АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Малюнок № 9.10

Читайте также:
 1. Малюнок 1 Вікно Конструктора форм
 2. Малюнок 11.3.
 3. Малюнок 11.7.
 4. Малюнок 8.4.
 5. Малюнок 8.5.
 6. Малюнок № 1.
 7. Малюнок № 1.1.
 8. Малюнок № 10.1.
 9. Малюнок № 10.3.
 10. Малюнок № 11.10.
 11. Малюнок № 11.4.
 12. Малюнок № 11.8.

 

Як визначити площу другого прямокутника? – підрахувати число квадратних сантиметрів у ньому. Скільки квадратних сантиметрів у другому прямокутнику? – 12. Як дізналися? - в одному ряду 6 квадратних сантиметра, а таких рядів 2. Як можна по-іншому полічити кількість квадратних сантиметрів у прямокутнику? - в одному стовпчику 2 квадратних сантиметри, а таких стовпчиків 6. Яка площа другого прямокутника? – 12 см². Яка довжина другого прямокутника? – 6 см. Яка його ширина? – 2 см. Як знайти його площу, маючи ці дані? – 6●2=12. Як же можна визначати площу прямокутника, не підраховуючи числа квадратів? – помножити довжину на ширину. Чи можете Ви знайти площу третього прямокутника, встановивши скільки у ньому вміщується квадратних сантиметрів? – так, бо в одному ряду є 6 квадратних сантиметрів, а рядів є 3. Отже, площа третього прямокутника дорівнює 6●3=18 см². Для знаходження площі четвертого прямокутника можна провести роботу аналогічно, або враховуючи індивідуальні особливості дітей класу, зробити це так: яка довжина четвертого прямокутника? – 6 см. Яка його ширина? – 3 см. Чи можна знайти за цими даними його площу? – так, помноживши довжину на ширину, тобто 6●3=18 см². Чи потрібно розбивати прямокутник на ряди, квадрати для того, щоб знайти його площу? – ні, досить знати значення його довжини та ширини. Аналогічно можна показати учням прийом знаходження площі квадрата.

Для ознайомлення учнів з новими одиницями вимірювання площі відводиться окремий урок, на якому відразу вводяться всі одиниці вимірювання площі, ознайомлення з якими передбачено програмою. Вчитель у процесі бесіди повідомляє школярам, що площа – це одна з багатьох математичних величин. Для її вимірювання використовують різні одиниці вимірювання. У практичній діяльності людей найчастіше використовуються одиниці вимірювання, які представлено у таблиці № 9.8.

У процесі подальшого формування уявлень учнів про площу, про вимірювання й обчислення площі прямокутника, при розв’язуванні задач на обчислення площі слід звернути увагу на те, щоб школярі достатньо практикувалися у вимірюванні площ прямокутників на моделях і малюнках. Дуже корисно, щоб кожен учень виконав принаймні 2-3 вправи на вимірювання площі класної дошки, вікна, поверхні кришки стола, підлоги, стіни класної кімнати тощо. Для того, щоб діти запам’ятали співвідношення між різними одиницями площі, слід розв’язати відповідно до індивідуальних особливостей учнів достатню кількість задач на обчислення площі прямокутника, сторони якого виражені складеними іменованими числами. З метою показу практичного застосування одержаних знань необхідно пропонувати обчислення площі прямокутних ділянок за їх планами. 

Таблиця № 9.8.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)