АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Малюнок 8.5

Читайте также:
 1. Малюнок 1 Вікно Конструктора форм
 2. Малюнок 11.3.
 3. Малюнок 11.7.
 4. Малюнок 8.4.
 5. Малюнок № 1.
 6. Малюнок № 1.1.
 7. Малюнок № 10.1.
 8. Малюнок № 10.3.
 9. Малюнок № 11.10.
 10. Малюнок № 11.4.
 11. Малюнок № 11.8.

2) завдання, в яких потрібно за малюнком (див. малюнки №№ 8.6. і 8.7.) скласти задачі на множення і ділення;

 

ÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑ 2 · 8 = 16

 

Малюнок 8.6.

 

ÑÑÑÑÑÑÑÑ 10:2=8   Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 10:8=2
ÑÑÑÑÑÑÑÑ

 

Малюнок 8.7.

 

3) вправи, в яких з кожного прикладу на множення слід скласти два приклади на ділення, наприклад: 2·8=16, 16:2=8, 16:8=2 (учнів необхідно привчати міркувати так: якщо добуток 16 поділити на перший множник 2, то отримаємо другий множник 8);

4) вправи на повторення таблиці множення числа 2;

5) вправи, в яких потрібно розв’язати стовпчики прикладів (приклади першого стовпчика (див. таблицю № 8.31.) розв'язуються на основі таблиці, другого – з використанням переставної властивості множення, а приклади третього і четвертого стовпчиків, використовуючи знання про зв’язок між компонентами і результатами дії множення);

 

Таблиця № 8.31.

 

3·5 7·3 5·3 3·7 15:3 21:7 15:5 21:3

 

- розв'язування рівнянь виду 3·х=21, х·5=35 тощо.

Як же будуються таблиці ділення? – за одним планом на очах у дітей. Враховуючи це, побудуємо таблицю ділення на 2. Вчитель проводить з учнями бесіду: ми вже познайомилися з дією ділення і навчилися з кожного прикладу на множення складати два приклади на ділення, але робити так щоразу незручно. Щоб успішно розв’язувати приклади на ділення, потрібно скласти, а потім і завчити напам’ять таблиці ділення. Давайте у праву колонку запишемо таблицю множення числа 2 (див. таблицю № 8.32.), а у ліву – приклади на ділення на число 2. Після того, як таблицю ділення на два складено, вчитель пропонує школярам записати її у зошит і розпочинається робота із заучування її напам’ять.

 Таблиця № 8.32.

 

2·2=4 2·3=6 2·4=8 2·5=10 2·6=12 2·7=14 2·8=16 2·9=18 4:2=2 6:2=3 8:2=4 10:2=5 12:2=6 14:2=7 16:2=8 18:2=9

 

Яка ж система вправ використовується для заучування таблиць ділення напам’ять? – аналіз системи вправ підручника і методичних посібників для вчителів дозволяє виділити такі групи завдань:

1) вправи, дидактичним призначенням яких є безпосереднє використання таблиць ділення для знаходження необхідних табличних результатів, наприклад: 8·5+23 (у вчителя може виникнути запитання: чому вправа такого виду сприяє заучування таблиці? – для усного обчислення прикладу учень повинен утримувати певний час у пам’яті табличний результат 8·5=40, що сприяє запам’ятовуванню);

2) завдання, дидактична мета яких полягає в тому, щоб школярі запам’ятовували таблиці під час їхнього читання та відтворення з пам’яті, наприклад:

- прочитайте за підручником таблицю ділення на 5. Закрийте підручник і скажіть таблицю напам’ять;

- назвіть числа трійками до 30, а шістками до 60;

- запишіть послідовно всі результати таблиці ділення на число 8;

- назвіть всі ділені таблиці ділення на 4;

- продовжіть ряди чисел так, щоб у кожному було вісім чисел: 4, 6, 8, ...; 18, 27, 36, ...;

- у кожному ряді чисел знайдіть зайве число: 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 27;

- скажіть напам’ять таблицю ділення на 7, користуючись малюнком (див. малюнок № 8.8.) і починаючи з найбільшого (найменшого) діленого;

 

:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)