АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перспективи подальшого вдосконалення методики викладання математики в національній школі України

Читайте также:
 1. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 2. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 1 страница
 3. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 10 страница
 4. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 11 страница
 5. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 12 страница
 6. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 13 страница
 7. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 14 страница
 8. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 2 страница
 9. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 3 страница
 10. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 4 страница
 11. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 5 страница
 12. Бланк методики «Культурно-ценностный дифференциал» 6 страница

3.24 серпня 1991 року було проголошено про створення нової незалежної держави Україна, що з необхідністю поставило проблему створення національної системи освіти. Формування в Україні нових соціально-економічних відносин, перехід від авторитарного до гуманно-демократичного суспільства вимагали адекватної гуманістичної парадигми навчання, висунули нові вимоги до особистісних і професійних якостей національних кадрів, змінили “домінанту” в системі навчання. Кінець ХХ – початок ХХІ століть характеризується тим, що авторитарно-дисциплінарний спосіб у теорії втратив, а у практиці поступово втрачав, свою всеохоплюючу роль. Йому на зміну приходять гуманно-особистісні та особистісно-орієнтовані моделі організації навчального процесу.

Які ж кроки були зроблені новою державою для цього? – поява нової незалежної країни спричинила: 1) зміну парадигми освіти; 2) розробку нової концепції освіти України та концепцій різних її ланок (Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”, національна доктрина розвитку освіти України, концепція базової математичної освіти в Україні, концепція диференціації, гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в умовах національного відродження України тощо); 3) підготовку державних освітніх стандартів (Державний освітній стандарт початкової освіти, Державний освітній стандарт з математики); 4) створення нових навчальних планів і програм; 5) підготовку нових підручників і методичних посібників; 6) створення навчальних закладів різних типів і форм власності та фінансування.

Як же розвивалася методика навчання математики молодших школярів у перші роки існування незалежної України? – слід зазначити, що наприкінці ХХ століття в Україні утворилася досить потужна школа науковців в галузі дидактики (А.Алексюк, В.Онищук, В.Паламарчук, О.Савченко та ін.) і методики навчання математики (Г.Бевз, М.Богданович, З.Слєпкань, І.Тесленко та ін.), результати досліджень яких визнавалися і на теренах колишнього СРСР. Такий потужний науковий потенціал не міг не прийняти активної участі у створенні та розвитку української педагогічної науки. Обмеженість місця не дозволяє нам більш широко розкрити вклад названих і ще багатьох вчених у розвиток та становлення сучасної української дидактики та методики викладання математики. Саме тому, зважаючи на це, більш детально зупинимося на розвиткові методики викладання математики у початковій школі протягом останніх років.Незаперечним є той факт, що в Україні чи не вперше на теренах колишнього Союзу були створені підручники з математики для початкових класів, підготовлені українськими методистами М.Богдановичем, Л.Кочиною, М.Левшиним. Дещо пізніше з’явилися альтернативні підручники з математики для початкових класів, підготовлені іншими методистами (див. список літератури!). Позитивним є і той факт, що майже одночасно із підручниками був підготовлений комплекс методичних посібників для вчителів і учнів. назвемо лише деякі із них: 1) Математика в першому класі; 2) Математика в другому класі; 3) Математика в третьому класі; 4) Математика в четвертому класі; 5) Альбоми з математики для першого, другого, третього та четвертого класів; 6) Зошити з математики з друкованою основою; 7) різноманітні дидактичні матеріали для організації навчального процесу з математики у І-ІУ класах; 8) найрізноманітніші тестові завдання для перевірки та оцінки знань учнів з математики тощо. Список всіх названих посібників можна знайти у переліку основної та додаткової літератури, який подано у кінці посібника.

Не можна не згадати й того факту, що саме за роки незалежності України було здійснено перехід школи на дванадцятибальну систему оцінювання навчальних успіхів учнів, до дванадцятирічної школи. Слід зазначити, що обидві новації були сприйняти вчительством неоднозначно й викликали критику на адресу Міністерства освіти і науки України. Однак поступово ця злива вщухла і вчителі переконалися у перевагах саме такої системи оцінювання навчальних досягнень школярів. В цілому можна констатувати, що перші роки існування національної системи освіти України позитивно вплинули на її функціонування. Адже вчителі одержали значно більше свободи у виборі методів і форм навчальної роботи з учнями, у виборі підручників, за якими слід навчати. Окрім цього батьки та діти, завдяки появі нових закладів освіти, здобули право самостійно обирати рівень і профіль навчання, задовольняти свої власні особистісні потреби і інтереси.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)