначте оптимальний обсяг виробництва товарів. Чи може комбінація товарів X і Y з точки зору суспільства бути технологічно ефективною, але неефективною економічно?

 

Завдання 2. У деякому сільськогосподарському районі норма трансформації молока в мед постійна і дорівнює 3 л. молока за 1 кг. меду, гранична норма заміщення молока медом постійна і дорівнює 2 л. молока за 0,5 кг. Меду. В цьому районі ніхто і ніщо не може впливати на ринкові ціни. Які продукти з перелічених будуть вироблятись і споживатись у даному районі?

Завдання 3.Наведена на рис. 1 крива виробничих можливостей показує можливі кількості виробництва рушниць і масла:

Закінчення війни зламало всі плани виробників рушниць. В мирні часи за 10 рушниць можна придбати 5 кг. масла.

1. Визначте обсяги виробництва рушниць і масла.

2. Встановіть рівноважну ціну масла в рушницях, використовуючи відношення ціни масла до ціни рушниці.

 
 

 

 

 

 


Завдання 4. Обмежена кількість ресурсів (капіталу – 50 од.; праці – 100 од) розподіляється між виробництвом товарів А та В. Виробництво товару А описується виробничою функцією QA0,5L0,5 ,а для виробництва товару В характерна функція QВ0,2L0,8 . Побудуйте (мінімум за трьома точками) криву виробничих контрактів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)