АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задача 1. Виберіть кращий інноваційно-інвестиційний проект (проект А чи проект В) по показнику чистої приведеної вартості ( )

Читайте также:
 1. VI. Общая задача чистого разума
 2. Вопрос 2 Проверка и оценка в задачах со случайными процессами на примере решения задач экозащиты, безопасности и риска.
 3. Глава 10 Системный подход к задачам управления. Управленческие решения
 4. ГЛАВА 2.1. ЗАЩИТА ИННОВАЦИЙ КАК ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
 5. Глава 4. Математические основы оптимального управления в экономических задачах массового обслуживания
 6. Двойственная задача линейного программирования.
 7. Доклад о задачах власти Советов
 8. Доклад об экономическом положении рабочих Петрограда и задачах рабочего класса на заседании рабочей секции Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
 9. Задача 1
 10. Задача 1
 11. Задача 1
 12. Задача 1

Виберіть кращий інноваційно-інвестиційний проект (проект А чи проект В) по показнику чистої приведеної вартості ( ). Ставка дисконтування – 9%+П. Дані для розрахунку наведені в табл.1.1, з урахуванням останньої цифри залікової книжки.

Примітка: П - остання цифра залікової книжки.

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані

 

№ варіанту Рік реалізації проекту Обсяг інвестицій, тис. грн. Поточні доходи від проекту, тис. грн. Поточні витрати по проекту, тис. грн.
-
-
-
-
-
-

Продовження таблиці1.1

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

 

Задача 2.Запропоновані до впровадження три технології. Визначити, яка з них є більш рентабельною. Дані для розрахунку наведені в табл.1.2

Зробити висновок про найбільш рентабельний варіант

 

Таблиця 1.2 – Вихідні дані

 

№ варіанту Інвестиції, млн.грн. Прогнозований доход, млн.грн.

Продовження таблиці 1.2 

Задача 3. Підприємство виплатило по дивідендах 0,58 грн. за останній рік. Впродовж найближчих трьох років підприємство планує збільшувати дивіденди на 5 %, а надалі темп їх росту повинен скласти 6 %+М. Необхідно оцінити вартість акції за умови, що прибутковість акцій оцінена на рівні 14 %+П. Данні до задачі 4 практичній роботі №1 виконуються відповідно до підстановки номера залікової книжки студента в кожне завдання: М - передостання цифра залікової книжки, П - остання цифра залікової книжки.

 

Задача 4 Проект виробництва нової продукції передбачає організацію виробництва продукції з ціною реалізації (Тд.). Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складає Сзм. Умовно постійні витрати за проектом очікується в об'ємі Спост. за місяць. Визначити мінімально необхідний обсяг виробництва, при якому не буде збитків за проектом. Початкові дані табл. 1.3.

 

Таблиця 1.3 - Початкові дані

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)