АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Атестація робочих місць за умовами праці

Читайте также:
 1. Атестація державних службовців.
 2. Атестація персоналу
 3. Атестація робочого місця
 4. Види міжнародного поділу праці.
 5. Види навчання з питань охорони праці. Організація навчання.
 6. Визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості й небезпечності робочого процесу. Атестація робочого місця
 7. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці.
 8. Головні поняття охорони праці.
 9. Державна підсумкова атестація
 10. Державний нагляд за охороною праці.
 11. Джерела міжнародно-правового регулювання праці.

 

Перед тим, як приступати до вивчення компоненту даної теми необхідностудентам проаналізувати ряд базових понять .

Робоче мiсце – мiсце постiйного або тимчасового перебування працiвника пiд час виконування ним трудових обов'язкiв.

Постiйне робоче мiсце – робоче мiсце, на якому працiвник перебуває половину або бiльшу частину свого робочого часу (понад двi години безперервно). Якщо за цих обставин робота виконується на рiзних дiльницях робочої зони, постiйним робочим мiсцем вважається вся робоча зона.

Тимчасове робоче мiсце– робоче мiсце, на якому працiвник перебуває менше половини або меншу частину (менше 2 годин неперервно) тривалостi щоденної роботи (змiни).

Робоча зона– визначений простiр, в якому розташовано робочi мiсця постiйного або непостiйного (тимчасового) перебування працівників.

Небезпечна зона– простiр, у якому можлива дiя на працiвника небезпечного i (або) шкідливого виробничого чинника.

Безпечна вiдстань– найменша вiдстань мiж людиною i джерелом небезпечного i (або) шкiдливого впливу, на якiй цей вплив вiдсутнiй або не перевищує допустимого рівня.

Зона дихання– простiр у радiусi 50 см вiд обличчя працівника.

Атестація робочих місць – це комплексна оцінка всіх чинників виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних чинників, які впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Атестація робочих місцьза умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використана сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих та небезпечних виробничих чинників. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких списками № 1 і 2 передбачені показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Атестація проводиться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р., № 442 та згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції Держгірпромнаглядохоронпраці.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи умов праці.

Атестація робочих місць передбачає:

♦ установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;

♦ санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

♦ комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

♦ установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

‡агрузка...

♦ обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

♦ визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

♦ складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

♦ аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

Рекомендуємо студентам детально ознайомитися з вище вказаними питаннями атестації використовуючи літературні джерела. Карта умов праці, критерії для оцінювання умов праці та показники факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процессу є у Додатках навчального посібника [2].

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами Держстандарту і Міністерства охорони здоров’я за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці разом з МОЗ.

Карта умов праці – документ, який містить якісні та кількісні характеристики чинників середовища і трудового процесу, гігієнічну оцінку умов праці, рекомендації щодо їх поліпшення, запропоновані пільги та компенсації.

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.

Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі нормативні акти з питань охорони та гігієни праці, а також списки виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці. Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності та зберігаються на підприємстві.

Студентам рекомендується самостійно опрацювати такі питання: організація роботи з атестації, склад атестаційної комісії, функції атестаційної комісії, вивчення чинників виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічне оцінювання умов праці, оцінювання технічного та організаційного рівня робочого місця.

Зробимо деякі зауваження щодо оцінювання робочих місць. Умови праці формують три основні чинники – соціально-економічні, техніко-організаційні та природні, а трудова діяльність людини включає наступні складові: предмет і засоби праці, організація робочого місця, гігієнічні чинники та працездатність (ефективність роботи, виконана за одиницю часу). Тому більшість дослідників схильна до методики ергономічного оцінювання робочого місця, на основі якої визначають шляхи підвищення ефективності системи «людина – машина – середовище» стосовно конкретного робочого місця. Не розглядаючи деталі вказаної методики, наведемо лише її етапи:

ергономічний аналіз робочого місця аналіз реакцій організму працівника на виробниче навантаження ергономічне оцінювання робочого місця.

Розв’язання завдання оптимізації конкретного робочого місця включає заходи, щодо:

1) вдосконалення машини (технічні, технологічні, організаційно-технологічні);

2) вдосконалення виробничого середовища (технічні, технологічні, санітарно-технічні, будівельно-планувальні, організаційні);

3) підвищення працездатності людини та поліпшення стану здоров’я (організаційно-профілактичні, організаційні, медико-біологічні, профілактичні, соціально-психологічні, захисні).

__________________________________________________________________________

11.Паспортизація робочих місць

 

Висвітлимо основні етапи методики паспортизації робочого місця (РМ) учбово-технічного кабінету (УТК) відділу технічного навчання і підготовки кадрів гірничого підприємства [3].

Як показав термінологічний аналіз, паспортизація – це обстеження, діагностика й оцінювання технічного, технологічного, санітарно-гігієнічного, естетичного та методичного станів РМ на їх відповідність чинним НПАОП.

Дотримуючись ДСТУ 2293-99 [4], відзначимо, що робоче місце в комп’ютеризованому УТК місце, в якому користувач (інженерно-технічний працівник, робітник, учень, студент) перебуває постійно (більше двох годин щодня) або тимчасово у процесі виконання ним навчально-виробничих, лабораторних і практичних робіт.

Робоче місце складається із робочого стола, стільця, системного блока, відеомонітора (дисплея, відеодисплейного термінала), периферійних пристроїв (ПП), що включають клавіатуру, маніпулятор “миша”, звукову систему, модем, принтер, сканер, блок безперервного електроживлення тощо. Відеомонітори (ВДМ) поділяються на дисплеї на основі електронно-променевої трубки (ЕПТ-монітори) і на плоскі дисплеї, створені на основі анізотропних рідких кристалів рідкокристалічні монітори (РК-монітори, або LCD Liquid crystal display). Технологічним різновидом рідкокристалічного дисплея є монітор на основі тонко плівкових транзисторів (TFT) thin film transistors.

Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці у конкретній структурній одиниці підприємства (дільниці, цеху, службі, відділу, учбово-технічному кабінеті тощо) – цедокументальне оформлення наявних умов праці, виявлення РМ, які не задовольняють вимогам норм, правил і стандартів безпеки праці, а також визначення чисельності працюючих в цих умовах на виробництві.

Головною метою паспортизації структурної одиниці гірничого підприємства є продовження строку нормальної експлуатації виробничих приміщень, машин, механізмів, обладнання, електроустановок, інвентарю, підвищення технічного та технологічного рівня РМ, а також поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці працівників.

Результатом паспортизації є санітарно-технічний паспорт робочих місць (СТПРМ),який може стати основою для реалізації основних завдань атестаціїРМ за умовами праці, складання карти умов праці,яка відображає три чинники безпеки (трудовий, санітарно-гігієнічний та технічний).

Основна мета атестації робочих місць за умовами праці – регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

На відміну від санітарного паспорта [5; 6], СТПРМ – документ, який відображає не тільки санітарно-гігієнічний, але й техніко-технологічний стан РМ. Як зазначено в [7], дані СТПРМ призначені для оцінювання стану умов праці на РМ, їх атестації з подальшою раціоналізацією, а також служать основою для укладання колективного договору та відповідного розділу плану соціального розвитку підприємства.

Наказом по підприємству призначуються особи, які відповідальні за строки та проведення робіт з паспортизації в структурному підрозділі. Відповідальність за своєчасне та правильне заповнення СТПРМ несе начальник структурного підрозділу, а за проведення паспортизації на підприємстві – головний інженер підприємства. Таблиці паспорта заповнюються щорічно на основі результатів інструментальних вимірів (протоколів вимірів санепідемстанцій, санітарно-промислових лабораторій, експертно-технічних центрів тощо) і підписується начальником цеху [7].

Паспортизація РМ в комп’ютеризованому УТК здійснюється атестаційною комісією на підставі аналізу отриманих даних по виконанню робіт з обстеження й оцінювання техніко-технологічного стану РМ та санітарно-гігієнічних умов праці користувачів. Ці роботи дають можливість отримати якісні та кількісні показники експлуатаційної придатності приміщення УТК, апаратної та програмної частин ПК шляхом аналізу технічної документації, візуального огляду, інструментальних вимірів та певних розрахунків. На відміну від паспортизації умов праці на виробничій дільниці або в цеху, методика паспортизації РМ комп’ютеризованого УТК має свої особливості, пов’язані з тим, що ПК не відноситься до промислових засобів праці чи знарядь виробництва, а мають інше призначення, пов’язане з нагромадженням й обробкою вербальної та графічної інформації, моделюванням і проектуванням, роботою з документами, даними, числами й Інтернетом, навчанням користувачів тощо. Нами запропонована методика паспортизації РМ комп’ютеризованого УТК. Зважаючи на обмеження обсягу статті розглянемо тільки редукцію методики у вигляді послідовних етапів.

1-й етап. Вивчення нормативно-технічної документації: інструкцій з експлуатації ПК і наявного обладнання, державних стандартів, правил і норм, які відносяться до паспортизації та атестації РМ.

2-й етап. Аналіз будівних й ергономічних характеристик приміщення комп’ютеризованого УТК.

3-й етап. Оцінювання організаційно-технічного рівняприміщення комп’ютеризованого УТК.

4-й етап. Аналіз технічного забезпечення РМ.

5-й етап. Оцінювання ергономічного й естетичного рівня РМ.

6-й етап. Діагностичний аналіз дотримання санітарно-гігієнічних вимог до параметрів виробничого середовища в приміщенні з ВДМ.

6.1. Група фізичних НШВЧ.

6.2. Група хімічних НШВЧ.

6.3.Група біологічних НШВЧ.

6.4.Група психофізіологічних НШВЧ.

7-й етап. Аналіз стану охорони праці та санітарно-гігієнічних умов праці в комп’ютеризованому УТК.

8-й етап. Аналіз організації обслуговування РМ.

9-й етап. Оцінювання техніко-економічного рівня РМ комп’ютеризованого УТК здійснюється відповідно.

Розглянута методика паспортизації РМ комп’ютеризованого УТК має практичну значущість в аспекті створення здорових і нешкідливих умов проведення навчального процесу, покращення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності. Дані розробленого санітарно-технічного паспорта служать основою для атестації робочих місць, укладання колективного договору та відповідних розділів плану розвитку учбово-технічного кабінету відділу технічного навчання і підготовки кадрів гірничого підприємства.

________________________________________________________________________________


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)