АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 9. Інвентаризація активів зобов’язань підприємства

Читайте также:
 1. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 2. Аналіз беззбитковості підприємства
 3. Аналіз валового прибутку підприємства
 4. Аналіз платоспроможності підприємства
 5. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 6. Аналіз структури капіталу підприємства
 7. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 8. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 9. Взаємозв'язок інформаційних підсистем підприємства
 10. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 11. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 12. Виробничо-економічна характеристика підприємства.

1. Мета і завдання інвентаризації.

2. Строки та порядок проведення інвентаризації.

3. Відображення результатів інвентаризації.

 

Ключові поняття:інвентаризація, її мета, види, строки, результати відображення.

 

Інвентаризаціяяк елемент методу бухгалтерського обліку служить для забезпечення відповідності фактичних і облікових даних.

Інвентаризація -це спосіб виявлення та обліку тих господарських активів і джерел їх утворення (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку.

Завдання інвентаризації:

1. Виявлення фактичної наявності майна підприємств , грошових коштів, стану взаєморозрахунків та об’єктів незавершеного виробництва.

2. Знайти ТМЦ та інше майно, які частково чи зовсім втратили часткову якість (наприклад, внаслідок морального чи фізичного зносу).

3. Виявити ті види майна, які зовсім не використовувались і не будуть в майбутньому корисні (наприклад, запасні частини до техніки, якої вже не має в господарстві, але їх ще можна реалізувати і мати економічну вигоду).

4. Перевірка стану дотримання правил і умов зберігання ТМЦ і грошових коштів, правил утримання і експлуатації машин і устаткування, приміщень і ін.

5. Забезпечення відповідності фактичних і облікових даних.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)