АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ринок праці на досконало конкурентного ринку та з недосконалою конкуренціє

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 2. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 3. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 4. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 5. Аудит у сфері оплати праці
 6. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 7. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 8. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 9. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 10. Безтарифна система оплати праці
 11. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 12. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність

Праця – це специфічний фактор виробництва, який має особистий характер, що обумовлює специфіку його відтворення та продажу. Це процес витрачання розумових та фізичних зусиль людини. Для аналізу ринку праці необхідно нагадати теорію виробництва, де розглядаються основи теорії попиту на ресурси. Конкретизуємо сукупний дохід відносно до ринку праці. Гранична доходність праці дорівнює граничному доходу фірми помноженому на граничний продукт праці.

 
 
MRPL = MR*MRL

 


де, MRPL - гранична доходність праці;

MR - гранична доходність

L – гранична продуктивність праці.

При досконало конкурентному ринку MR = РЯкщо фірма максимізує прибуток, то вона наймає робітників доти, коли гранична дохідність праці (MRPL) не буде дорівнювати заробітної плати (MRPL = W) доки MRPL = MRС.

Якщо MRPL = MRС = W, MR = Р, то ми отримаємо:

 

W = P*MPL,то ,

де , W – номінальна зарплата;

Р – ціна випуску;

- реальна зарплата.

Таким чином, умовою максимізації прибутку є:

, або MR* MPL = W

Заробітна плата -це ціна, яка виплачується за використання праці.

Номінальна заробітна плата -це сума грошей, яку одержують працівники за певний час.

Реальна заробітна плата -це кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну зарплату. Реальна заробітна плата - це купівельна спроможність номінальної заробітної плати.

Номінальна і реальна заробітна плата змінюються не в одному і тому ж напрямку. Наприклад, номінальна заробітна плата може підвищитись, а реальна в той час понизитись, якщо ціна на товар зростає швидше, ніж номінальна заробітна плата.

В основі механізму впливу попиту та пропозиції на працю лежить її продуктивність.

 

Чинники які впливають на рівень заробітної плати

q рівень доходів споживачів;

q рівень цін;

q якість праці.

В основі механізму впливу попиту та пропозиції на працю лежить її продуктивність.

Причини високопродуктивної праці:

q капітал з розрахунку на одного працівника;

q природні ресурси – наявність високоякісних копалин, орної землі;

q наявність високого рівня технологічного прогресу;

q вплив стану здоров’я, світи, становлення до праці.

q ефективність і гнучкість системи управління;q діловий, соціальний і політичний клімат, який стимулює виробництво;

q наявність великого розміру внутрішнього ринку, який забезпечує фірмам можливість реалізації продукції масового виробництва.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)