АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гранична норма заміщення

Читайте также:
 1. I. Нормативно-правовые акты
 2. I. Нормативно-правовые акты
 3. VI. Практикум на знание нормативно-правовой базы
 4. Анжуйская империя. Завоевания Норманов.
 5. Анормальная структура мозга
 6. Безопасность труда. Вредные и опасные производственные факторы. Понятие риска. Понятие безопасности. Нормативно-правовая база охраны труда.
 7. В каком порядке в общем случае обжалуются ненормативные правовые акты налоговых органов?
 8. В каком порядке в общем случае обжалуются ненормативные правовые акты налоговых органов?
 9. Види нормативів з праці
 10. Виды нормативно-правовых актов
 11. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту
 12. Відомчі нормативно-правові акти

Розглядаючи криві байдужості, треба звернути увагу на здатність товарів до взаємозамінювання. Наприклад, беремо для аналізу набір споживача, який складається лише з двох благ (У,Х). Зменшення споживання блага У на певну кількість може бути компенсоване збільшенням споживання блага Х. При цьому споживач буде знаходиться у своєму вибору на одній і тій самій кривій байдужості. У цієї ситуації він буде отримувати однакове задоволення.

Гранична норма заміщення (MRSxy )це кількість товару У на яку згоден відмовитись споживач, щоб отримати додаткову одиницю товару Х.

Зменшення граничної норми заміщення при переміщенні вздовж кривої байдужості до низу є важливою передумовою її формування.

    Взаємна заміна благ Х та У має сенс тільки у межах відрізку ВС. Це є зона субституції Граничну норму заміщення можна розрахувати так:    
   

Рис. 3.3. Гранична норма заміщення

 

Гранична норма заміщення пов’язана з граничними корисностями блага Х і блага У. Заміна одного блага на другий також може бути визначеним відношенням граничної корисності товару Х (МUX) до граничної корисності товару У (MUY) .

У такому випадку, якщо гранична корисність товару збільшується то його кількість буде у споживанні скорочуватися і навпаки.

 

3. Бюджетна лінія. Модель раціонального споживного вибору.

Криві байдужості дозволяють виявити переваги споживачів, але не враховують такі фактори впливу на процес споживання, як ціни товарів та дохід споживача. Для того, щоб визначити, який саме набір товарів обере споживач, потрібна додаткова інформація, яка пов’язана з бюджетним обмеженням.

Про те який набір товарів є для споживача привабливим визначає бюджетне обмеження, яке показує яку кількість споживчих наборів готовий придбати за визначену кількість грошей.

Бюджетна лініяце лінія, що визначає, яку кількість споживчих наборів може придбати споживач за певну суму грошей у межах свого доходу.

І = РХ*Х + РУ – рівняння бюджетного обмеження, де

 

І– доход споживача РХ – ціна блага Х; РУ – ціна блага У; Х – кількість блага Х; У – кількість блага У; де - кутовий коефіцієнт прямих витрат, який вимірює нахил цієї лінії до осі абсцис.                 Рис. 3.4. Бюджетна лінія

Якщо Х=0, то , при У=0, .q Економічний сенс перехрещення бюджетної лінії з осями координат полягає у тому, що воно показує максимальну кількість товару одного виду, який може бути купленим, коли інший товар не купується зовсім.

 

q Економічний сенс нахилу бюджетної лінії міститься в тому, що він показує кількість товару Х, який купують за рахунок відмови від одиниці товару У.

Фактори які впливають на бюджетну лінію


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)