АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 7. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 3. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 6. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 7. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 10. Види фінансових посередників
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ (в оборотних коштах)
 12. Виправлення помилок в облікових регістрах

7.1. Облік придбання цінних паперів у торговому портфелі банку

7.2. Переоцінка балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж до їх справедливої вартості

7.3. Переведення цінних паперів з портфеля банку до погашення.

7.4. Розкриття інформації про фінансові інвестиції банку

Облік придбання цінних паперів у торговому портфелі банку

 

 

 

Переоцінка балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж до їх справедливої вартості

 

 

Переведення цінних паперів з портфеля банку до погашення

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)