АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БАГАТОКЛІТИННИЙ ОРГАНІЗМ -ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. NDS і файлова система
 7. WAIS – информационная система широкого пользования
 8. X. Налоги. Налоговая система
 9. А 55. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ КОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
 10. А. Система потребностей
 11. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 12. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).

Згадаєте! Чим багатоклітинні організми відрізняються від одноклітинних і колоніальних? Які органи й системи органів характерні для багатоклітинних тваринних і вищих рослин?

Особливості будови й функції багатоклітинних організмів.

Основними властивостями багатоклітинного організму, як і одноклітинного, є обмін речовин, перетворення енергії, здатність до саморегуляції й розмноження. Будь-який організм є відкритою системою: йому необхідно постійне надходження ззовні будівельного й енергетичного матеріалу.

Основними відмінностями одноклітинних і багатоклітинних організмів є те, що в перших одна клітина за допомогою різноманітних клітинних структур виконує всі функції, властивому цілісному організму, а в других - окремі клітини спеціалізовані й виконують одну або кілька певних функцій. Як правило, у багатоклітинних організмів клітини входять до складу того або іншого типу тканини. Певні типи тканин формують органи. Тому різноманітні прояви життєдіяльності (харчування, подих, виділення, транспорт речовин, рух, регуляція обміну речовин і ін.) у багатоклітинних організмів тільки частково здійснюються

на клітинному рівні, а реалізуються, головним чином, завдяки взаємодії різних тканин і органів. Органи, що виконують в організмі тварин загальні функції, формують систему органів, наприклад травну, дихальну, кро-зеносную й ін.

Органи різних систем можуть тимчасово поєднуватися для виконання певної функції, образуя функціональну систему. Наприклад, під час перегони узгоджено функціонують опорно-рухової, дихальної, кровоносної, нервова системи органів і т.д. Всі процеси життєдіяльності багатоклітинних організмів регулюються різними біологічно активними речовинами, а тварин - ще й нервовою, ендокринною й імунною системами.

Органи багатоклітинних організмів підрозділяють на ті, які забезпечують обмін речовин, рух, ріст і т.д. (у рослин їх називають вегетативними) і репродуктивні. Репродуктивні (від лат. ре - приставка, що означає поновлення, повторення й продуко - створюю) органи забезпечують різні форми розмноження організмів (безстатевій, вегетативне й порожній^-зої). Органи, що виконують функцію полового розмноження,

швают генеративними (від лат. генеро - народжую).Багатоклітинні тварини й рослини по-різному реалізують свої життєві функції, які, у першу чергу, залежать від способу харчування. Як ви пам'ятаєте, гриби й більшість тварин - гетеротрофы, а рослини, за рідкісним винятком, - ав-тотрофы. Разом з тим, багато процесів життєдіяльності цих :рганизмов можуть здійснюватися подібним чином.

Рослини, як автотрофні організми, речовини, необхідні для біосинтезу органічних речовин, одержують із ґрунту мінеральне харчування) або повітря (повітряне харчування), а необхідну для цього енергію - за рахунок сонячного випромінювання. В этличие від тварин, рослини ведуть прикріплений спосіб життя, у них відсутня нервова система, органи почуттів, спеціалізовані травні, дихальна системи й ін. Транспорт води, розчинів мінеральних і органічних речовин, біологічно активних з'єднань і т.д. забезпечують гроводящие тканини.

Багатоклітинні тварини, як гетеротрофы, активно використають різні джерела харчування, що містять готові органічні речовини. Вони мають, як правило, опорно^-рухову й нервову системи, органи почуттів, структури, що забезпечують захоплення й переробку їжі (травну систему). 8 процесі еволюції це сприяло інтенсифікації обміну речовин і перетворення енергії, забезпечило активний спосіб життя, а в теплокровних тварин (птахів, ссавців тварин і людини) зникла залежність температури тіла від температури навколишнього середовища.

У більшості тварин існують особливі системи транспорту кисню до окремих тканин і клітин (дихального й кровоносна) і розподілу живильних речовин між різними частинами організму (лімфатична й кровоносна системи, рідини, що заповнюють порожнини тіла). Спеціалізовані органи виділення, крім виведення з організму кінцевих продуктів обміну, одночасно забезпечують і підтримка гомеостазу. Як ви пам'ятаєте, гомеостаз (від греч. гомойос - подібний, однаковий і стазис - стан) - здатність живих організмів зберігати відносна сталість їхнього внутрішнього середовища й властивостей незалежно від змін у навколишнім їхньому середовищі перебування.

‡агрузка...

Органи багатоклітинних рослин і грибів, регуляція їхніх функцій.У багатоклітинних водоростей і грибів, через відсутність диференційованих тканин, вегетативні органи чітко не виражені. Тіло водоростей називається єланню, або талломом (від греч. таллос - молода гілка, пагін), а в грибів сукупність нитчатых утворень (гіфів) - грибницею, або міцелієм (від греч. микес - гриб) {мал. 37).

У вищих рослин вегетативними органами є корінь і пагін {мал. 38). Залежно від виконуваних функцій, вони можуть видозмінюватися: напр., корінь - у кореневі бульби, коренеплоди, ходульних, дихальних корінь; пагони - у вусики, колючки, кореневища, стеблевые бульби, цибулини й ін. За рахунок

вегетативних органів і багатьох їхніх видозмін можливо вегетативне розмноження рослин.

Корінь - вегетативний орган, що забезпечує закріплення рослини в ґрунті, усмоктування ґрунтового розчину і його транспорт до надземних частин. Видозміни кореня можуть служити лля запасания живильних речовин (коренеплоди, кореневі бульби), прикріплення до різних субстратів (корені-причеплення, ходульних корінь, корінь рослин-паразитів) і ін. функцій. Різні види корінь (головний, бічні, додаткові) Нормують кореневу систему.

Пагін складається з осьової частини - стебла, на якому розташовані листи й бруньки. На деяких пагонах розміщені репродуктивні органи рослин (квітки, спорангії й ін.). Стебло забезпечує взаємозв'язок органів рослини між собою, транспортує різні речовини. Листи виконують функції эотосинтеза, випару води й подиху. Бруньки - це зародкові пагони. Вегетативні бруньки складаються із зародкового стебла з конусом наростання й зародкових листків, а генеративні - містять зачатки квіток і суцвіть.

Органи безстатевого розмноження рослин і грибів називають спорангіями (від греч. суперечки - насіння й ангейон - судина, вмістище). Вони розташовані або поодинці, або зібрані разом в :помилкові структури (напр., плодові тіла грибів).

Органи полового розмноженнязабезпечують утворення й дозрівання полових клітин, процеси запліднення, а в насінних рослин (голосеменных і покрытосеменных) - також і запилення.

Ви вже знаєте, що функції рослинного організму (ріст, розвиток, обмін речовин і ін.) регулюються за допомогою біологічно активних речовин - фітогормонів. У незначних кількостях вони можуть прискорювати або сповільнювати різні життєві функції рослин (розподіл клітин, проростання насінь і ін.). Фітогормони утворяться певними клітинами й транспортуються до місця їхньої дії по провідних тканинах або безпосередньо від однієї клітини до іншої.

За допомогою інших біологічно активних речовин (фитонцидов, алкалоїдів і т.д.) рослини можуть впливати на особин свого виду або інших видів рослин, на тварин і мікроорганізми.

Наприклад, пирій і ясен своїми фитонцидами можуть гнітити розвиток рослин інших видів. Тому, висіваючи разом насіння різних видів ра-отений або плануючи сівозміни, необхідно враховувати вплив різних видів один на одного. Фитонциды, вироблювані часником або цибулею, здатні вбивати мікроорганізми. Тому ці рослини здавна використалися людиною для лікування й профілактики багатьох інфекційних захворювань.

Рослини здатні сприймати зміни в навколишнім середовищі й певним чином реагувати на них. Такі реакції одержали назву тро-пизмов і настий. Тропізми (від греч. тропос - поворот, зміна напрямку) - це ростовые руху органів рослин у відповідь на подразник, що має певну спрямованість. Ці рухи можуть здійснюватися як убік подразника, так і в протилежну. Як правило, тропізми спостерігають у зростаючих органах. Вони є результатом нерівномірного розподілу клітин на різних сторонах цих органів через відповідний розподіл у них фітогормонів росту.

Настий (від греч. настої - ущільнений) являють собою руху органів рослин у відповідь на дію подразника, що не має певного напрямку (напр., зміна освітленості, температури). Прикладом настий може служити розкриття й закривання віночка квітки залежно від освітленості, складання листів при зміні температури. Настий можуть бути обумовлені розтяганням органів внаслідок нерівномірного їхнього росту або зміною тиску в певних групах клітин у результаті змін концентрації клітинного соку.

ВИСНОВКИ

Багатоклітинні організми складаються із клітин різних типів, що входять до складу певних тканин. Із тканин, у свою чергу, утворяться органи. Органи, що виконують загальні функції, формують системи органів.

Багатоклітинні тварини й рослини по-різному реалізують свої життєві функції, що пов'язане з особливостями їхнього харчування (гетеротрофы й автотрофи). Функції рослинного організму регулюються біологічно активними речовинами - фітогормонами.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке орган і система органів? 2. Що таке функціональна система? 3. Які органи рослин називають вегетативними й репродуктивними? 4. Як рослини реагують на зміни умов навколишнього середовища? 5. Що таке фітогормони й фитонциды?

Подумайте! Як рослини можуть впливати на інші організми?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)