АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зовнішні ефекти їх економічний змісті

Читайте также:
 1. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 2. Валовий внутрішній продукт – основний макроекономічний показник.
 3. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 4. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 5. Вартісні показники ефективності використання
 6. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 7. Визначення зовнішніх і внутрішніх надлишкових тисків
 8. Визначення порівняльної економічної ефективності капіталовкладень
 9. Відносні статистичні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, методика обчислення та одиниці вимірювання
 10. Вкажіть номер правильної відповіді. Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення в мирний час складає:
 11. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 12. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності

Зовнішні ефекти проявляються тоді, коли споживча або виробнича діяльність одного суб’єкта позначається на рівнях задоволення потреб або виробничих можливостях інших, або функція виробництва фірми безпосередньо залежить від споживчої чи виробничої діяльності інших.

Зовнішні ефекти –це витратиабо вигоди від ринкових угод, які не отримали відображення у цінах

Зовнішні ефекти поділяються на позитивні та негативні. Негативні ефекти – пов’язані з витратами, позитивні – з вигодами для третьої сторони.

Зовнішні ефекти розглядають як різницю між соціальними витратами і приватними витратами.

 

MSC = MPC+MEC,

де, MSC – граничні суспільні витрати;

MPC - граничні приватні витрати;

MEC - граничні зовнішні витрати.

Граничні зовнішні витрати –додаткові витрати, що пов’язані з випуском кожної додаткової одиниці блага, які не відшкодує виробник, а перекладає на третіх осіб.

Негативний зовнішній ефект виникає у тому випадку, якщо діяльність одного економічного агента викликає витрати інших

 

МSС = МРC + МЕС

 

Наприклад:Підприємство скидає забруднені води у річку. При зростанні виробництва також зростає обсяг забруднення навколишнього середовища.

У цих умовах виробники перекладають частину своїх витрат на споживачів, що знижує приватні витрати виробництва.

Ринкова рівновага досягається у точці К, де P1= MSB =MPC( Рис.1.1.)

Якщо і вдалося перетворити зовнішні витрати на внутрішні, тоді ефективний обсяг випуску скоротиться до Q при ціні Р2

В точці F граничні суспільні вигоди дорівнюються граничним суспільним витратам (MSB =MSC)

Площа FАКпоказує збитки ефективності, які пов’язані з тим, що граничні приватні витрати опиняться нижче граничних соціальних витрат.

 

 
Рис. 14.1. Негативний зовнішній ефект  

 

Таким чином, при наявності негативного зовнішнього ефекту економічне благо продається і купується у великому в порівнянні з ефективним обсягом тобто має місце перевиробництво товарів і послуг з негативними зовнішніми ефектами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)