АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 5. «Управління і власність»

Читайте также:
 1. Висновки до 3 розділу
 2. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 3. Вставка розриву сторінки або розділу
 4. Демультиплексор (роздільник) Demux
 5. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 6. Для військових психологів щодо підготовки особового складу підрозділів і частин до участі в бою і проведення психологічної реабілітації військовослужбовців із БПТ
 7. Додаткова література до розділу І
 8. За спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом»
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ РОЗДІЛУ «ДИДАКТИКА»
 10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА РОЗДІЛОМ ХІ.
 11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА РОЗДІЛОМ ХІІ.
 12. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА РОЗДІЛОМ ХІІІ.

Результативність запропонованих засобів вирішення конкретних завдань бізнес-плану залежить від організації управління підприємницькою діяльністю, рівня компетентності безпосередніх його виконавців., неконтрольованості ключових аспектів збуту продукції або надання послуг. В даному розділі повинні отримати належне обгрунтування і висвітлення такі питання:
- форма власносності,
- місце і роль співробітників у бізнесі,
- форми та рівень їх оплати,
- управлінські дії в непередбачених ситуаціях.
Цей розділ простіше виповнити тим, хто діятиме як суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа. У цьому випадку зосередьте увагу на Ваших особистих перевагах, як фахівця, щодо провадження обраного виду діяльності. Якщо ви плануєте використовувавти найману робочу силу: опишіть, як плануєте провадити добір персоналу, скільки додаткових робочих місць плануєте створити для забезпечення ефективноної, прибуткової діяльності. Висвітліть стисло вимоги до персоналу в розрізі окремих посад, робочих місць. Це ж потрібно викласти підприємцям, що створюють юридичну особу.


Розділ 6 . «План виробництва».

Доводиться:

- як будуть виконуватись зобов‘язання перед клієнтами,
- всебічно обгрунтовується серйозність намірів щодо організації власної справи,
- партнери переконуються у наявності ретельно продуманої програми виробничої діяльності,
- забезпеченість необхідними матеріальними ресурсами, кваліфікованими кадрами, економічними з‘язками.
У цьому розділі зробіть розрахунки валового прибутку (наприклад, ціна продажу за вирахуванням змінних затрат) та прибуток від виробничої діяльності загалом та на кожний продукт зокрема. Визначте прогнозну величину та очікуваний термін одержання прибутку. Проведіть детальне узагальнення фіксованих та змінних затрат в гривнях (доларах) та відсотках від загальних витрат. Визначте період досягнення точки самоокупності.
Виробничі та операційні плани вашого бізнесу, можна розглянути в цьому розділі або докладніше описати в окремому. При складанні цих планів потрібно врахувати такі фактори, як місце розташування бізнес-діяльності, види необхідного обладнання, кадровий потенціал (постійний та тимчасовий). Якщо Ви плануєте займатися виробництвом, потрібно придумати політику контролю матеріально-виробничих запасів, закупівлі матеріалів контролю, якості продукції. Розглянути так звані рішення “купити чи зробити”. Якщо Ви вирішили зайнятися бізнесом в сфері обслуговування, зверніть особливу увагу на місце орозташування бізнесу (близькість до споживача), на те, як можна скоротити до мінімуму накладні витрати, як досягти максимальної продуктивності праці та конкурентноспроможності послуг. Приділіть увагу сезонності виробничих циклів, якщо такі матимуть місце. З’ясуйте, як можна уникнути відповідних перевантажень, не застосовуючи серйозних змін (наприклад, завдяки розширенню матеріально-технічної бази чи прийому тимчасових працівників у піки навантаження).Розділ 7. «Фінансовий план та стратегія його забезпечення».

Обгрунтовується фінансова діяльність, як на короткий термін так і на перспективу, з метою забезпечення життєдіяльності суб‘єктів господарювання та ефективного використання коштів. Розробляється на основі аналізу поточної фінансової інформації та прогнозу реалізації продукції (надання послуг) у наступні періоди.
Мета розділу - обгрунтувати систему планових даних, що відображують очікувані фінансові результати підприємницької діяльності.
Як правило, розділ складається з:
- прогнозу обсягів реалізації продукції (послуг),
- балансу грошових доходів і надходжень,
- таблиці доходів та витрат,
- зведеного балансу активів та пасивів,
- графіка прибутковості.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)