АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ГІПОТЕЗИ ЧАРЛЬЗА ДАРВІНА

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Б) Основні властивості операцій над множинами
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Бюджетна система України: основні характеристики
 5. Взаємне положення двох прямих.
 6. Взаємне положення прямої та площини.
 7. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 8. Вкажіть базове положення генезису організації
 9. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 10. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 11. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ
 12. Екзистенціалізм та його основні напрями

Згадаєте! Які основні положення еволюційної гіпотези Ж.-Б.Ламарка? Що таке спадкоємна й неспадкоємна мінливість?

Праці Ч. Дарвіна. Англійський учений Ч. Дарвін (рис 1.) -один із самих видатних біологів миру. Його еволюційна гіпотеза, відома за назвою «дарвінізм», протягом більше ста років була теоретичною основою біології й значно вплинула на інші природничі науки, а також філософське осмислення світобудови.

Основні положення своєї гіпотези Дарвін розробив ще замолоду під час кругосвітньої подорожі на кораблі «Бигль» (1831-1836). Після повернення з подорожі більше 20 років він збирав факти, що підтверджують його ідеї, і тільки в 1859 р. опублікував свою гіпотезу в книзі «Походження видів шляхом природного добору, або збереження благоприятствуемых порід у боротьбі за життя». У роботі «Зміни домашніх тваринних і культурних рослин під впливом одомашнювання» (1868) він показав, що штучний добір є основою селекції. У книзі «Походження людини й половою добір» він додатково досліджував деякі проблеми еволюції й спробував аргументувати походження людини від викопних приматів.

Основні положення дарвінізму. Еволюція,по Дарвінові, -це безперервні пристосувальні зміни видів у процесі їхнього історичного розвитку {мал. 115). Всі сучасні види є нащадками вимерлих предковых форм. Факторами еволюції від уважав спадкоємну мінливість, боротьбу за існування й природний добір.

Спадкоємна(по Дарвінові - невизначена) мінливість- зміни, що індивідуально виникають у кожного організму незалежно від впливу зовнішнього середовища й передающиеся нащадків. Від її Дарвін відрізняв неспадкоємну (певну) мінливість, щооднаково проявляється у всіх особин виду при дії певного фактора зовнішнього середовища й зникаючу в нащадків після припинення його дії. Наприклад, розміри коней на островах або високо в горах через кілька поколінь зменшуються, але якщо таких тварин переселити на рівнини, те їхні нащадки поступово вернуться до предковым розмірів; недолік певного вітаміну викликає у всіх людей однакове захворювання.

Сама по собі спадкоємна мінливість не має пристосувального характеру. Тому Дарвін уважав, що існують особливі природні механізми, що забезпечують пристосування організмів (адаптації) до навколишнього середовища - це боротьба за існування й природний добір.Боротьба за існування - вся сукупність взаємин між особинами й різними факторами навколишнього середовища. Ідею, що пояснює причини цієї боротьби, Дарвін взяв в англійського соціолога Т.Мальтуса (1766-1834) - автора першої гіпотези про народонаселення. В основі його поглядів лежить положення про те, що темпи росту населення зростають у геометричній прогресії, а засобу існування - лише в арифметичній. Це веде до перенаселення й зубожіння, а регуляторами чисельності людства стають голод, епідемії й війни. Дарвін звернув увагу на наявність подібної закономірності й у живій природі: здатність організмів до збільшення чисельності внаслідок розмноження суперечить сталості ресурсів середовища перебування, тому більшість їхніх нащадків гине. Він розрізняв кілька форм боротьби за існування.

Відповідно до Дарвіна, найбільш гострої є внутрішньовидова боротьба, що відбувається між особинами одного виду за їжу, місця розмноження, простір для виростання та інше. Наприклад, проростки сосни на невеликій площі затінюють один одного й конкурують за ґрунтовий розчин, внаслідок чого з них виживає не більше 1% .

Міжвидова боротьба проявляється в змаганні між особинами різних видів: хижаки обмежують чисельність жертв; рослини різних видів конкурують за місця виростання й т.п. Найбільше гостро конкурентні взаємини проявляються у видів із близькими екологічними нішами.

Взаємодія із силами неживої природи також приводить до загибелі значної частини особин: наприклад, сильні вітри зносять прибережних крилатих комах у морські простори, де вони гинуть.

Природний добір - це наслідок боротьби за існування. Він проявляється у виживанні й розмноженні найбільш пристосованих до умов існування особин і загибелі менш пристосованих.

Особливою формою природного добору є підлоговий добір, що проявляється в багатьох тварин у суперництві особин одного поду за спарювання з особинами протилежного (двобої самців оленів, півнів і бійцівських рибок; «конкурси співу» співочих птахів і цикад; шлюбні танці журавлів і ін.).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)