АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормування й оцінювання природного освітлення

Читайте также:
 1. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 2. Види оцінювання навчальних досягнень учнів
 3. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 4. Гігієнічні характеристики та вимоги до освітлення. Види виробничого освітлення.
 5. ГІГІЄНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА НОРМУВАННЯ ВІБРАЦІЙ
 6. ЕФЕКТИВШСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ, МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
 7. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
 8. З іноземної мови тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал.
 9. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
 10. Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера
 11. Класифікація виробничого освітлення.
 12. Класифікація НС природного і техногенного характеру, залежно від масштабів та розмірів нанесеного збитку

 

Нормоване значення КПО, еN , для будинків, розташованих у різних районах, слід визначати за формулою

еN = ен × mN , (52)

де ен – значення КПО за таблицями 1 і 2;mN – коефіцієнт світлового клімату, тобто коефіцієнт, який враховує особливості світлового клімату (табл. 4); N – номер групи забезпеченості природним світлом за табл. 4 .

Зауважимо, що тримані за формулою (1.44) значення слід округлити до десятих долей. Залежно від призначення приміщення та розташування в ньому світлових отворів КПО нормується від 0,1 до 10 % . На значення КПО впливають розмір і конфігурація приміщення, розміри та розташування світлоприймачів, відбивна здатність внутрішніх поверхонь приміщення та його затінюючих об’єктів. Норми природного освітлення приміщень встановлені окремо:

· при боковому освітленні (одно- або двобічному), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах;

· при верхньому освітленні, що здійснюється через отвори в дахах і перекриттях, тобто через ліхтарі (ліхтарі – світлові прорізи у покритті будівлі) або комбінованому освітленні, тобто поєднанні верхнього та бокового природнього освітлення;

· при верхньому або верхньому і боковому освітленні.

Засадою нормування виробничого природного освітлення є залежність необхідного рівня освітлення від зорового напруження (розряду зорової роботи), яка, в першу чергу, визначається розміром об’єкта розпізнавання, контрастом між об’єктом і фоном, характеристикою фона. При нормуванні використовується поняття “характерний розріз приміщення”, яке має значення поперечного розрізу по середині приміщення, площина якого перпендикулярна до площини засклених світлових прорізів (при боковому освітленні) або до поздовжньої осі прогонів приміщення. До характерного розрізу приміщення повинні попадати ділянки з найбільшою кількістю робочих місць, а також точки робочої зони, найбільш віддалені від світлових прорізів.

Нормоване значення КПО повинно бути забезпечено:

а) при двосторонньому боковому освітленні приміщень різного призначення – в розрахунковій точці в центрі приміщення на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення та робочої поверхні;

б) при боковому освітленні з однієї сторони житлових і громадських приміщень – в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення й вертикальної площини характерного розрізу приміщення й умовної робочої поверхні (умовно прийнятої горизонтальної поверхні, розташованої на висоті 0,8 м від підлоги) на відстані 1 м від стіни, найбільш віддаленої від світлового прорізу (світлових прорізів);в) при односторонньому боковому освітленні виробничих приміщень глибиною до 6 м – в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення та умовної робочої поверхні на відстані 1 м від стіни або лінії максимального заглиблення зони, найбільше віддаленої від світлових прорізів;

г) при односторонньому боковому освітленні виробничих приміщень глибиною більше ніж 6 м – в розрахунковій точці на умовній робочій поверхні, віддаленій від світлових прорізів:

· на 1,5 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи I – IV розрядів;

· на 2 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи V– VII розрядів;

· на 3 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи VIII розряду.

При верхньому або комбінованому природньому освітленні приміщень різного призначення нормується середнє значення КПО в точках, розташованих на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення та умовної робочої поверхні (або підлоги). Перша і остання точки приймаються на відстані 1 м від поверхні стін (перегородок) або осі колон.

У виробничих приміщеннях із зоровою роботою I – III розрядів слід використовувати суміщене освітленняосвітлення, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним. Відповідно ДБН В.2.5-28-2006 допускається застосовувати верхнє природне освітлення у великопрогонових складальних цехах, де роботи виконуються в значній частині об’єму приміщення на різних рівнях підлоги і на різноорієнтованих у просторі робочих поверхнях. При цьому нормовані значення КПО приймаються для розрядів I, II, III відповідно 10; 7; 5 %.

‡агрузка...

________________________________________________________________________________


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)