АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділи балансу підприємства

Читайте также:
 1. Аналіз беззбитковості підприємства
 2. Аналіз валового прибутку підприємства
 3. Аналіз платоспроможності підприємства
 4. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 5. Аналіз структури капіталу підприємства
 6. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 7. Балансу. Дефіцит і криза платіжного балансу
 8. Балансування вузлів авіаційних двигунів
 9. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 10. Взаємозв'язок інформаційних підсистем підприємства
 11. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 12. Взаємозв’язок зовнішньої торгівлі, валютних курсів і платіжного балансу
Актив Пасив
№ роз- ділу Назва розділу № роз- ділу Назва розділу
  Необоротні активи –всі активи, що не є оборотними. Оборотні активи –грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 12 місяців з дати балансу. Витрати майбутніх періодів –витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів   Власний капітал –частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Забезпечення наступних витрат і платежів –нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі (відпустки, гарантії), цільові надходження. Довгострокові зобов’язання –всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. Поточні зобов’язання –зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу або 12 місяців з дати балансу. Доходи майбутніх періодів –доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

 

Господарська операція – це дія або подія, що викликає зміни в складі активів та джерел підприємства.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)