АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організація спеціальних заходів щодо попередження заразних хвороб тварин

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 3. IV. Організація. Контроль.
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алкоголізм не звичка, а хвороба.
 6. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 7. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 8. Види контрзаходів
 9. ВКАЗІВКИ ПО ДОТРИМАННЮ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ
 10. Внутрішня організація органу державної влади
 11. ДИСПАНСЕРНА КАРТА ТВАРИНИ
 12. Документооборот, його організація

Спеціальними заходами профілактики заразних хвороб, що допов­нюють загальнопрофілактичні заходи і складають разом з ними ком­плекс попереджувальних протиепізоотичних заходів, є: діагностичні до­слідження, імунізації, профілактичні обробки тварин (хіміопрофілактика гельмінтозів, бабезіозів, еймеріозів та інших паразитарних хвороб).

Систематичне, своєчасне проведення цих заходів дозволяє попе­редити появу заразних хвороб та їх розповсюдження.

На початку двадцятого сторіччя однією з причин масового розпо­всюдження епізоотій була відсутність організованих заходів профілакти­ки, а також і засобів імунізації тварин. В дореволюційній Росії, напри­клад, випускалось 13 біопрепаратів, не було спеціалізованих підпри­ємств по їх виготовленню.

Сьогодні, у незалежній Україні виробляють більше 100 препаратів, значно кращих за якістю, сухих, з повних антигенів, асоційованих вакцин

тощо.

Щорічно проводяться діагностичні дослідження та щеплення сотень мільйонів голів худоби та птиці, що дозволяє систематично виявити хво­рих, не допускати розповсюдження захворювань та створювати не­сприйнятливість до інфекційних хвороб.

Заходи специфічної профілактики у поєднанні з загальнопрофілак-тичними дають можливість вести активну боротьбу з заразними хворо­бами. Цим визначається наступальний характер протиепізоотичних за­ходів.

Накопичений організаційний досвід боротьби з епізоотіями та наяв­ність ефективних засобів специфічної профілактики дозволяють ствер­джувати, що в даний час можливо ліквідувати ще багато інфекційних

хвороб.

Спеціальні заходи при їх високій ефективності аж ніяк не виключа­ють необхідності загальних заходів, спрямованих на охорону тварин від зараження. З іншого боку, не можна не враховувати, що у даний час імунізація, діагностичні дослідження, обробки є заходом вимушеним, оскільки загальні заходи профілактики ще недостатньо ефективні. До того ж заходи спеціальної профілактики все ще пов'язані з індивідуаль­ною обробкою кожної тварини, що в умовах великих господарств вима­гає значних витрат коштів та часу. Саме тому постійне покращення і вдосконалення форм та способів загальної профілактики заразних хво-


роб тварин є предметом постійної турботи спеціалістів ветеринарної медицини.Ефективність специфічних профілактичних заходів залежить від їх якості, від кваліфікації спеціаліста, який проводить ці заходи та від за­безпечення відповідними специфічними засобами.

Головними організаційними вимогами при цьому є плановість та своєчасність спеціальних заходів і разом з тим проведення їх одночасно на всій території.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)