АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Коефіцієнти відбиття стелі, стін і підлоги

Читайте также:
  1. ГЕНЕТИКА ПІДЛОГИ. СПАДКУВАННЯ, ЗЧЕПЛЕНЕ З ПІДЛОГОЮ
  2. Коефіцієнти переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови великої рогатої худоби
  3. Коефіцієнти подібності структур розподілу підприємств окремих галузей України за формами власності і взаємозв’язаними показниками за 1997—1998 роки
  4. Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. Порівняльний аналіз динамічних рядів; коефіцієнти випередження та еластичності, умови їх використання
  5. СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО МИРУ ЯК ВІДБИТТЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ
  6. Характеристики форми розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу
Стан стелі rстелі Стан стін rстін Стан підлоги rпідліги
Чистий бетонний Свіжепобілені з вікнами без штор Світлий паркет
Побілений у вогкому приміщенні Свіжепобілені з вікнами, закритими білими шторами Світла керамічна плитка
Свіжепобілений Бетонні з вікнами Світлий лінолеум
Світлий дерев’яний (пофарбований) Обклеєні світлими обоями Темний паркет
Бетонний брудний Брудні і темні Темна плитка
Дерев’яний (непофарбований) Цегляні неоштукатурені Темний лінолеум
Брудний, темний Обклеєні темними обоями Дерев’яна підлога, темна (пофарбована)

При розрахунку робочого освітлення визначають значення коефіцієнта використання світлового потоку h, що випромінюють світильники, та який поширюється на розрахунковій площі. Цей коефіцієнт визначають за довідниковими даними залежно від типу світильника, індекса приміщення і, коефіцієнтів відбиття стелі rстелі, стін rст. і підлоги rпідл.та КСС (табл. 19).

Таблиця 19

Коефіцієнт використання світового потоку h , %

Індекс приміщення, і Коефіцієнти відбиття, % Крива сили світла (КСС) для певного типу світильника
Стеля Стіни Підлога М Д-1 Д-2 Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 К-1 К-2 К-3 Л
0,6
0,8
1,25
2,0
3,0
5,0

Коефіцієнт запасу kз – коефіцієнт, який враховує зниження освітленості із-за забруднення та старіння ламп і світильників (табл. 20). Коефіцієнтом запасу регламентуються строки чищення світлових прийомів і світильників.

‡агрузка...


Таблиця 20

Значення коефіцієнта запасу kз, строки чищення світлових прийомів, світильників (фрагмент)

№ з/п Виробничі приміщення (ВП) або приміщення громадських і житлових будинків (ПГЖБ) з певним станом повітряного середовища, які мають в робочій зоні певні концентрації забруднень Значення коефіцієнта kз при штучному освітленні Кількість чищень в рік
Газорозрядні лампи Лампи розжарювання Заповнення світлових прийомів   Світильників
ВП: понад 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви 2,0 1,7
ВП: від 1 до 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви 1,8 1,6
ВП: менше 1 мг/м3 пилу, диму, кіптяви 1,5 1,4
ВП: значні концентрації парів кислот, лугів, газів, здатних при зіткненні з вологою утворювати слабкі розчини кислот, лугів, а також що мають велику корозійну здатність 1,8 1,6
ВП з особливим режимом чистоти повітря при обслуговуванні світильників 1,3
ПГЖБ: Гарячі цехи підприємств громадського харчування, охолоджувальні камери, душові тощо 1,7 1,6
ПГЖБ: Кабінети та робочі приміщення, житлові кімнати, навчальні приміщення, лабораторії, читальні зали, зали нарад, торговельні зали тощо 1,4 1,4

 

За ступенем захисту від навколишнього середовища світильники, як електротехнічні вироби, поділяються на:

· відкриті (пилонезахищені);

· пилозахищені;

· пилонепроникні;

· водозахищені (від потрапляння крапель зверху);

· водонепроникні або герметичні (навіть при зануренні у воду);

· вибухозахищені (для вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень).

Електротехнічні вироби вбудовуються в процесі виготовлення чи перед початком експлуатації в оболонки. Оболонки служать від попадання пилу, води і твердих тіл в електротехнічний виріб, а також для захисту персоналу від зіткнення з частинами виробу, які знаходяться під напругою, від процесу стикання з струмопровідними або рухомими частинами всередині оболонки. Ступені захисту викладені в стандарті ГОСТ 14254 – 80.

Для позначення ступенів захисту застосовуються букви IP (International Protektion) і наступні за ними дві цифри. Наприклад, IP 31. Перша цифра позначає ступінь захисту персоналу від стикання з рухомими частинами, розташованими всередині оболонки, від зіткнення з частинами, які за також ступінь захисту виробу від попадання всередину твердих тіл і пилу. Друга цифра позначає ступінь захисту виробу від попадання води. Якщо для виробу потрібно вказати ступінь захисту тільки однією цифрою, то пропущена цифра замінюється буквою X, наприклад: IPX4, IP2X. Ступені захисту виробу та персоналу наведені в табл. 21.

Таблиця 21


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)