АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Глухозаземленою нейтраллю

Читайте также:
  1. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
Напруга мережі, В Опір заземлення Rр нейтралі трансформатора, Ом Опір повторного заземлення Rп ,Ом РЕN – провідника (РЕ – провідника)
Еквівалентний опір заземлювального пристрою з врахуванням природних заземлювачів і повторних заземлень, не більше Опір заземлювача Rр, до якогобезпосередньоприєднують нейтральджерела трифазного струму, не більше Загальний опір всіхзаземлювачів, приєднаних до РЕN(РЕ)– провідника, не більше Опір кожного із повторних заземлювачів, не більше
660 / 380
380 / 220
220 / 127

 

_________________________________________________________________________________

12. Система електрозахисних засобів.

 

Електрозахисні засоби – це технічні вироби, що не є конструктивними елементами електроуста­новок і використовуються при виконанні робіт в електроустановках з метою запобігання електротравм.

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (в подальшому Правила) – чинний нормативний документ, в якому наведено перелік засобів захисту, вимоги до їх конструкції, обсягів і норм випробувань, порядку застосування і зберігання, ком­плектування засобами захисту електроустановок та виробничих бри­гад. Засоби захисту, що використовуються в електроустановках, повинні відповідати вимогам чинних державних стандартів, техніч­них умов щодо їх конструкції тощо.

Електрозахисні засоби поділяються на ізолювальні (ізолювальні штанги, кліщі, накладки, діелектричні руковички тощо), огороджувальні (огородження, щитки, ширми, плакати) та запобіжні (окуляри, каски, запобіжні пояси, руковиці для захисту рук).

Ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні і додаткові.

Основні ізолювальні електрозахисні засоби розраховані на напру­гу установки і при дотриманні вимог безпеки щодо користування ними забезпечують захист працівників.

Додаткові електрозахисні засоби навіть при дотриманні функціо­нального їх призначення не забезпечують надійного захисту працюю­чих і застосовуються одночасно з основними для підвищення рівня безпеки.

У разі застосування основних електрозахисних засобів достатньо використовувати один додатковий засіб. При захисті пра­цівників від напруги кроку досить використовувати діелектричне взуття без застосування основних засобів.В таблицях 4 і 5 приведено перелік деяких основних і додатко­вих електрозахисних засобів залежно від величини напруги елек­троустановки.

Крім наведених в таблицях 3.4 і 3.5 засобів захисту, в електроуста­новках повинні застосовуватися такі 313:

• захисні каски – для захисту голови;

• захисні окуляри і щитки – для захисту очей і обличчя;

• протигази і респіратори – для захисту органів дихання;

• рукавиці – для захисту рук;

• запобіжні пояси та страхувальні канати.

Для захисту працівників при виконанні робіт в умовах електрично­го поля, параметри якого перевищують допустимі, застосовуються індивідуальні екранувальні комплекти одягу та екранувальні пристрої.

Таблиця 4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)