АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА РОЗДІЛОМ ХІІ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 10. Бюджет часу викладачів, учнів та студентів
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. На основі аналізу діючих підручників і методичних посібників для вчителів розробіть особистісно-орієнтовані фрагменти уроків, на яких учнів ознайомлюють із найпростішими числовими виразами різниця, добуток і частка.

2. Складіть математичний диктант на формування уявлень про: а) найпростіші вирази; б) вирази на дві дії першого ступеня із застосуванням дужок; в) вирази на дві дії першого і другого ступенів, знаходження числових значень яких спирається на правила порядку виконання арифметичних дій.

3. Підготуйте фрагмент особистісно-орієнтованого уроку, на якому розв’язання задачі записується у вигляді числового виразу (див. наприклад, вправи №№ 594, 619, 660, 728, 738, 778, 832, 1193 у підручнику Богданович М. Математика 4(3). К., 1998.).

4. На основі аналізу підручників з математики відшукати та записати правила про порядок виконання дій.

5. Підготувати особистісно-орієнтовані фрагменти уроків, на яких розглядаються вправи на засвоєння правил про порядок виконання арифметичних дій кожного із чотирьох видів.

6. Проаналізуйте нині діючі підручники з математики для 1-4-х класів і випишіть систему вправ, яка використовується при формуванні уявлень дітей про знаходження значень виразів із змінною.

7. Розробити особистісно-орієнтовані фрагменти уроків, на яких вводяться буквені вирази в-с, в●с, в:с.

8. На основі аналізу нині діючих підручників з математики для початкових класів з’ясуйте, коли вводяться і як використовуються знаки відношень “=”, “<”, “>”?

9. На основі аналізу нині діючих підручників з математики для початкових класів з’ясуйте, коли вводяться та як використовуються терміни “рівність”, “нерівність”?

10. Проаналізувавши методичні посібники для вчителів, з’ясуйте: яка мета розгляду вправ на порівняння чисел, числа і виразу, двох виразів?

11. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-орієнтований фрагмент уроку, на якому вводиться найпростіше рівняння на знаходження невідомого зменшуваного.

12. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-орієнтований фрагмент уроку, на якому вводиться найпростіше рівняння на знаходження невідомого від’ємника.

13. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-орієнтований фрагмент уроку, на якому вводиться найпростіше рівняння на знаходження невідомого множника.14. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-орієнтований фрагмент уроку, на якому вводиться найпростіше рівняння на знаходження невідомого діленого.

15. На основі аналізу методичних посібників для вчителів розробити особистісно-орієнтований фрагмент уроку, на якому вводиться найпростіше рівняння на знаходження невідомого дільника.

16. На основі аналізу діючих підручників виписати систему вправ, яка використовується для формування уміння розв'язувати рівняння найскладнішої структури та підготувати фрагмент особистісно-орієнтованого уроку.

17. Підготуйте особистісно-орієнтований фрагмент уроку, на якому учні розв’язуватимуть задачу “У магазин привезли кілька ящиків огірків по 10 кг у кожному. Коли продали 64 кг, залишилося 36 кг. Скільки ящиків огірків привезли у магазин?”.

18. У нині діючих підручниках з математики для 1-4-х класів знайдіть і випишіть вправи, які пов’язані з порівнянням: 1) множин предметів; 2) чисел; 3) іменованих чисел; 4) виразу і числа; 5) двох виразів. Опишіть методику роботи з кожною вправою.

19. Виписати із підручника і вивчити напам’ять правила знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника, множника, діленого і дільника.

20. Проаналізуйте нині діючі підручники з математики для початкових класів і випишіть п’ять задач, які потрібно розв'язати, склавши рівняння. Опишіть методику роботи над ними. Підготуйте фрагмент особистісно-орієнтованого уроку до однієї із задач.

21. На основі аналізу нині діючих підручників з математики для початкових класів знайдіть та розв'яжіть задачу, до якою можна скласти три рівняння, і подайте три варіанти міркувань.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)