АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рахунки бухгалтерського обліку

Читайте также:
 1. Бухгалтерські записи (проводки) складають перед записом сум на рахунки.
 2. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 3. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 4. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 5. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 6. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку
 7. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.
 8. Заходи по організації обліку
 9. Заява. Види заяв. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка. Наказ щодо особового складу
 10. КАРТКА кількісно-сумового обліку матеріалів
 11. Кафедра обліку та економічного аналізу
 12. Кожен вид обліку вирішує свої завдання, має свої об’єкти і методи досягнення.
Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
За екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Клас 1. Необоротні активи
  Основні засоби Земельні ділянки Капітальні витрати на поліпшення земель Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Тварини Багаторічні насадження Інші основні засоби Для відображення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів Рахунок ресурсів інвентар- ний Активний балансовий. Аналітичний облік – за об’єктами основних засобів Надходження основних засобів на баланс підприємства за первісною вартістю, суми дооцінки основних засобів, збільшення вартості основних засобів внаслідок реконструкції , модернізації Вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, ліквідації об’єкта, сума уцінки основних засобів Сальдо дебетове –наявність основних засобів за первісною або переоціненою вартістю на звітну дату 1 розділ активу балансу (довідково)1  
    Інші необоротні матеріальні активи Бібліотечні фонди Малоцінні необоротні матеріальні активи Тимчасові (не титульні) споруди Природні ресурси Інвентарна тара Предмети прокату Інші необоротні матеріальні активи Для відображення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за об’єктами матеріальних активів Надходження необоротних активів на баланс підприємства за первісною вартістю, суми дооцінки, необоротних матеріальних активів Вибуття необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або ліквідації Сальдо дебетове –наявність необоротних матеріальних активів за первісною (переоціненою) вартістю на звітну дату 1 розділ активу балансу (довідково)1  
        Нематеріальні активи Права користування природними ресурсами Права користування майном Права на знаки для товарів і послуг Права на об’єкти промислової власності Авторські та суміжні з ними права Гудвіл Інші нематеріальні активи Для відображення інформації про наявність та рух нематеріальних активів Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за об’єктами нематеріаль-них активів Придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів за первісною та сума дооцінки таких активів Вибуття в наслідок продажу, безоплатної передачі, ліквідації та суми уцінки нематеріаль-них активів Сальдо дебетове –наявність нематеріаль-них активів за первісною або переоціненою вартістю на звітну дату 1 розділ активу балансу (довідково)2  

1 В валюту (підсумок) балансу включається залишкова вартість матеріальних необоротних активів (залишкова вартість = первісна вартість – накопичений знос)2 В валюту (підсумок) балансу включається залишкова вартість нематеріальних активів (залишкова вартість = первісна вартість – накопичений знос)

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
За екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
  Знос необоротних активів Знос основних засобів Знос інших необоротних матеріальних активів Знос нематеріальних активів Накопичена амортизація біологічних активів Для відображення інформації про накопичений знос необоротних матеріальних активів, що підлягають амортизації Регулюю-чий Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за об’єктами необоротних активів Зменшення суми зносу необоротних активів внаслідок їх вибуття Нарахована амортизація необоротних активів та індексація зносу Сальдо кредитове –сума нарахованого (накопичено-го) зносу необоротних активів на звітну дату 1 розділ активу балансу (довідково)  
          Довгострокові фінансові інвестиції Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Інші інвестиції пов’язаним сторонам Інвестиції непов’язані сторонам Для відображення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, тощо Рахунок ресурсів, інвестиці-йний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами довгостроко-вих фінансових вкладень та об’єктами інвестування Придбання довгострокових фінансових інвестицій, збільшення їх вартості внаслідок збільшення оцінки об’єкту інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі Вибуття (спи сання ) чи зменшення вартості дов-гострокових фінансових інвестицій, а також одер-жання диві- дендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі Сальдо дебетове –наявність довгостроко-вих інвестицій на звітну дату 1 розділ активу балансу  
          Капітальні інвестиції Капітальне будівництво Придбання (виготовлення) основних засобів Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів Придбання (створення) нематеріальних активів Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів т Для відображення витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, та придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів облік яких ведеться на рахунку 16, та формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин які обліковуються на рахунку 21) Рахунок іншої діяльності Активний, балансовий. Аналітичний облік – за об’єктами капітальних інвестицій Витрати на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів Списання витрат при введенні в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо Сальдо дебетове –наявність незавершених капітальних інвестицій (будівництва, придбання) на звітну дату 1 розділ активу балансу  

 

‡агрузка...
  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
                      Довгострокові біологічні активи Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю Довгострокові біологічні активи тваринництва , які оцінені за справедливою вартістю Довгострокові біологічні активи тваринництва , які оцінені за первісною вартістю Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю Для відображення обліку і узагальнення інформації про рух власного або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів або інші вигоди протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (або операційний цикл якщо він більше дванадцяти місяців), та біологічні активи що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощувані і відгодівлі Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за кожною групою біологічних активів Відображається надходження довгострокових біологічних активів Їх вибуття Сальдо дебетове –наявність дов-гострокових біологічних активів на звітну дату 1 розділ активу балансу  
  Відстрочені податкові активи За видами відстрочених активів Для відображення суми податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок: · Тимчасової різниці між балансової вартістю активів або зобов’язань та їх оцінкою, яка використовується з метою оподаткування; · Перенесення на наступні періоди податкових збитків, не використаних для зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток звітного періоду Рахунок ресурсів, розрахун-ковий (дебіто-рів) Активний, балансовий, аналітичний облік – за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою опода-ткування ви-никла різни-ця Перевищення суми податкових зобов’язань з податку на прибуток звітного періоду над витратами з нарахування цього податку у фінансовому обліку Зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуван-ням податків на прибуток у поточному звітному періоді Сальдо дебетове –сума відстрочених податкових активів на звітну дату 1 розділ активу балансу  

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
    Довгострокова дебіторська заборгованість та інші активи Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Довгострокові векселі одержані Інша дебіторська заборгованість Інші необоротні активи Для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких як очікується неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу а також для обліку інших необоротних активів, які не зайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів Рахунок ресурсів, інвентар-ний, грошовий Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами активів Відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів Погашення (списання) довгостроко-вої дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів Сальдо дебетове– наявність довгостроко-вої дебіторської заборговано-сті та інших необоротних активів на звітну дату 1 розділ активу балансу  
Негативний гудвіл За видами об’єктів інвестування Для відображення зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення Регулюю-чий Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – в розрізі кожного негативного гудвілу Сума негативного гудвілу, що визнана доходом Виникнення негативного гудвілу Сальдо кредитове –залишок негативного гудвілу на звітну дату 1 розділ активу Балансу (від’ємна величина)

 

 

    Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів    
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Клас 2. Запаси
      Виробничі запаси Сировина і матеріали Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби Паливо Тара й тарні матеріали Будівельні матеріали Матеріали, передані в переробку Запасні частини Матеріали сільського-подарського призначення Інші матеріали Для відображення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів, будівельних матеріалів запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий . Аналітичний облік – за місцями зберігання та однорідними групами запасів Надходження запасів на підприємство за первісною вартістю Списання запасів на витрати ви-робництва (експлуата-цію, будівни-цтво) переро-бку, відпуск (передачу)на сторону за обраним ме-тодом оцінки вибуття запа-сів, сума уцінки, тощо Сальдо дебетове –наявність запасів за балансовою вартістю на звітну дату 2 розділ активу Балансу
          Поточні біологічні активи Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю   Для відображення інформації про наявність та поточних біологічних активів тваринництва, зокрема, тварин, що перебувають на вирощувані та відгодівлі птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – в розрізі матеріально-відповідаль-них осіб, за виробничими й віковими групами тварин Відображається над-ходження (оприбу-ткування зернових, технічних, овочевих та інших культур тощо приплоду мо-лодняку продукти-вної і робочої худо-би, вибракуваних з ос-новного стада худоби для подаль-шої відгодівлі або реалізації без год-івлі) поточних біологічних активів; при-ріст живої маси молодняку тварин Вибуття поточних біологічних активів в наслідок передач на переробку, продаж , безоплатної передачі Сальдо дебетове – наявність поточних біологічних активів за вартістю на звітну дату 2 розділ активу Балансу  
  Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) За видами предметів Для відображення інформації про наявність та рух МШП, що належать підприємству та знаходження у складі запасів Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами предметів по однорідних групах Надходження МШП за первісною вартістю Вибуття МШП за обраним методом оцінки вибуття запасів Сальдо дебетове –наявність МШП за балансовою вартістю на звітну дату 2 розділ активу Балансу    

 

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
  Виробництво За видами виробництва Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) Рахунок операцій-ної діяльності виробни-цтва Активний, балансовий. Аналітичний облік – за ви-дами вироб-ництва і про-дукції, що випускається за статтями витрат Прямі матеріальні, трудові та інші витрати, а також інші накладні витрати та витрати від браку продукції Фактична виробнича собівартість випущеної готової продукції, виконаних робіт (послуг) Сальдо дебетове –наявність незавершено-го виробництва продукції (робіт, послуг) 2 розділ активу балансу  
  Брак у виробництві За видами виробництва Для відображення інформації про витрати від браку у виробництві Рахунок ресурсів, виробни-цтва Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами виробництва Витрати через виявлений брак, витрати на випра-влення браку, витрати на гаран-тійний ремонт в обсязі, що переви-щує норму, витрати на утримання гара-нтійних майстерень Суми, що відносяться на зменше-ння витрат на брак, та сума браку, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від бра-ку продукції Сальдо дебетове –вартість наявного браку на звітну дату 2 розділ активу балансу  
Напівфабрикати За видами напівфабрикатів Для відображення інформації про наявність та рух (створення) напівфабрикатів власного виробництва Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами напівфабри-катів Надходження (створення) напівфабрикатів Вибуття напі-вфабрикатів в наслідок продажу пе-редачі в по-дальшу пере-робку, безоп-латної пере-дачі за обра-ним методом оцінки вибу-ття запасів Сальдо дебетове– наявність напівфабри-катів н звітну дату 2 розділ активу балансу  

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
    Готова продукція За видами готової продукції Для відображення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами готової продукції Надходження готової продукції власного виробництва за фактичною собівартістю Вибуття готової продукції за обраним методом оцінки вибуття запасів внаслідок реалізації тощо Сальдо дебетове –наявність готової продукції за балансовою вартістю на звітну дату 2 розділ активу балансу  
  Продукція сільськогосподарського виробництва За видами продукції Для відображення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції, яка оприбутковується за справедливої вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами продукції Надходження продукції сільськогосподарсь-кого виробництва Вибуття сільського-подарського продукції за обраним методом вибуття запасів внаслідок продажу тощо Сальдо дебетове –наявність продукції сільськогосподарського виробництва за балансовою вартістю на звітну дату 2 розділ активу балансу  
Товари Товари на складі Товари в торгівлі Товари на комісії Тара під товарами Торгова націнка3   Для обліку руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу Рахунок ресурсів, інвентар-ний Активний , балансовий. Аналітичний облік – в розрізі матеріально-відповідаль-них осіб за видами (цінами) товарів Надходження товарів за первісною вартістю, сума торгової націнки (якщо облік здійснюється за цінами продажу) Вибуття товарів за обраним методом оцінки вибуття запасів внаслідок їх реалізації тощо Сальдо дебетове– наявність товарів за балансовою вартістю на звітну дату 2 розділ активу балансу  

 

3 – Торгова націнка – субрахунок регулюючий, пасивний

 

 

Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
  Каса Каса в національній валюті Каса в іноземній валюті Для відображення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства Рахунок ресурсів, грошовий Активний, балансовий. Аналітичний облік – за окремими касами Надходження готівки до каси підприємства Видача готівки із каси підприємства Сальдо дебетове –наявність грошових коштів в касі на звітну дату 2 розділ активу Балансу
      Рахунки в банках Поточні рахунки в національній валюті Поточні рахунки в іноземній валюті Інші рахунки в банку в національній валюті Інші рахунки в банку в іноземній валюті Для відображення наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках, які можуть бути використані для поточних операцій Рахунок ресурсів, грошовий Активний, балансовий. Аналітичний облік – за окремими рахунками в банках Надходження грошових коштів на рахунки підприємства в банках Вибуття грошових коштів з рахунків в банках Сальдо дебетове –наявність грошових коштів на рахунках на звітну дату   2 розділ активу Балансу  
      Інші кошти Грошові документи в національній валюті Грошові документи в іноземній валюті Грошові кошти в дорозі в національній валюті Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті Для відображення інформації про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства, та про кошти в дорозі Рахунок ресурсів, грошовий Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами грошових документів Надходження у касу підприємства грошових документів та відправлення коштів в дорогу Вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки вбанках Сальдо дебетове –наявність грошових документів (коштів) на звітну дату 2 розділ активу Балансу    
    Короткострокові векселі одержані Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті Для обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями Рахунок ресурсів, розрахун- ковий (дебіто-рів) Активний, балансовий. Аналітичний облік – за кожним одержаним векселем Отримання векселя за продані товари, виконані роботи, надані послуги Погашення векселя коштами, продаж векселя третій стороні тощо Сальдо дебетове –сума заборго-ваності дебіторів на звітну дату, забезпечена векселями 2 розділ активу Балансу  

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Поточні фінансові інвестиції Еквіваленти грошових коштів Інші поточні фінансові інвестиції Для обліку наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів Рахунок ресурсів, грошовий (інвести-ційний) Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами фінансових інвестицій Придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій Вибуття поточних фінансових інвестицій Сальдо дебетове –наявність поточних фінансових інвестицій на звітну дату 2 розділ активу Балансу  
    Розрахунки з покупцями та замовниками Розрахунки з вітчизняними покупцями Розрахунки з іноземними покупцями Для відображення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем Рахунок ресурсів, розрахун-ковий (дебіто-рів) Активно-пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за кожним покупцем та замовником, за кожним пред’явленим рахунком до сплати Дебіторська заборгованість покупців за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги Погашення дебіторської заборговано-сті за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, попередня оплата від покупців Сальдо дебе-тове– дебіто-рська заборго-ваність за від-вантажену продукцію, товари, вико-нані роботи, надані пос-луги. Сальдо кре-дитове –кре-диторська за- боргованість перед поку-пцями з попе-редньої опла-ти на звітну дату 2 розділ активу Балансу   4 розділ Пасиву Балансу

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
            Розрахунки з різними дебіторами Розрахунки за виданими авансами Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки за нарахованими доходами Розрахунки за претензіями Розрахунки за відшкодування завданих збитків Розрахунки за позиками членами кредитних спілок Розрахунки з іншими дебіторами Для обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членами кредитних спілок та за іншими операціями Рахунок ресурсів, розрахун-ковий (дебіто-рів) Активно-пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за кожним дебітором, за видами заборговано-сті, термінами її виникнення й погашення Виникнення дебіторської заборгованості Погашення дебіторської заборговано-сті Сальдо дебе-тове –дебіто-рська заборго-ваність. Сальдо кре-дитове –кре-диторська за-боргованість за розрахун-ками з різни-ми дебіторами на звітну дату 2 розділ активу Балансу   4 розділ Пасиву Балансу

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Резерв сумнівних боргів За дебіторами Для обліку резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення Регулюю-чий, конт-рактив-ний до рахунку 36 Пасивний, балансовий, аналітичний облік – за видами резервів Використання резерву для списання сумнівної заборгованості або зменшення нарахованих резервів Створення резерву сумнівних боргів за рахунок витрат поточного періоду Сальдо кредитове –резерв сумнівних боргів на звітну дату 2 розділ активу Балансу4    
Витрати майбутніх періодів За видами витрат Для відображення інформації щодо витрат, здійснених у звітному періоді, які підлягають співставленню з доходами (віднесенню на витрати) в майбутніх звітних періодах та оплати торгового патенту Рахунок операцій-ної діяльності виробни-цтва Активний, балансовий. Аналітичний облік – за видами витрат Відображення витрат майбутніх періодів Віднесення витрат май-бутніх пері-одів до скла-ду витрат зві-тного періоду Сальдо дебетове –сума витрат майбутніх періодів на звітну дату 3 розділ активу балансу  
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань
Статутний капітал За видами капіталу Для відображення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства Рахунок джерел формува-ння ресурсів, капіталу Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за ви-дами капіта-лу кожного засновника (учасника, акціонера тощо) Зменшення статутного капіталу за рахунок вилучення внесків та анулювання акцій Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків замовників, додаткової емісії акцій тощо Сальдо кредитове –статутний (зареєстрова- ний )капітал у відповідності до статуту підприємства на звітну дату 1 розділ пасиву Балансу
Пайовий капітал За видами капіталу Для відображення інформації про суми пайових внесків членів спо-живчого товариства, колективного сільськогосподарського підпри-ємства, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами Рахунок джерел формува-ння ресурсів, капіталу Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за видами капіталу кожного пайщика Зменшення пайового капіталу в наслідок вилучення внесків членами споживчого товариства, кредитної спілки тощо Збільшення пайового капіталу за рахунок внесків членами споживчого товариства, кредитної спілки тощо Сальдо кредитове –пайовий капітал у відповідності до статуту підприємства на звітну дату 1 розділ пасиву Балансу

4 В валюту (підсумок) балансу включається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості (чиста реалізаційна вартість = первісна вартість – резерв сумнівних боргів)

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
  Додатковий капітал Емісійний дохід Інший вкладений капітал Дооцінка активів Безоплатно одержані необоротні активи Інший додатковий капітал Для узагальнення інформації про суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб та інші види додаткового капіталу Рахунок джерел формува-ння ресурсів, капіталу Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за видами капіталу Зменшення додаткового капіталу внаслідок уцінки активів тощо Збільшення додаткового капіталу вна-слідок дооці-нки активів; безоплатного отримання необоротних активів, сума, на яку варті-сть реалізації випущених акцій переви-щує їх номінальну вартість Сальдо кредитове –додатковий капітал на звітну дату 1 розділ пасиву Балансу
  Резервний капітал За видами капіталу Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку Рахунок джерел формува-ння ресурсів, капіталу Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за йо-го видами та напрямками використання Використання резе-рвного капіталу на погашення збитків від фінансово-госпо-дарської діяльності підпрємства Створення резервного капіталу за рахунок прибутку Сальдо кредитове –резервний капітал на звітну дату 1 розділ пасиву Балансу
    Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Прибуток нерозподілений Непокриті збитки5 Прибуток, використаний у звітному періоді Для обліку нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в звітному році прибутку Рахунок джерел формува-ння ресурсів, капіталу Активно-пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за субрахунка-ми Збитки та використання прибутку Збільшення прибутку від усіх видів діяльності Сальдо дебетове –непокриті збитки. Сальдо кредитове –нерозподіле-ний прибуток 1 розділ пасиву Балансу
Вилучений капітал Вилучені акції Вилучені вклади й паї Інший вилучений капітал Для обліку вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо Регулюю-чий6 Активний, балансовий. Аналітичний облік – за ви-дами акцій (вкладів) Викуплені акції власної емісії або частки, викуплені господарським товариством у його учасників Анулювання або перепродажу акцій (часток) Сальдо кредитове –вилучений капітал на звітну дату 1 розділ пасиву Балансу

5 Непокриті збитки, використання прибутку – субрахунку регулюючі, активні, контрпасивні до субрахунку 441 „Прибуток нерозподілений”

6 Контрпасивний до рахунку 40 „Статутний капітал”

 

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Неоплачений капітал За видами капіталу Для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства Регулюю-чий Активний, балансовий. Аналітичний облік – за ви-дами розмі-щуних неоп-лачених ак-цій (для акці-онерних то-вариств)та за кожним засновником підприємства Забороняється засновників господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства Погашення заборговано-сті за внесками до статутного капіталу Сальдо дебетове –неоплачений капітал на звітну дату 2 розділ пасиву Балансу
    Забезпечення майбутніх витрат і платежів Забезпечення виплат відпусток Додаткове пенсійне забезпечення Забезпечення гарантійних зобов’язань Забезпечення інших витрат і платежів Для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду Рахунок джерел формува-ння ресурсів, забезпеч-чень Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за видами забезпечень Використання забезпечень Нарахування забезпечень Сальдо кредитове –невикористані забезпечення 2 розділ пасиву Балансу
Цільове фінансування і цільові надходження За об’єктами фінансування Для відображення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення Рахунок джерел формува-ння ресурсів, забезпеч-чень Пасивний, балансовий. Аналітичний облік прово-диться за їх призначен-ням та джерелами призначення Використання коштів цільового призначення за певними напрямками , визнання їх доходом а також повернення невикористаних сум Кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів Сальдо кредитове –залишок невикориста-них джерел фінансування 2 розділ пасиву Балансу

 

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
        Страхові резерви Резерви незароблених премій Резерви збитків Інші страхові резерви Частка перестраховиків у резервах незароблених премій Частка перестраховиків у резервах збитків Частка перестраховиків в інших страхових резервах Результат зміни резервів незароблених премій Результат зміни резервів збитків Для обліку страхових резервів Рахунок джерел формува-ння ресурсів, забезпеч-чень Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за видами резервів Використання страхових резервів Створення страхових резервів Сальдо кредитове –невикористані страхові резерви 2 розділ пасиву Балансу
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
            Довгострокові позики Довгострокові кредити банків у національній валюті Довгострокові кредити банків у іноземній валюті Відстрочені довгострокові кредити у національній валюті Відстрочені довгострокові кредити в іноземній валюті Інші довгострокові позики в національній валюті Інші довгострокові позики в іноземній валюті Для обліку розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточними зобов’язаннями Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за по-зикодавцями (банками) в розрізі кож-ного кредиту (позики) ок-ремо та стро-ками погаше-ння кредиту (позики) Погашення довгострокових позик та їх переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язання Одержання довгостроко-вих позик, а також переведення короткостро-кових (відстроче-них) позик Сальдо кредитове –кредиторська за боргова-ність з отримання довгостроко-вих позиках 3 розділ пасиву Балансу
  Довгострокові векселі видані Довгострокові векселі, видані в національній валюті Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті Для обліку розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточними зобов’язаннями Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за кожним виданим векселем Погашення виданих векселів Видача векселів в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи Сальдо кредитове– видані, але непогашені векселі 3 розділ пасиву Балансу

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
    Довгострокові зобов’язання за облігаціями Зобов’язання за облігаціями Премія за відпущеними облігаціями Дисконт за випущеними облігаціями Для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий. Аналітичний облік довго-строкових зо-бов’язань за облігаціями – за їх видами та термінами погашення Погашення довгострокових облігацій Випущені в обіг довгост-рокові облігації, нараховані по ним премії Сальдо кредитове –непогашені довгострокові облігації, несплачені по них премії 3 розділ пасиву Балансу
  Довгострокові зобов’язання з оренди Зобов’язання з фінансової оренди Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий . аналітичний облік – за ко-жним орен-додавцем та об’єктом оре-ндованих не-оборотних активів Погашення довгострокових зобов’язань з оренди Виникнення довгостроко-вих зобов’язань з оренди Сальдо кредитове –непогашені довгострокові зобов’язання з оренди 3 розділ пасиву Балансу
Відстрочені податкові зобов’язання Для обліку суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування   Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий . Аналітичний облік – за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткуван-ня виникла різниця Зменшення відстрочених податкових зобов’язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов’язань Сума податку на прибуток, що підлягаєть сплаті майбутніх періодах відповідно до оподаткову-ваних тимчасових різниць Сальдо кредитове –сума відстрочених податкових зобов’язань на звітну дату 3 розділ пасиву Балансу

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Інші довгострокові зобов’язання За видами зобов’язань Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточними зобов’язанням та облік яких не відображується на решті рахунках 5 класу. Цьому рахунки відображається відстрочена заборгованість з податків, зборів, фінансова допомога на зворотній основі тощо Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий . Аналітичний облік ведеться за різним кредитором та видами залучених коштів Погашення інших довгострокових зобов’язань, переведення до короткострокових, списання тощо Виникнення інших довгостроко-вих зобов’язань Сальдо кредитове –інші довгострокові зобов’язання на звітну дату 3 розділ пасиву Балансу
Клас 6. Поточні зобов’язання
                Короткострокові позики Короткострокові кредити банків у національній валюті Короткострокові кредити банків у іноземній валюті Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті Відстрочені короткострокові кредити банків у іноземній валюті Прострочені позики в національній валюті Прострочені позики в іноземній валюті Для обліку розрахунків в національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу та за позиками, термін погашення яких минув Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий . Аналітичний облік ведеться за позикодав-цями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення Погашення короткострокових кредитів (позик) Одержання короткостро-кових кредитів (позик) Сальдо кредитове –кредиторська за боргова-ність з отриманих короткостро-кових позик 4 розділ пасиву Балансу
          Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті Для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий . Аналітичний облік – за кредиторами та видами заборговано-сті Погашення поточної заборгованості, її списання тощо Відображає-ться частина довгостроко-вих зобов’язань, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу Сальдо кредитове –поточна за-боргованість за довгост-роковими зо-бов’язаннями на звітну дату 4 розділ пасиву Балансу

 

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
  Короткострокові векселі видані Короткострокові векселі, видані в національній валюті Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті Для обліку розрахунків за заборгованістю постачальників за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий . Аналітичний облік – за кожним виданим векселем та за строками їх погашення Погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо Видача векселів в забезпечення поставок по-стачальників та інших кредиторів, інших операцій Сальдо кредитове –видані, але непогашені векселі на звітну дату 4 розділ пасиву Балансу
    Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки в вітчизняними постачальниками Розрахунки з іноземними постачальниками Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Активно-па-сивний, бала-нсовий. Ана-літичний облік – окре-мо за кожним постачальни-ком та підряд-ником в роз-різі кожного документа (рахунку) до сплати Погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками, попередня оплата Заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги Сальдо кредитове –кредиторська за боргова-ність перед постачальни-ками Сальдо дебетове –попередня оплата постачальни-кам на звітну дату 2 розділ Активу Балансу     4 розділ пасиву Балансу
      Розрахунки за податками й платежами Розрахунки за податками Розрахунки за обов’язковими платежами Податкові зобов’язання Податковий кредит Для узагальнення інформації про розрахунки підприємств за усіма видами платежів до бюджету та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Активно-пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за видами податків і платежів Сплата платежів до бюджету Нараховані платежі до бюджету Сальдо дебетове –переплата податків і платежів Сальдо кредитове– зобов’язання з податків і платежів на звітну дату 2 розділ Активу Балансу     4 розділ пасиву Балансу

 

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
    Розрахунки за страхування м За пенсійним забезпеченням За соціальним страхуванням За страхуванням на випадок безробіття За індивідуальним страхуванням За страхуванням майна Для обліку розрахунків за зборами на обов’язкове пенсійне страхування, на соціальне страхування, на соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхування майна та за іншими розрахунками за страхуванням Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Активно-па-сивний, бала-нсовий. Ана-літичний облік – за ко-жним видом зборів і відрахувань, за страхува-льниками та окремими договорами страхування Погашення заборгованості та використання коштів страхуванням на підприємстві Нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти Сальдо дебетове –переплата (перевитрата) страхових платежів на звітну дату. Сальдо кредитове –зобов’язання зі страхування на звітну дату 2 розділ Активу Балансу     4 розділ пасиву Балансу
Розрахунки з оплати праці Розрахунки за заробітною платою Розрахунки з депонентами Для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці, а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Активно-па-сивний, бала-нсовий. Ана-літичний облік – за кожним працівником Виплата заробітної плати, премії, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персонала Нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездат-ністю, інші нарахування Сальдо дебетове –надлишково виплачена зарплата працівникам (аванси). Сальдо кредитове – сума зобов’язань з нарахованої але не -виплаченої зарплати на звітну дату 2 розділ Активу Балансу     4 розділ пасиву Балансу
  Розрахунки з учасниками Розрахунки за нарахованими дивідендами Розрахунки за іншими виплатами Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо) Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за кожним учасником та за видами виплат Зменшення (погашення) заборгованості підприємства перед засновниками, в тому числі реінвестування доходів тощо Збільшення заборговано-сті підприємства перед засновника-ми та учасниками товариства Сальдо кредитове– зобов’язання перед заснов-никами на звітну дату 2 розділ Активу Балансу     4 розділ пасиву Балансу

 

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
        Розрахунки за іншими операціями Розрахунки за авансами одержаними Внутрішні розрахунки Внутрішньогосподарського розрахунку Розрахунки за нарахованими відсотками Розрахунки з іншими кредиторами Для обліку розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63-67 Рахунок джерел формува-ння ресурсів, розрахун-ковий (кредито-торів) Активно-пасивний, балансовий. Аналітичний облік – окремо за підприємств-вами, органі-заціями, установами та фізичними особами, з якими здій-снюються розрахунки Погашення заборгованості за іншими операціями, попередня оплата Визнання зобов’язання за іншими операціями Сальдо дебетове –попередня оплата іншим кредиторам . Сальдо кредитове –кредиторська заборгова-ність перед іншими кредиторами на звітну дату 2 розділ Активу Балансу     4 розділ пасиву Балансу
Доходи майбутніх періодів За видами доходів Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у майбутніх звітних періодах Рахунок джерел формуван-ня ресурсів, капіталу Пасивний, балансовий. Аналітичний облік – за видами доходів, датами їх визначення Списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду Сума одержаних (визнаних) доходів майбутніх періодів Сальдо кредитове –сума доходів, що підлягають визнанню в майбутніх звітних періодах на звітну дату 5 розділ пасиву Балансу

 

Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
Клас 7. Доходи і результати діяльності
  Доходи від реалізації Дохід від реалізації готової продукції Дохід від реалізації товарів Дохід від реалізації робіт і послуг Вирахування з доходу На рахунку узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцями, та про інші вирахування з доходу наростаючим підсумком з початку звітного (періоду) року Рахунок операцій-ної діяльності реалізації Пасивний, фінансово-результатив-ний. Аналітичний облік – за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг Сума непрямих податків (акцизного збору, ПДВ) та списання у порядку закриття на фінансові результати. На субрахунку 704 за дебетом відображається сума наданих покупцям знижок після дати реалізації Збільшення (визнання) доходу від реалізації Сальдо кредитове –дохід від реалізації за звітний період 1 розділ Звіту про фінансові результати  
                Інший операційний дохід Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Дохід від реалізації іноземної валюти Дохід від реалізації інших оборотних активів Дохід від операційної оренди активів Дохід від операційної курсової різниці Одержані штрафи, пені, неустойки Відшкодування раніше списаних активів Дохід від списання кредитної заборгованості Одержані гарантії та субсидії Інші доходи від операційної діяльності   Для узагальнення інформації про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, який визначено П(С) БО № 30 Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу від реалізації продукції наростаючим підсумком з початку звітного (періоду) року Рахунок операцій-ної діяльності реалізації Пасивний, фінансово-результатив-ний. Аналітичний облік – за видами доходів Суми непрямих податків (ПДВ, акцизного та інших зборів), списання в порядку закриття на фінансові результати Збільшення (визнання) доходу Сальдо кредитове –дохід від іншої операційної діяльності за звітний період 1 розділ Звіту про фінансові результати  

 

 

  Шифр Назва Характеристика рахунка Характе-ристика сальдо Розмі- щення у звітності
Використання Класифікаційні ознаки Характеристика оборотів
за екон. зміс. за структурою за дебетом за кредитом
  Дохід від участі в капіталі Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Дохід від спільної діяльності Дохід від інвестицій в дочірні підприємства Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі наростаючим підсумком з початку звітного (періоду) року Рахунок іншої діяльносі-ті Пасивний, фінансово-результатив-ний. Аналітичний облік – за кожним об’єктом інвестування Списання доходу на фінансові результати Збільшення (визнання) доходу Сальдо кредитове –дохід від участі в капіталі за звітний період 1 розділ Звіту про фінансові результати  
  Інші фінансові доходи Дивіденди одержані Відсотки одержані Інші доходи від фінансових операцій Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 „дохід від участі в капіталі” наростаючим підсумком з початку звітного (періоду) року Рахунок іншої діяльносі-ті Пасивний, фінансово-результатив-ний. Аналітичний облік – за об’єктами інвестування Списання фінансових доходів на фінансові результати Одержані інші фінансові доходи Сальдо кредитове –доходи від фінансової діяльності за звітний період 1 розділ Звіту про фінансові результати  
          Інші доходи Дохід від реалізації фінансових інвестицій Дохід від реалізації необоротних активів Дохід від реалізації майнових комплексів Дохід від не операційної курсової різниці Дохід від безоплатно одержаних активів Інші доходи від звичайної діяльності Для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю та фінансовою діяльністю підприємства наростаючим підсумком з початку звітного (періоду) року Рахунок іншої діяльносі-ті Пасивний, фінансово-результатив-ний . Аналітичний облік - за видами доходів Належна сума непрямих податків (ПДВ, акцизного збору), списання в порядку закриття на рахунок 79 „Фінансові результати” Збільшення доходу Сальдо кредитове –дохід від іншої звичайної діяльності за звітний період 1 розділ Звіту про фінансові результати  

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)