АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРОМІЖНИЙ ХАРАКТЕР СПАДКУВАННЯ. ВІДХИЛЕННЯ ПРИ РОЗЩЕПЛЕННІ ВІД ТИПОВИХ КІЛЬКІСНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ, УСТАНОВЛЕНИХ Г. МЕНДЕЛЕМ

Читайте также:
 1. B) Характер труда
 2. B. Департаменты и управления функционального характера.
 3. I. Схема характеристики.
 4. III. Характерные черты экономического развития страны
 5. III.2. Преступление: общая характеристика
 6. IX. Оральный характер
 7. V. Характерные черты философии русского «религиозно-философского» ренессанса.
 8. VII. Анализ характера
 9. VIII. Формирование и структура характера
 10. X. Мазохистский характер - 1
 11. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 12. XI. Мазохистский характер - 2

Згадаєте! Які аллельные гени називають домінантними, а які - рецессивными? Що таке гомозигота й гетерозигота?

Проміжний характер спадкування. Раніше ми виходили з того, що один з аллельных генів повністю придушує прояв іншого у фенотипі, внаслідок чого в гетерозиготних організмів проявляється тільки один із двох протилежних станів ознак (домінантне). Однак є домінантні аллели, які не повністю переважають над рецессивными й тоді гібридна особина по фенотипі більше подібна з особиною, гомозиготної по домінантної аллели, але все-таки трохи від її відрізняється. Це явище одержало назву неповного домінування. У випадку, коли жодна з аллелей не домінує над іншою, спостерігається явище проміжного характеру спадкування.

На малюнку 64 показаний хід схрещування гомозиготних особин рослини нічна красуня, що має відповідно білу й червону фарбування віночка. Оскільки жодна з аллелей не домінує над іншою, у якості домінантної ми можемо позначити кожну з них (напр., що визначає червоне фарбування віночка). Але для того, щоб підкреслити, що вона не домінує над іншою, над позначенням домінантної аллели поставимо риску (А). Гібриди першого покоління виявилися одноманітними, але їхній віночок був пофарбований у рожевий цвіт, тобто як би займав проміжне положення між відповідними фенотипами батьківських особин.

Схрестивши гібриди першого покоління між собою, одержали таке розщеплення по фенотипі серед їхніх нащадків: одна чверть гібридів другого покоління мала червоне фарбування віночка, половина - рожеву й ще одна чверть - білу. Таким чином, оскільки жодна з аллелей не домінує над іншою, фенотип гетерозиготних особин займає як би проміжне положення між відповідними фенотипами гомозиготних батьківських форм, а серед гібридів другого покоління розщеплення по фенотипі відбувається в співвідношенні 1:2:1,а не 3:1, як у випадку повного домінування.

Таким чином, у випадку проміжного характеру спадкування в гібридів другого покоління можливі три варіанти генотипу, кожний з яких визначає свій варіант фенотипу.

Методи перевірки генотипу гібридних особин. Як відомо, у випадку повного домінування, особини, гомозиготні по домінантної аллели, і гетерозиготні особини подібні по фенотипі. Їхній генотип можна визначити по фенотипі нащадків, отриманих від різних типів схрещування, наприклад за допомогою схрещування, що аналізує.схрещування, Що Аналізує, - це схрещування особини, генотип якої ми хочемо визначити, з особиною, гомозиготної по досліджуваним рецессивным аллелям («аналізатором»). Воно ґрунтується на тім, що особини, гомозиготні по рецессивной аллели, завжди мають тільки певний варіант фенотипу й утворять гамети тільки одного сорту.

Якщо особина, генотип якої ми хочемо перевірити, була гомозиготної по домінантної аллели, то хід схрещування буде таким:

Іншими словами, якщо серед нащадків, отриманих у результаті схрещування, що аналізує, розщеплення по фенотипі не спостерігається, то батьківська особина, генотип якої перевіряли, була гомозиготної по домінантної аллели. Якби вона б-

ла гетерозиготної, то хід схрещування, що аналізує, був би таким:

Таким чином, якщо в результаті схрещування, що аналізує, серед нащадків буде спостерігатися розщеплення по фенотипі в співвідношенні 1:1, то особина, генотип якої ми визначали, була гетерозиготною.

схрещування, Що Аналізує, широко застосовують у селекції, оскільки воно дозволяє виявити особин, гомозиготних і гетерозиготних по генах, що цікавить селекціонерів. Завдяки цьому можна уникнути небажаного розщеплення по фенотипі серед нащадків, усунувши від розмноження гетерозиготних особин.

Летальні аллели. Відхилення від очікуваних результатів розщеплення часто пов'язані із проявом у фенотипі летальних аллелей, оскільки особини, гомозиготні й гетерозиготні по таких генах, мають різну життєздатність. Летальні аллели (від лат. леталис - смертельний) - аллельные гени, які, проявляючись у фенотипі, викликають загибель організму на тій або іншій стадії його розвитку.

Наприклад, платинове фарбування вовни лисиць дуже цінується при виготовленні хутряних виробів. Її визначає домінантна аллель (Р). При схрещуванні платинових лисиць між собою серед їхніх нащадків з'являються особини як із платинової, так і сріблистим фарбуванням хутра (мал. 65). Однак спроби вивести лисиць, гомозиготних по домінантної аллели, не дали результатів, хоча здавалося б, що теоретично це можливо. За допомогою схрещування, що аналізує, з'ясували, що всі платинові лисиці були гетерозиготны по гені фарбування вовни. Крім того, коли схрещували між собою сріблистих лисиць або ж сріблистих лисиць із платиновими, у їхніх поносах нараховували 4-5 щеняти, а при схрещуванні платинових між собою - тільки 3-4. Виявилося, що лисиць, гомозиготних по домінантної аллели платинового фарбуванння вовни, взагалі не існує, тому що зародки з таким генотипом (РР) гинуть на ранніх етапах розвитку. Подібне явище відомо й у сірих каракульских овець, ягнята яких гомозиготні по домінантної аллели, що визначає сіре фарбування вовни, гинуть від недорозвинення травної системи.

‡агрузка...

Найчастіше летальні аллели рецессивны й тому можуть проявлятися тільки в гомозиготному стані (напр., аллель, вы-зываюшая водянку v ""*««"" >->»тчтттт»тчлт/.,-ч«- т-

Выводы

Бувають випадки, коли домінантна аллель тільки частково домінує над рецессивной (явище неповного домінування), або ж домінування взагалі відсутнє (явище проміжного характеру спадкування). Для перевірки генотипу особин застосовують схрещування, що аналізує, з особинами, гомозиготними по відповідної рецессивным аллелям.

Существуют летальні аллели, які, проявляючись у фенотипі, викликають загибель організму ще до завершення періоду розвитку.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке неповне домінування? 2. Із чим зв'язаний проміжний характер спадкування ознак? 3. Що таке схрещування, що аналізує? Для чого його застосовують? 4. Які

аллели називають летальними? Як вони впливають на характер розщеплення ознак серед нащадків?

Подумайте! Як буде відрізнятися характер розщеплення по фенотипі серед нащадків, отриманих від схрещування батьківських організмів, гетерозиготних по двох генах: а) у випадку, коли одна з аллелей кожного гена повністю домінує над іншою; б) коли жодна з них не домінує над інший?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)