АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типи темпераменту

Читайте также:
  1. Завдання 1.1 Визначити за допомогою опитування Кейрсі тип темпераменту.
  2. По темпераменту.
  3. Тест для виявлення темпераменту особистості (за Г. Айзенком)
  4. Тест для виявлення темпераменту особистості (за Г. Айзенком)

Опис особливостей різних темпераментів може допомогти розібратися в рисах темпераменту людини, якщо вони чітко виражені, але люди з різко вираженими рисами певного темпераменту не так вже часто зустрічаються, найчастіше у людей буває змішаний темперамент в різних поєднаннях. Але переважання рис якого-небудь типу темпераменту дає можливість віднести темперамент людини до того або іншого типу.

Флегматик —неспешен, незворушний, має стійкі прагнення і настрій, зовні скупий на прояв емоцій і почуттів. Він проявляє завзятість і наполегливість в роботі, залишаючись спокійним і урівноваженим. У роботі він продуктивний, компенсуючи свою неспішність старанністю.

Холерик —швидкий, поривчастий, проте абсолютно неурівноважений, з настроєм, що різко міняється, з емоційними спалахами, швидко виснажуваний. У нього немає рівноваги нервових процесів, це його різко відрізняє від сангвініка. Холерик, захоплюючись, безладно розтрачує свої сили і швидко виснажується.

Сангвінік —жива, гаряча, рухлива людина, з частою зміною вражень, зі швидкою реакцією на усі події, що відбуваються навколо нього, що досить легко примиряється зі своїми невдачами і неприємностями. Зазвичай сангвінік має виразну міміку. Він дуже продуктивний в роботі, коли йому цікаво, приходячи в сильне збудження від цього, якщо робота не цікава, він відноситься до неї байдуже, йому стає нудно.

Меланхолік —легко ранимий, схильний до постійного переживання різних подій, він гостро реагує на зовнішні чинники. Свої астенічні переживання він частенько не може стримувати зусиллям волі, він підвищено вразливий, легко емоційно ранимий.

 

Перед Вами 12 стверджень. Уважно прочитайте їх і встановите, чи відноситься кожне з них до Вас особисто. Якщо відноситься, ставте 1, якщо не відноситься - 0. Довго не роздумуйте, сама краща відповідь - та, яка прийдет в голову перша.

 

1. Зазвичай Ви приступаєте до справи, не витрачаючи час на попереднє планування своєї діяльності.

2. Трапляється, що Ви іноді почуваєте себе щасливим, а іноді нещасним без видимих причин.

3. Ви відчуваєте задоволення, коли займаєтеся справою, що вимагає негайних дій.

4. Ви схильні до коливань настрою від поганого до хорошого, які важко пояснити якимись зовнішніми обставинами.5. При зав'язуванні нових знайомств ви зазвичай першим проявляєте ініціативу.

6. Коли Вам доводиться чекати початку якихось важливих для Вас подій, Ви стаєте неспокійними і тривожними.

7. Ви схильні діяти швидко і рішуче.

8. Буває, що Ви хочете на чомусь зосередитися, але не можете.

9. Ви є палкою людиною.

10.Нерідко буває так, що у бесіді з іншою людиною Ви є присутніми лише фізично, а подумки відсутні.

11.Ви почуваєте себе незатишно, коли не маєте можливості спілкуватися.

12.Іноді Ви повні енергії, а часом пасивні.

 

Суму балів по непарних твердженнях відкладете на горизонтальній осі, а по парних - на вертикальній.

Ваш тип темпераменту визначається тим, де відповідатиме цим значенням координата.

 

М - меланхолік, Х - холерик, З - сангвінік, Ф - флегматик

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)