АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Малюнок № 3.2

Читайте также:
 1. Малюнок 1 Вікно Конструктора форм
 2. Малюнок 11.3.
 3. Малюнок 11.7.
 4. Малюнок 8.4.
 5. Малюнок 8.5.
 6. Малюнок № 1.
 7. Малюнок № 1.1.
 8. Малюнок № 10.1.
 9. Малюнок № 10.3.
 10. Малюнок № 11.10.
 11. Малюнок № 11.4.
 12. Малюнок № 11.8.

 

Математичні екскурсії є однією з форм позакласної роботи з математики і відносяться до освітніх екскурсій. Це пояснюється тим, що під час їх проведення діти набувають нові знання, поглиблюють і закріплюють наявні, а також знаходять їм практичне застосування. Кожна математична екскурсія має свою чітку мету, виходячи з якої вчитель добирає найдоцільніші методи й форми керівництва пізнавальною діяльністю учнів як під час проведення екскурсії, так і в наступній роботі після неї. Для учнів І-ІІ класів можна рекомендувати проводити короткочасні екскурсії з метою зміцнення у школярів навичок лічби, вимірювання невеликих відстаней, визначення відстаней на око, збирання матеріалу для задач практичного змісту. Для учнів ІІІ-ІУ класів можна проводити триваліші екскурсії, завданнями яких окрім названих вище, можуть бути виконання вимірювальних робіт на місцевості, ознайомлення з застосуванням математики у практичній діяльності людей на сучасному виробництві тощо. Враховуючи вікові особливості дітей, їх математичну підготовку, мету і об’єкт екскурсії, вчитель розробляє план її проведення та готує до неї учнів. У результаті підготовчої роботи кожен учень чи група учнів повинні знати, що і для чого будуть робити, що мають занотувати у записник, які матеріали слід зібрати. Проведення екскурсії завершується підведенням її підсумків, складанням і здачею звітів про екскурсію. Дуже корисно розвивати під час екскурсій окомір учнів. Для полегшення визначення відстаней на око корисно ознайомити дітей з таблицею, яку запропонував В.Вітковський. У таблиці № 3.11. вказано з якої відстані видно в ясну погоду на рівній місцевості певні предмети.

До шкільних математичних стіннівок відносять математичні газети, математичні листівки. Математична преса у початкових класах містить переважно цікавий матеріал у формі задач-жартів, головоломок, ребусів тощо. Основна мета таких матеріалів полягає в тому, щоб підвищувати інтерес учнів до математики. Математична газета для молодших класів повинна мати яскраве оформлення, задачі і малюнки повинні бути представлені у цікавій формі, з образами знайомих і звичних дітям казкових героїв. Дуже подобається дітям матеріал стіннівок, якщо він викладений у віршованій формі. Використання математичних газет, як однієї з форм позакласної роботи з математики, надає широкі можливості для залучення до творчої роботи окремих учнів (художників, витівників, допитливих тощо), а також всіх учнів класу до розширення і збагачення своїх математичних знань. Для того, щоб математична газета відігравала значну навчально-виховну роль, потрібно надавати учням більше самостійності в її оформленні та створенні. Вивчення змісту математичних газет, які випускаються у початкових класах, дає підставу стверджувати, що у газеті слід вміщувати короткі історичні довідки про розвиток математики та її використання у практичній діяльності людини, задачі-жарти, ребуси математичного змісту, загадки з повідомленням тих, хто дав правильні відповіді. Можна інколи вміщувати інформацію про хід і результати якогось виду навчальної чи позакласної роботи. Подамо стислий зміст однієї з математичних газет, підготовлених студентами-практикантами педагогічного факультету: 1. З історії розвитку комп’ютерних ігор. 2. Відповіді на задачі, вміщені у попередньому номері, з повідомленням прізвищ тих учнів, які правильно їх розв’язали. 3. Задача: Голуб пролітає 40 м за секунду, а ластівка - 75 м. На скільки секунд менше витратить ластівка, щоб пролетіти три кілометри? 4. Задача-жарт: Мишко та Івасик збирали гриби. Скільки у тебе грибів, - спитав Мишко, - півдесятка буде? Івасик відповів: - Візьми половину моїх грибів, а мені дай гриб, тоді у мене буде півдесятка. – А у тебе скільки грибів? - спитав Івасик. Мишко відповів: - Відніми половину моїх грибів та ще один гриб, тоді у мене залишиться ще півдесятка. Скільки грибів зібрали обидва хлопчики разом? 5. Головоломка: Проведіть на цьому годиннику п’ять прямих ліній так, щоб у кожній частині числа при додаванні давали б одну і ту ж саму суму. 6. Загадки: а) Брат за братом біжить та догнати не може. б) Два брюшка, чотири вушка, що це буде? в) Чотири брати під однієї стріхою живуть. 

Таблиця № 3.11. “Відстані, з яких видно в ясну погоду на рівній місцевості певні предмети”.

 

Дзвіниці .................................................................................................. 16-20 км
Вітряки ........................................................................................................ 11 км
Окремі будинки .............................................................................................. 5 км
Вікна у будинках ............................................................................................. 4 км
Димарі на дахах ................................................................................................ 3 км
Окремі дерева та окремі люди.......................................................................... 2 км
Кілометрові стовпи .......................................................................................... 1 км
Квіти та частини одягу ................................................................................. 270 м
Ґудзики і металеві прикраси ....................................................................... 170 м
Обличчя людей ........................................................................................ 160 м
Вираз обличчя ............................................................................................... 110 м
Очі .................................................................................................................... 60 м

 

Вивчення досвіду роботи вчителів показує, що далеко не всі педагоги приділяють увагу позакласній роботі з математики. Можна назвати цілу низку об’єктивних і суб’єктивних причин такого відношення до позакласної роботи. Не вдаючись до їх аналізу, вкажемо, що негативне відношення до цієї форми роботи з боку вчителів, у значній мірі, знижує реалізацію можливостей виучуваного дітьми курсу математики для всебічного розвитку розумових здібностей учнів, спостережливості, допитливості, інтересу до вивчення математики, а це, у свою чергу, веде до зниження рівня математичної підготовки школярів у початковій школі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)