АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПОЛОВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Читайте также:
 1. АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ
 2. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 3. ҐРУНТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРЕБУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ
 4. ЕТАПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМІВ
 5. І БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ
 6. Індивідуальний розвиток організмів.
 7. Мая 1223 г. на берегу реки Калки произошло сражение русских и половецких отрядов с монгольскими войсками. Битву выиграли монголы.
 8. Методи кількісного обліку організмів, оцінки біомаси та продуктивності рослин і тварин.
 9. ОСНОВНІ СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕБУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ. НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
 10. ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН, ТВАРИН І МІКРООРГАНІЗМІВ
 11. ОХОРОНА ВИДОВОЇ РОЗМАЇТОСТІ ОРГАНІЗМІВ
 12. Під адаптаціями розуміються будь-які зміни структури та функцій організмів, які підвищують їхні шанси на виживання.

Згадаєте!Чим відрізняється полове розмноження від бесполо-гс н вегетативного?

Підлоговий процес ійого форми. Підлоговий процес - з'єднання • * дной клітині генетичного матеріалу двох різних особин. Не. може здійснюватися у формах кон'югації або копуляції.

Кон'югація (від лат. конъюгатио - з'єднання) - загальна назва декількох форм полового процесу, відомих у деяких груп організмів.

У бактерій при кон'югації дві клітини тимчасово контактують між собою й через цитоплазматический місток обмінюються фрагментами своїх молекул ДНК. У деяких зелених, діатомових водоростей і грибів при кон'югації відбувається злиття двох подібних безжгутиковых клітин (мал. 44). Через образовавшиеся тимчасові цитоплазматические містки вміст однієї клітини (умовно називаної чоловічий) переходить в іншу (жіночу). У результаті злиття утвориться зигота, що після деякого періоду спокою ділиться.

В одноклітинних тварин - інфузорій - у процесі кон'югації відбувається обмін ядрами: через цитоплазматические мо-сгакй мігруючі ядра (чоловічі) кожної із двох клітин переходять в іншу й там зливаються зі стаціонарними (жіночими). Після обміну ядрами клітини розходяться й шляхом декількох розподілів у кожної з них відновлюється нормальний ядерний набір (утворяться вегетативні й генеративні ядра).

Біологічне значення кон'югації полягає в обміні спадкоємним матеріалом між особинами. Це сприяє мінливості, що підвищує стійкість популяцій організмів до умов, що змінюються, навколишнього середовища.

Копуляція (від лат. копулятио - з'єднання) - злиття двох полових клітин (гамет). При цьому полові клітини можуть бути однаковими (напр., у хламідомонади) або ж відрізнятися за формою, розмірам і особливостям будови (вищі рослини, хордові тварини й т.д.).

Будова полових клітин. Полові клітини (мал. 45) здійснюють функцію передачі спадкоємної інформації від особин батьківського покоління нащадкам. У порівнянні з нестатевими (соматичними) клітинами вони мають половинний (як правило, гаплоидный) набір хромосом. Тому при злитті полових клітин у заплідненій яйцеклітині (зиготі) відновлюється типовий для організмів даного виду набір хромосом.

Жіночі полові клітини - яйцеклітини - відрізняються від чоловічих більшими розмірами, оскільки, як правило, містять запас живильних речовин, необхідних для розвитку зародка. Яйцеклітини можуть бути оточені декількома різними оболонками. Наприклад, у птахів яйцеклітина додатково покрита товстої белочной оболонкою, двома тонкими подскорлуповыми, твердою вапняною шкарлупою й тонкої зовнішньої кутикулярной (мал. 45). Ці оболонки виконують захисну функцію, а белочная служить також джерелом води (іноді - живильних речовин) для зародка, що розвивається.Розміри яйцеклітини залежать від кількості запасних живильних речовин у цитоплазмі. Наприклад, у плацентарних ссавців, зародки яких одержують живильні речовини від організму матері через плаценту, розміри яйцеклітини (без зовнішніх оболонок) варіюють від 50 мкм (мышевидные гризуни - полівки) до 180 мкм (вівці). Діаметр яйцеклітини людини дорівнює 90 мкм.

Якщо ж у яйцеклітині накопичується значний запас живильних речовин (жовток), її діаметр (без зовнішніх оболонок) може рівнятися декільком сантиметрам: 5-7 (акули), 8 (страуси). З урахуванням зовнішніх оболонок розміри таких яйцеклітин ще більше. Наприклад, в африканського страуса яйця можуть мати довжину понад 15 див при масі 1,5-2 кг.

Чоловічі полові клітини - сперматозоїди - по розмірах менше яйцеклітин. Їхня довжина від 10 до 800 мкм, але в деяких випадках може досягати 8 000 мкм (ракушковые раки). Сперматозоїди часто постачені жгутиком (хвостом) і здатні до активного руху. Сперматозоїди із жгутиками характерні для різних груп організмів (зелені водорості, вищі спорові рослини, хордові тварини й ін.).

Розглянемо будову сперматозоїда ссавців (мал. 45). Він складається з голівки, у якій утримується ядро, шейки й хвоста. На передньому кінці голівки перебуває особлива органелла - ак-росома, що формується за рахунок елементів комплексу Гольджи, що забезпечує проникнення сперматозоїда в яйцеклітину (виділяє ферменти, що розчиняють її оболонку) і перехід яйцеклітини від стану спокою до періоду розвитку. Після короткої шийки розташований проміжний відділ, у якому втримуються

‡агрузка...

центриоли, оточені мітохондріями і які забезпечують енергією роботу хвоста.

Сперматозоїди грибів, деяких вищих (більшість голосеменных, покрытосеменные) і нижчих (червоних водоростей) рослин, а також деяких груп тварин (аскариди, річкові раки) жгутика не мають.

Раздельнополые й гермафродитні організми. У половому процесі в організмів, як правило, беруть участь дві особини. У них в особливих полових залозах утворяться полові клітини - чоловічі або жіночі. Тварин, що мають тільки один тип полових залоз (насінники або яєчники) і утворюючих тільки один тип полових клітин, називають раздельнополыми. Якщо чоловічі й жіночі полові залози заставляються в одному організмі, здатному продуцировать як чоловічі, так і жіночі полові клітини, то таких тварин називають гермафродитами1 . В одних випадках гермафродити можуть одночасно продуцировать чоловічі й жіночі полові клітини (напр., багато плоских хробаків). В інших випадках організм спочатку функціонує як особина однієї підлоги, а через певний час - іншого (деякі риби, ракоподібні). Як ненормальне явище, гермафродитизм зустрічається в різних груп раздельнополых тварин, а також у людини.

Гермафродитизм дуже важливий для організмів, ведучих прикріплений спосіб життя, паразитів, а також видів, що живуть на більших глибинах (деяких ракоподібних, риб, двостулкових молюсків), тому що підвищує ймовірність залишити потомство, зменшує витрати енергії на пошуки партнера для розмноження.

Однак у більшості гермафродитів існують різні механізми, що перешкоджають самозаплідненню (неодночасне дозрівання чоловічих і жіночих полових клітин, певні особливості будови полової системи й ін.).

Рослини, у яких органи, що формують чоловічі й жіночі полові клітини, розташовані на різних особинах, називають дводомними (кукушкин льон, верба, обліпиха), а рослини, у яких органи, що формують чоловічі й жіночі полові клітини, розташовані на одній особині - однодомними (напр., кукурудза).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)