АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Щеплення проти

Читайте также:
 1. II. Пути противодействия психологическому воздействию противника.
 2. Rволн — сопротивление от волнения, кН.
 3. XVIII век: противоречивость модернизации российского государства-общества.
 4. А) Согласование тяговых и противодействующих характеристик.
 5. Автоматическое регулирование температуры печей сопротивления
 6. Аграрный сектор экономики СССР в 1965-1985 гг. : достижения и противоречия в развитии.
 7. Анализ противоречий капитализма в трудах К.Маркса и Ф Энгельса.
 8. АНАЛИЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ
 9. Антиполия-противоречие в в законе. Противоречие разрешаясь делает чего то возможным. Отрицание-отрицания ( разрешение противоречия (синтез))
 10. Аргументы против социальной ответственности
 11. Аргументы «за» и «против» социальной ответственности
 12. Аргументы «за» и «против» страхования валютных рисков

 

        (якої хвороби)      
№ з/п Власник Вид, стать тварин Кличка, інд. № Масть Вік Дата пер­шого щеп­лення та доза Дата дру­гого щеп­лення та доза Приміт­ка
                 

 
Згідно з діючими інструкціями обов'язкові профілактичні щеплення проводяться у стаціонарно неблагополучних пунктах проти: сибірки, ем-кару, лептоспірозу, сальмонельозу телят, пастерельозу великої рогатої худоби, брадзоту та ентеротоксемії овець, дизентерії ягнят; бешихи, чу­ми та хвороби Ауєскі свиней, псевдочуми, віспи та пастерельозу птиці; сказу собак; у прикордонних районах - чуми великої рогатої худоби.

Вакцинація з профілактичною метою проти інших хвороб прово­диться в залежності від наявності їх у даній місцевості.

Профілактичні вакцинації також здійснюються в плановому порядку з повним обхватом поголів'я, проводяться додаткові щеплення підрос­таючому молодняку, визначається кращий час їх проведення в залежно­сті від епізоотичної ситуації, особливостей ведення тваринництва (перед вигоном тварин на пасовище, восени), застосовуються автомати, аеро­золі та інші пристрої.

Перед щепленням проводять клінічний огляд, вибіркову термомет­рію. Не підлягаючих вакцинації тварин беруть на особливий облік. Вели­ке значення має надійна фіксація (безпека для людей, попередження травм та абортів у тварин). Потрібно організовувати ветеринарне спо­стереження після щеплень, вказати в актах про додаткові заходи (забо­рона забою тварин, наприклад, протягом 14 днів після щеплення проти сибірки; покращення годівлі тварин тощо).

При ускладненнях складають окремі акти.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.201 сек.)