АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА РОЗДІЛОМ ХІ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Бюджет часу викладачів, учнів та студентів
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. На основі аналізу підручників з математики для початкових класів відшукати в них по два приклади складених задач кожного виду кожної групи.

2. Виписати із підручників з математики для початкових класів по одному прикладу завдань, спрямованих на формування у школярів часткових умінь загального уміння розв'язувати задачу.

3. Розробіть особистісно-зорієнтовані фрагменти роботи вчителя над такою вправою “Для прибирання ялинки учні виготовили 12 їжачків і 9 лисичок? Складіть запитання до цієї умови так. щоб воно містило слова: на скільки?”.

4. Розробіть особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків для розв'язування з учнями наступних задач: 1) “У гаражі стояло 8 вантажних і 5 легкових. Скільки всього автомобілів стояло у гаражі?”; 2) “У гаражі стояло 13 автомобілів. 7 автомобілів виїхало. Скільки автомобілів залишилось у гаражі?”.

5. На основі аналізу підручника М.В.Богдановича “Математика 2” проведіть аналіз першої складеної задачі, яка зустрічається в ньому, двома способами.

6. Провести аналітичним і синтетичним способом аналіз задачі “Посадили 8 дубків і 3 ряди саджанців ялин по 18 саджанців у кожному. Скільки всього дерев посадили?”, виконавши для них відповідне графічне зображення.

7. Підготуйте фрагменти уроків, на яких розв’язання задачі “Від двох пристаней, відстань між якими 177 км, одночасно назустріч один одному вийшли теплохід, зі швидкістю 32 км/год, та катер. Зустріч відбулася через 3 год. Яка швидкість катера?”, перевірено принаймні трьома способами.

8. На основі аналізу діючих підручників з математики для початкових класів знайти в них по одній задачі кожного виду та розв’язати її.

9. На основі аналізу діючих підручників з математики знайти в них задачі на знаходження четвертого пропорційного, які розв'язуються способом прямого зведення до одиниці, з такими групами величин: 1) швидкість, час і відстань; 2) продуктивність праці, час роботи і виконана робота; 3) маса одного предмета, кількість предметів і загальна маса.

10. Проаналізувавши діючи підручники з математики для початкових класів, випишіть наявні там задачі на знаходження четвертого пропорційного з різними групами величин, які розв'язуються способом оберненого зведення до одиниці, та підготуйте особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків з їх розв'язування в класі.11. На основі аналізу діючих підручників з математики для початкових класів виявити систему задач на пропорційний поділ, які використовуються у підручниках для формування умінь розв'язувати такі задачі.

12. Підготуйте особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому вчитель складає план та записує розв’язання такої задачі “Перший покупець купив 9 м тканини, а другий – 5 м такої самої тканини. Перший покупець заплатив за неї на 72 грн більше, ніж другий. Скільки коштує 1 м тканини?”.

13. На основі аналізу задач підручника з математики для 4 класу виявити систему задач, яка використовується для формування в учнів умінь розв'язувати такі задачі.

14. Підготувати фрагмент уроку, на якому при синтетичному способові аналізу задачі “Два трактора за 4 год роботи витратили 200 л пального. Скільки палива витратить один трактор за 1 год?” на запитання “Що можна визначити, знаючи, що 2 трактори за 4 години витратили 200 л пального?” учні відповіли: скільки пального витратять два трактори за 1 год.

15. Розробити особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому показати приклад роботи вчителя над задачею на складне правило трьох (задачу обрати з підручника “Математика-4” М.В.Богдановича).

16. На основі аналізу діючих підручників з математики для початкових класів виписати систему вправ, яка використовується для формування уміння учнів розв'язувати задачі на зустрічний рух та підготувати особистісно-зорієнтовані фрагменти уроків з аналізом цих задач.

17. Підготувати особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому вчитель проводить аналіз синтетичним способом такої задачі “Із одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали автомобіль зі швидкістю 80 км/год і мотоцикл зі швидкістю 90 км/год. Якою буде відстань між ними через 4 години?”.

18. Підготуйте особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому учні розв’язують задачу “Із одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали автомобіль зі швидкістю 80 км/год і мотоцикл зі швидкістю 90 км/год. Якою буде відстань між ними через 4 години?” різними способами та записують її розв’язання по діях, виразом, з коротким поясненням і по діях із запитаннями.

19. Підготувати особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому показано роботу вчителя при складанні плану розв'язування задачі та запису розв’язання такої задачі “ Із двох міст, відстань між якими 160 км, одночасно в одному напрямку виїхали автомобіль з швидкістю 60 км/год і мотоцикл із швидкістю 80 км/год. Через скільки годин мотоцикл наздожене автомобіль?”.

20. Знайти у підручнику з математики для 4 класу складену задачу на рух назустріч та на рух у протилежних напрямках і провести аналіз цих задач, обґрунтувавши вибір способу аналізу задач.

21. Підготуйте фрагмент особистісно-зорієнтованого уроку, на якому аналіз задачі “Відстань між двома містами 270 км. Автомобіль проїхав цієї відстані. На скільки кілометрів йому залишилось проїхати більше, ніж він проїхав?” проводиться синтетичним способом.

22. Підготуйте особистісно-зорієнтований фрагмент уроку, на якому складається план розв’язання попередньої задачі та записується її розв’язання.

23. Розв’язати в окремому зошиті всі цікаві вправи, вправи з логічним навантаженням і вправи із зірочками з підручників з математики для І-ІУ класів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.036 сек.)