АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Література. 1. Основи охорони праці: підручник / [ Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В

Читайте также:
 1. Використана література
 2. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 3. Додаткова література
 4. Додаткова література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література
 12. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Основи охорони праці: підручник / [ Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін.]; за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Основа, 2011. – 480 с.

2. Катренко Л.А. Охорона праці: навчальний посібник / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – Суми: Університетська книга, 2011. – 540 с.

3. Кузнецов В. Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов, И. Басова. – Х.: Изд. дом “Фактор” , 2011. – 736 с.

4. Настольная книга работодателя. Руководство по охране труда / [Иванов В.Н., Коржик Б.М., Иванов А.В., Дмитриев С.Л.] – Х.: Вид-во “Форт” , 2012. – 340 с.

5. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять //Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 26.03.1999р. №164.

6. Закон України «Про захист від впливу іонізуючих випромінювань» // Офіційний вісник України. –1998. – № 6. – С. 55 – 63.

7. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 448 с.

8. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2002 році. – К.: Державний комітет ядерного регулювання України, 2003. – 82 с.

9. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 352 с.

10. Константінов М.П., Журбенко О.А. Радіаційна безпека: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 151 с.

11. Максимов М.Т., Оджагов Г.С. Радиоактивные загрязнения и их измерение. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 154 с.

12. Маргулис У.Я. Атомная энергетика и радиационная безопасность. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 220 с.

13. Методичні рекомендації з дозиметричного контролю / Академія наук УРСР, Міністерство охорони здоров'я УРСР; Косінов Г.А., Коваль Г.М., Адаменко О.А. та ін. – К.: Здоров'я, 1990. – 40 с.

14. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1997. – 121 с.

15. Москалев Ю.И. Отдаленные последствия воздействия ионизующих излучений. – М.: Медицина, 1991. – 464 с.

16. Пишенина Т.И. Ионизирующее излучение. Нормирование. Контроль. – Одесса, 1996. – 136 с.

17. Радиация. Дозы, эффекты, риск / Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 79 с.

18. Холл Э. Дж. Радиация и жизнь / Под ред. Л.И. Ильина;Пер. с англ. – М.: Медицина, 1989. –256 с.

19. Чорнобильська катастрофа / За ред. В.Г. Бар'яхтара. – К.: Наук. думка, 1996. – 576 с.20. Яблоков А.В. Миф о безопасности малых доз радиации: Атомная мифология. – М., 2002. – 145 с.

 

 

© Костюченко М.П., 2013 р.E-mail: mkost@i.ua. Відповідно до законів України про інформацію (1992р.) і авторське право (1993 р.), відтворення (репродукування) змісту (тексту) даного конспекту лекцій будь-яким способом без згоди автора забороняється

Лекція № 8. Загальні вимоги безпеки. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.

Мета лекції:Розглянути загальні питання техніки безпеки, а також основні засади пожежної безпеки.

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів.

2. Пожежна безпека. Основні поняття. Статистика пожеж в Україні.

3. Законодавчі та нормативно-правові акти з пожежної безпеки.

4. Сутність та види горіння. Класи пожеж. Показники пожежної та вибухової небезпеки речовин і матеріалів.

5. Класифікація приміщень і будівель за пожежною та вибухопожежною небезпекою.

6. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон.

7. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкта.

8. Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння.

9. Система організаційно-технічних заходів забезпечення пожежної безпеки на виробничих об’єктах.

10. Навчання з питань пожежної безпеки.

Література

_______________________________________________________________________________


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)