АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Витрати виробництва у короткостроковому періоді

Читайте также:
 1. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 2. В довготерміновому періоді
 3. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 4. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 5. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 6. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 7. Виробництва
 8. Виробництва благ громадського вжитку; коригування побічних наслідків
 9. Виробництва монополістом
 10. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 11. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 12. Витрати в довгостроковому періоді.

Якщо фірма здійснила витрати, то їх вартість уже не повинна враховуватись у прийнятті майбутніх рішень, оскільки їх уже неможливо компенсувати. У довгостроковому періоді всі витрати є змінними, а в короткостроковому вони поділяються на постійні і змінні.

Постійні витрати (FC) –це витрати, величина яких у короткостроковому періоді не залежить від випуску продукції.

До постійних витрат відносять:

q орендна плата;

q витрати на капітальний ремонт споруд;

q амортизаційні відрахування;

q адміністративні витрати;

q виплати податків;

q страхові внески;

q відсотки за кредит.

У графічному вигляді постійні витрати являють собою пряму лінію

Де, FC – постійні витрати;

С – витрати.

       
 
   
 

   
Рис. 8.1. Постійні витрати Рис. 8.2. Крива середніх постійних витрат

 

Середні постійні витрати (АFC) –це кількість постійних витрат виробництва яка, приходиться на одиницю випуску продукції.

Це відношення постійних витрат до кількості виробленої продукції.

 

Змінні витрати (VC) –це витрати, величина яких змінюється залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва.

До змінних витрат відносяться:

q витрати на сировину;

q витрати на енергоресурси;

q оплату праці;

q витрати на паливно – мастильні матеріали.

 

      а) У початковий період організації виробництва змінні витрати зростають значно швидше чим обсяги виробництва (Q1). б) При досягненні оптимального випуску продукції відбувається відносна економія змінних витрат (Q2). в) При подальшому розширенні виробництва відбувається нове зростання змінних витрат, ніж зростання обсягів випуску продукції (Q3).
Рис. 8.3. Змінні витрати  

 

 
 

 

    Середні змінні витрати (АVC) - кількість змінних витрат яка припадає на одиницю випуску продукції де, АVC– середні змінні витрати; VC – змінні витрати; Q – обсяг випуску продукції. Свого мінімального значення АVCдосягають при оптимальному випуску продукції (Q1)
Рис. 8.4. Крива середніх змінних витрат  

 Сукупні витрати (ТС) –сукупність постійних і змінних витрат у зв’язку з виробництвом продукції в короткостроковому періоді.

Сукупні витрати (ТС) є функцією від випуску продукції (Q):

ТС =s(Q)

 
 

 

  це, TC = FC + VC де, TC– сукупні витрати; FC – постійні витрати; VC– змінні витрати.  
  Рис. 8.5. Сукупні витрати  
   

Сукупні середні витрати можна одержати шляхом ділення сукупних витрат на кількість виробленої продукції.

де, АТС – сукупні середні витрати,

де, ТС – середні витрати;

Q – кількість продукції.

 

АТС можна визначити шляхом додавання середніх постійних і середніх змінних витрат

 
 

 

 


 

 
    Рис. 8.6. Середні витрати.    
Граничні витрати (МС) –це приріст сукупних витрат, які пов’язані з виробництвом додаткової одиниці продукції

 

,

де, МС – граничні витрати;

ΔТС– приріст сукупних витрат;

Δ Q – приріст випуску продукції.

 

Граничні витрати можна визначити:

 

з

Ми бачимо, що FC не впливає на величину МС, граничні витрати є похідною функцією тільки змінних витрат короткостроковому періоді.

 

 

     
Рис. 8.7. Крива граничних витрат Рис. 8.8. Граничні і середні витрати

 

q Якщо МС <ATC , то крива середніх витрат іде донизу: виробництво кожної нової одиниці продукції зменшує середні витрати;

q Якщо МС >AТС, то крива середніх витрат іде доверху: виробництво нової одиниці продукції збільшують середні витрати;

q Якщо АС = min, то МС =АС.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)