АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Визначимо ефект від інвестиційної діяльності по проекту, для цього розрахуємо потік реальних грошей, який наведено в таблиці 3.2

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Алгоритмы поиска дефектов
 3. Аналіз ефективності використання основних фондів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз ефектів.
 6. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 7. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 8. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 9. Аномалии развития скелета и структурных дефектов у собак
 10. Атомные нарушения структуры кристалла. Классификация дефектов структуры.
 11. Бездефектное изготовление продукции на Саратовском авиационном заводе
 12. Безпека життєдіяльності

Таблиця 3.2 – Потік реальних грошей від інвестиційної діяльності

 

№ п/п Показник Позначки показників Значення показників за роками
Вартість 10 автобусів, грн Ва          
Вартість земельної ділянки, грн. Вз          
Вартість споруд, грн. Всп          
Вартість обладнання, грн. Вобл          
Вкладення в основний капітал, грн. ВКосн          
Приріст обігового капіталу, грн. ∆ОБк          
Всього інвестицій, грн Ізаг          

 

При визначенні потоку реальних грошей від інвестиційної діяльності враховуємо, що витрати на придбання й збільшення обігового капіталу враховуються зі знаком ““, а надходження коштів за рахунок продажу активів, що веде до зменшення обігового капіталу – зі знаком “+”.

Вартість усіх автобусів згідно з вихідними даними складе:

 

Вnаа × Асс , грн., (1.1)

 

Занесемо отриману вартість зі знаком ““ до таблиці 1.2.

Вартість земельної ділянки, споруд та обладнання заносимо зі знаком ““, згідно з вихідними даними до таблиці 1.2.

Вкладення в основний капітал в перший рік діяльності розраховуємо, як суму вартості рухомого складу, земельної ділянки, споруд та обладнання, тобто:

 
 
ВКосн = Вазсп+ Вобл, грн. (1.2)

 

 


Для нормального функціонування підприємства приріст обігового капіталу повинен знаходитися в межах 20% від вкладень в основний капітал (для розрахунків приймаємо 20%),таким чином:

 
 
∆ОБк = ВКосн × 20%, грн. (1.3)

 

 


Всього інвестиції за перший рік діяльності будуть дорівнювати сумі основного капіталу та приросту обігового капіталу:

 

 
 
Ізаг = ВКосн + ∆ОБк, грн. (1.4)

  


Вкладення в основний капітал в прикладі, що розглядається, здійснюється тільки на першому році діяльності. Тому вартість автобусів, земельної ділянки , споруд, обладнання для другого, третього та четвертого року дорівнює 0 (див. таблицю 3.2).

Значення показників у п’ятому році є чистою ліквідаційною вартістю активів проекту (береться з таблиці 3.6), записуються після розрахунку чистої ліквідаційної вартості, зі знаком “+”.

Визначимо обсяг перевезень пасажирів за рік усіх автобусів згідно з вихідними даними:

 

Qзаг = Асс × Zp × Q × Др , пас, (1.5)

 

де Асс – кількість придбаних автобусів, од.;

Zp – кількість рейсів, що виконуються автобусом на маршруті щодня; приймаємо Zp= 5 згідно з вихідними даними;

Q – обсяг перевезення пасажирівза рейс з урахуванням змінності, пас.; приймаємо згідно вихідним даним Q = 120 пас.;

Др – кількість днів роботи автобуса в рік; приймаємо згідно з вихідними даними Др= 264 дн.

Виторг в результаті реалізації проекту розраховується, як добуток об’єму перевезених пасажирів на вартість проїзду одного пасажиру:

 

 
 
Д = Q× Т, грн. (1.6)

 

 


Вартість проїзду для першого року діяльності та для наступних років заносимо згідно з вихідними даними 2,5 грн.

Заробітну платню для першого року діяльності заносимо згідно з вихідними даними, а для наступних років - з урахуванням підвищення на 20 %.

Інші щорічні витрати (в тому числі і витрати на придбання запасних частин для автобусів) заносимо згідно з вихідними даними, а для наступних років з урахуванням підвищення на 30 %.

Амортизацію споруд нараховуємо рівними частками протягом життєвого циклу проекту. Розраховується як відношення вартості споруд на термін життєвого циклу проекту:

 
 
Асп = Всп /5, грн. (1.7)

 


 

Амортизацію обладнання нараховуємо рівними частками протягом життєвого циклу проекту.

Розраховується як відношення вартості обладнання на термін життєвого циклу проекту:

 

 
 
Аобл = Вобл /5, грн. (1.8)

 

 


Амортизацію автобусів нараховуємо рівними частками протягом життєвого циклу проекту.

Розраховується як відношення вартості автобусів на термін життєвого циклу проекту:

 
 
Аа = Ва /5, грн. (1.9)

 

 


Загальне значення амортизаційних нарахувань визначається як сума амортизаційних нарахувань споруд, обладнання та автобусів:

 

 
 
Азаг = Асп + Аобл + Аа, грн. (1.10)

 

 


Розрахунки заносимо у таблицю 3.3

 

 

Таблиця 3.3 – Визначення основних статей витрат по роках

 

Показник Позначки показників Значення показників за роками
Обсяг перевезень, пас Q          
Вартість проїзду, грн Т          
Виторг, грн. Д          
Витрати на паливо-мастильні матеріали, грн Впмм          
Заробітна платня, грн ЗП1          
Інші витрати, грн Він          
Амортизація споруд, грн Асп          
Амортизація обладнання, грн. Аобл          
Амортизація автобусів, грн Аа          
Амортизація, грн Азаг          

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)