АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 1. Господарський облік, його суть і значення

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. А) Означення множини. Операції над множинами
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 6. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 7. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 8. Бази знань та їх призначення
 9. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
 10. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 11. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 12. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова

 

Відповідальний за випуск Ушенко О.Г.

Літературний редакторКолодій О. В.

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 891 від 08.04.2002 р.

Підписано до друку 18.12.2007. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 5,25.

Обл. – вид. арк. 6. Зам. 154. Тираж 50.

Друкарня видавництво «Рута» Чернівецького національного університету 58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..4

1. Господарський облік, його суть і значення………………………………5

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку………………………………..13

3. Документація господарських операцій………………………………….19

4. Бухгалтерський баланс…………………………………………………...24

5. Система бухгалтерських рахунків як елемент методу бухгалтерського обліку……………………………………………………………………...28

6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку………………………..33

7. Принципи обліку основних господарських операцій діяльності підприємства……………………………………………………………...37

8. Регістри і форми бухгалтерського обліку………………………………51

9. Інвентаризація активів зобов’язань підприємства……………………..60

10. Основи бухгалтерської звітності………………………………………..64

ДОДАТОК 1………………………………………………………………69

ДОДАТОК 2………………………………………………………………71

ДОДАТОК 3………………………………………………………………79

Список рекомендованої літератури……………………………………….109

 

Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні став рушійною силою для більш широкого використання бухгалтерської інформації в управлінні підприємствами з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Зважаючи на вимоги сьогодення, останнім часом бухгалтерський облік зазнав значних змін і доповнень: прийнятий Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», затверджені відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, а також новий План рахунків підприємств і організацій.

Вивчення теорії бухгалтерського обліку є важливим елементом у процесі підготовки спеціалістів з обліку та аудиту, оскільки дозволяє глибоко розуміти здійснювані господарські процеси та порядок їх відображення в обліку з методичної точки зору.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку» призначений для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» денної та заочної форми навчання. Його мета – полегшити студентам індивідуальне вивчення курсу «Теорія бухгалтерського обліку».Конспект лекцій складений так, що виклад кожної теми містить чітко сформований план, коротке тлумачення , основних визначень, та стислий текстовий супровід.

Найважливіше місце в опорному конспекті лекцій займають схеми, таблиці, що чітко формують зміст навчального матеріалу кожної теми.

Призначений даний посібник для систематизації знань студентів під час аудиторних та самостійних занять.

 

Тема № 1. Господарський облік, його суть і значення

1. Загальна характеристика обліку, вимоги та види обліку.

2. Вимірники , їх особливості та значення.

 

Ключові поняття:облік, вимоги, види обліку, мета, завдання, функції, принципи, вимірники та їх характеристика.

 

Заготівля насіння, кормів, палива, мінеральних добрив

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)