АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ветеринарно-просвітницька робота

Читайте также:
 1. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 2. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 3. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 4. Військово-соціальна робота у ЗС України
 5. Домашня робота школярів
 6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 7. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 8. КОНТРОЛЬНА РОБОТА СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ЧАСТИН
 9. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
 10. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
 11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5

Ця робота має велике значення, оскільки успішне здіснення проти-епізоотичних заходів можливе лише у тому випадку, коли населення правильно розуміє суть цих заходів і активно сприяє їх проведенню.

Організаційні форми цієї роботи у відношенні заразних хвороб пе­реважно такі ж, як і при організації ветеринарної пропаганди з інших пи­тань.

Методи ветеринарно-просвітницької роботи серед населення різ­номанітні - доповіді, лекції, бесіди, демонстрація кіно та відеофільмів, видання книг, брошур, плакатів, публікація статей в газетах на ветери­нарні теми, а також організація спеціальних занять з ветеринарної ме­дицини для працівників тваринництва.

Особливість полягає в тому, що при ознайомленні населення з ін­фекційними хворобами тварин основну увагу слід приділяти небезпеці швидкого розповсюдження, заходам попередження їх, правилам особи­стої безпеки. Доцільно підкреслювати економічне значення заходів бо­ротьби, вказуючи на збиток, який може бути нанесеним при виникненні хвороби.

Чим вище ветеринарно-санітарна грамотність працівників ферм, тим вища культура ведення тваринництва, тим простіше спеціалісту ве-


 
теринарної медицини організовувати заходи щодо попередження появи заразних хвороб тварин.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)